Kvalitet, internkontroll och miljö

Folkuniversitetet är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och har ett systematiskt kvalitetsarbete för samtliga verksamhetsområden.

Medarbetare som diskuterar internkontroll, kvalitet och miljö

För internkontrollen av folkbildningen har vi tydliga rutiner för att säkra att statsbidraget används till det som det är avsett för.

Internkontrollen görs i flera led, förbundskansliet ansvarar för uppföljningen och Folkuniversitetets nationella etikgrupp bidrar till att direktiv och rutiner implementeras i alla delar av organisationen. Moderna IT-verktyg används i samverkan med övriga studieförbund för uppföljning av verksamheten.

Kontakt Ralf Zetterman

Folkuniversitetets regioner har antagit gemensamma policyer för kvalitet och för miljö och klimat. 

Vår miljöpolicy

Vår kvalitetspolicy