Kanslichef

SFS har fram till slutet av verksamhetsåret 18/19 haft en organisation inom kansliet med en kanslichef. I skrivande sker en rekryteringsprocess till en organisation inom kansliet utan kanslichef. Nedan följer beskrivning av den tidigare tjänsten.

Kanslichef

Kanslichefen är underställd styrelsen och leder det verkställande arbetet. Kanslichefen är SFS chefstjänsteman som på uppdrag av styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen och verkställandet av SFSFUMs beslut. Kanslichefen arbetar tillsammans med styrelsen med visionära och strategiska beslut.

Kanslichefen:

  • Ansvarar för verkställande av genomförandet av verksamheten utifrån styrelsens beslut, verksamhetsplan och budget
  • Fattar operativa beslut mellan styrelsemötena
  • Ansvarar för löpande information till medlemskårerna
  • Ansvarar för förberedelser och underlag till styrelsen i samråd med presidiet
  • Har ett arbetsgivaransvar för kansliet, vilket inkluderar ansvar för arbetsmiljöfrågor och rekrytering
  • Organiserar SFS kansli på lämpligast sätt utifrån ekonomiska förutsättningar som bestäms i budgeten och de förutsättningar som bestäms i verksamhetsplanen
  • Lämnar regelbundet ekonomiska prognoser till styrelsen
  • Företräder SFS i förhållande till bidragsgivare och finansiärer

 

Kansli