Organisationskunskap, introduktion

Fullmäktige är högsta beslutande organ för SFS och sammanträder en gång om året. Där väljs styrelse och presidium och man fastställer verksamhetsplan.

Organisation

Styrelsen har sedan i uppdrag att mellan fullmäktigesammanträdena planera det fullmäktige beslutar om. Detta görs genom styrelsemöten, som leds av presidium, och genom arbetsgrupper som består av styrelseledamöter och eventuellt övriga representanter.

SFS presidium är heltidsarvoderade och jobbar tillsammans med kansliet för att genomföra det dagliga arbetet.

SFS-organisation SFSFUM Valberedning Verksamhetsrevisorer Doktorandkommitté Presidium Styrelse Studentrepresentanter Kanslichef Komit SFS Kvalitetskommitté Kansli

Om delegationer och ansvarfördelningen

 

SFSFUM