Delegationer och ansvarsfördelningen

Delegationer

Ansvarsfördelningen inom SFS tydliggörs i delegationsordningen. Den beslutas av styrelsen årligen.

Att delegera innebär att överföra beslutsrätten till någon annan. Ansvaret för fattade beslut förblir hos den som har delegerat beslutanderätten.

En delegation förutsätter att mottagaren av delegationen har den självständighet och de kvalifikationer som krävs för uppgiften. Delegationen kan innehålla begränsningar, men det räcker inte att bara överföra uppgifter och uppdrag. Det är rätten att fatta beslut som utgör själva delegationen.

En delegation kan när som helst återkallas, helt eller delvis. Den som delegerar en uppgift har ansvar att följa upp de uppgifter som delegerats och skyldighet att agera om uppgifterna inte sköts på ett korrekt vis. Ett beslut som fattas på delegation är juridiskt bindande även om den som gett delegationen själv hade velat fatta ett annat beslut. En delegation får alltså inte återkallas i efterhand.

Om en person med delegation är oförmögen att fatta beslut med anledning av längre tids frånvaro på grund av sjukdom, att personen slutar sitt uppdrag eller liknande återgår delegationen till den som gav den. Detta bör dokumenteras. Den som har rätt att fatta beslut har också rätt att delegera beslutsrätten vidare, om inget annat har beslutats. Inom SFS kan delegation ges till organ som nämns i stadgarna, arbetsgrupper eller till enskilda anställda och förtroendevalda. Alla delegationer ska vara tydliga och bör innehålla avgränsningar. Normalt bör delegationer vara skriftliga.

 

Fortsätt med: Styrelsearbete