Vad är folkbildning?

Folkbildning handlar om alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap. Folkbildningen är fri och frivillig, deltagarna väljer själva att delta och vad de vill delta i. Folkuniversitetet är ett av tio studieförbund som arbetar med folkbildning.


Folkbildningen har en lång historia i Sverige. Den är fortfarande aktuell och har genom sin möjlighet att använda nya och okonventionella metoder förmått att utvecklas och möta nya behov i samhället.

Deltagarna ges stort inflytande över uppläggning och innehåll i studiecirkeln/kursen. Verksamheten ska utgå från deltagarnas behov och erfarenheter. Cirklarna arbetar efter folkbildningens egna kursplaner och är fria från betyg. Folkbildningen värderar både praktiska och teoretiska färdigheter.

Studieförbund och folkhögskolor får statliga bidrag för att bedriva folkbildning. Regeringen utfärdar övergripande riktlinjer för vad bidraget ska användas till men styr i övrigt inte verksamheten. Folkbildningsverksamheten ska utformas utifrån varje studieförbunds särart och profil, vara mångsidig och flexibel så att den snabbt kan tillgodose nya utbildningsbehov. Den samlade folkbildningen ska vara riksomfattande och finnas i alla kommuner.

Folkbildningens syfte

I  folkbildningspropositionen från 2006 uttrycks statens syften med bidraget till folkbildningen:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete)
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Folkuniversitetet verksamhet utgår från den enskilda deltagarens förutsättningar. Folkbildningstanken - alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap - genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar.

Gå en kurs eller utbildning

Starta en egen studiecirkel