Pedagogisk grundsyn

Vår pedagogiska grundsyn bygger på fyra förutsättningar.

Pedagogisk grundsyn

Folkuniversitetets pedagogiska grundsyn bygger på följande förutsättningar: 

  • Folkuniversitetet ska medverka till att människor ges möjlighet till livslångt lärande.
  • Deltagarna ska genom den pedagogiska processen motiveras till ett aktivt intresse och ansvar för sin kunskapsutveckling.
  • Folkuniversitetet bör sträva efter att tillgodogöra utvecklingsarbetet aktuella forskningsrön. Det målet följer av Folkuniversitetets knytning till universiteten.
  • Folkuniversitetet bör också särskilt uppmärksamma internationella erfarenheter på grund av internationaliseringsmålet.

Folkuniversitetets pedagogiska grundsyn lämnar stor frihet till dem som fattar beslut om organisation och genomförande av utbildning. Pedagogiska anvisningar och rekommendationer för olika ämnen eller för mer sammanhållna utbildningar, utarbetade centralt eller lokalt, kan tjäna som stöd inför sådana beslut.

Den pedagogiska processen

Det finns starka pedagogiska motiv för studier i gemenskap eller i grupp. Den vuxne deltagaren kan utifrån sin erfarenhet och kunskap i samspel med andra bidra till en utvecklad och förbättrad inlärningssituation. Studierna i grupp får dock inte utgöra ett hinder för en individualisering av studiernas uppläggning och genomförande i de fall då detta är ändamålsenligt.

Den pedagogiska processen skall präglas av en helhetssyn. De lärar/ledarledda momenten utgör endast en del av en pedagogisk helhet. Möjligheten för deltagaren att utöva inflytande på den pedagogiska processen bör sättas i centrum. Interaktivitet deltagarna emellan samt mellan lärare/ledare och deltagare är ett grundläggande moment i inlärningsprocessen. Detta är av betydelse för möjligheterna att förverkliga en individualisering inom de givna ramarna. Det utgör också ett led i arbetet på att stimulera deltagarna till ett aktivt intresse för den egna kunskapsutvecklingen.

Pedagogiken skall bidra till att deltagaren på egen hand kan an-vända de kunskaper och färdigheter han /hon tillägnat sig. Den måste sålunda utgå ifrån deltagarnas förutsättningar samt deltagarnas skilda syften och mål för studierna.

Folkuniversitetets lärare/cirkelledare

Folkuniversitetets lärare/ledare skall vara ämneskunniga. I många fall kan relevant yrkeserfarenhet, annan än lärarens, vara en särskild tillgång.

Folkuniversitetets lärare/ledare skall ha erfarenhet av och ett aktivt intresse för vuxenpedagogik. Öppenhet och intresse för nya pedagogiska idéer och utvecklingsinsatser ska stimuleras och vi bör också aktivt och fortlöpande pröva förutsättningarna för att tillgodogöra verksamheten ny teknik.
Pedagogiska experiment skall vara en naturlig del av Folkuniversitetets arbete.

Studiernas syfte och resultat

Vi skall för den enskilde deltagaren kunna ange vad han/hon förväntas kunna efter genomgången kurs/cirkel och, i förekommande fall, vad han/hon kan använda sina kun-skaper till. På samma sätt skall vi kunna ange vilka resultat deltagaren uppnått vid kursens/cirkelns slut, det vill säga "vad har jag lärt mig som jag inte kunde förut". Deltagaren skall också få hjälp med att själv värdera kunskaper och färdigheter som utvecklats genom utbildningen. Detta förutsätter att olika slag av utvärderingsinstrument utvecklas.

Uppläggningen av kursen/cirkeln och dess genomförande skall främja respekten för goda kunskaper. Folkuniversitetet har ett ansvar för att deltagarna upplever inlärning och undervisningsmoment som roligt och stimulerande. Se vårt pedagogiska ramprogram här.


Kurser och utbildningar