SFS kvalitetskommitté (SQC)

SQC syftar till att SFS ska kunna bedriva ett relevant påverkansarbete i relation till kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av högre utbildning, och är menad att väcka engagemang och lyfta kompetens inom studentrörelsen.

SFS_kvalitetskommitté

SQC:s ledamöter utses av styrelsen.

Arbetsordningen för SQC bör genomgå en översyn årligen. Styrelsen beslutar om arbetsordningen efter förslag från SQC.

SQC består av ansvarig presidial och ytterligare tre ledamöter. För ledamöterna är mandatperioden två år, med överlappande mandatperioder. Arbetet leds av ansvarig presidial för kvalitetsfrågor.

SQC:

 • Är ett rådgivande organ till SFS presidium och SFS styrelse
 • Är en arbetsgrupp som driven utvecklingen av SFS påverkansarbete i relation till kvalitetsfrågor inom högre utbildning
  • SQC är en drivande enhet i utvecklingen av SFS arbete genom identifiering av aktuella samt relevanta frågor inom området
 • Organiserar en nationell studentpool för studentrepresentanter inom det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning.
  • SQC ansvarar för att studentrepresentanterna inom studentpoolen får en utbildning relevant för uppdrag som studentrepresentant inom det nationella kvalitetssäkringssystemet
  • SQC samordnar samt håller kontakt med studentrepresentanterna inom det nationella kvalitetssäkringssystemet.
 • Representerar SFS i kontakt med relevanta aktörer identifierade av SFS presidium
 • Väcker intresse och höjer kompetensen inom kvalitetsfrågor inom SFS som organisation
 • Återkopplar till styrelsen kontinuerligt under året.

För ytterligare information om tillsättning och arbete, läs arbetsordningen för SFS Kvalitetskommitté, SQC.

 

Delegationer