Anmälningsvillkor

Nedanstående allmänna anmälningsvillkor gäller för din anmälan till en kurs, utbildning, studiecirkel eller evenemang (nedan kallat ”kurs”).

Särskilda regler

Notera att särskilda regler och villkor kan gälla för exempelvis seminarier, diplomutbildningar, längre utbildningar och examina. Sådana särskilda regler framgår av den kursspecifika information som vi lämnar i samband med din anmälan och gäller i förekommande fall istället för dessa allmänna anmälningsvillkor.

Minderåriga kursdeltagare

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att anmäla dig till en kurs.

Kursinnehåll och kursansvarig

Uppgifter om den avdelning eller det lokala studieförbund som är ansvarig för kursen, beskrivning av den aktuella kursen, kursavgifter, eventuella tillkommande avgifter eller kostnader, betalningsvillkor och eventuella särskilda villkor framgår av den kursspecifika information du får del av i samband med din anmälan samt av din anmälningsbekräftelse.

Kursstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din anmälan. Innan kursen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kursavgift och betalning

Betalning av kursavgiften ska ske i enlighet med de villkor som anges i den kursspecifika informationen och i din anmälningsbekräftelse. Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

Inställd kurs eller ändrade tider

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.

Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen).

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.

Om kursen inleds under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen påbörjas under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar fullgjord kurs. Din kursanmälan innebär också att du begär att kursen ska påbörjas under ångerfristen. Det innebär att vi har rätt att behålla en proportionell andel av kursavgiften som motsvarar utförda delar av kursen.

Om du bokat din kurs genom att fysiskt besöka vår expedition gäller inte din ångerrätt enligt denna punkt.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att kontakta det kontor som anordnar kursen.

Avbeställning efter ångerfristen

Efter att ångerfristen löpt ut är din ångerrätt förbrukad. Du har dock fortfarande möjlighet att avbeställa kursen efter att ångerrätten förfallit.

Om du avbeställer kursen efter att ångerfristen löpt ut men före kursstart har du rätt till återbetalning av kursavgiften med avdrag för administrativa kostnader som inte kan undvikas trots avbeställningen. Denna administrationsavgift är 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kronor.

Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om skälet till att du avbryter kursen är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom, flytt från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften med avdrag för studiematerial.

För att återbetalning ska kunna ske så måste du kontakta Folkuniversitetet inom två veckor från det att du avbröt kursen och intyg måste inkomma snarast.

Du kan avbeställa en kurs som ännu inte startat eller icke-utförda delar av kursen genom att kontakta det kontor som anordnar kursen.

Annan frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Studietid och kursmaterial

Av vår kursspecifika information och av din anmälningsbekräftelse framgår under vilken tid varje kurs pågår och hur många kurstillfällen kursen omfattar. Kursens längd kan anges i antalet studietimmar, och om så är fallet är varje studietimme 45 minuter.

Kursmaterial ingår som regel inte i kursavgiften.

Reklamation

Om du är missnöjd med en kurs kan du under vissa omständigheter reklamera kursen enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. Du ska i så fall vända dig till din lokala avdelning, se nedan under ”Kontaktuppgifter”. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut.

Momsinformation

Om moms är exkluderad i fakturan så hänvisar vi till följande undantag enligt ML mervärdesskattelagen SFS 2023:200.

10 kap. Generell skatteplikt och undantag:

Utbildning 10 kap. §15-18 utbildning inom grund-, gymnasie- och högskola. Annan utbildning som berättigar till studiestöd enligt studiestödslagen. Varor och tjänster som tillhandahålls som ett led i utbildningen.

Kulturområdet 10 kap. §30.5 av det allmänna understödd folkbildningsverksamhet som tillhandahålls av studieförbund.

Du kan läsa mera om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats.


Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till våra kontor hittar du här

Dit vänder du dig om du har några frågor, eventuella klagomål eller om du vill ångra eller avbeställa din kursanmälan.