Regler för studiecirklar

Lathund - regler för studiecirkeln

"I studiecirkeln bygger arbetet på deltagarnas eget kunskapssökande utifrån upplevda behov och intressen. Arbetsformerna skall präglas av demokratiska värderingar där människors erfarenhetsutbyte och egna analyser sätts i förgrunden.

Studierna förutsätter deltagarnas aktiva insats i planering och genomförande. Cirkelarbetet syftar till att utveckla deltagarnas kunskaper och färdigheter."

Ur Studieförbundsdelegationens beskrivning

Studiecirkelns omfattning

En studiecirkel i Tranemo Hem och samhälle omfattar vanligtvis 15 studietimmar fördelade på 5 träffar med varierande mellanrum.
En studiecirkel skall påbörjas och avslutas inom samma kalenderår.

Cirkelledare

 • I alla studiecirklar skall finnas en ledare som är godkänd av Folkuniversitetet.
 • Alla cirkelledare gå igenom Folkuniversitetets digitala utbildning.
 • Enbart godkända cirkelledare kan vikariera som cirkelledare.
 • Cirkelledaren skall upprätta kursplan om inte sådan finns sedan tidigare.
 • Cirkelledaren upprättar arbetsplan för varje cirkel även om en liknande cirkel anordnats tidigare.
 • Cirkelledaren dokumenterar närvaron på närvarolistan vid varje sammankomst.
 • Efter cirkelns slut skriver cirkelledaren under närvarolistan och lämnar den till studieledaren. På närvarolistan redovisas också vad cirkeln har innehållit.
 • Cirkelledaren skall snarast efter insamlandet av deltagarnas avgifter vidarebefordra de tillsammans med bifogad blankett till kassören.

Obs! Närvarolistan är att betrakta som en juridisk originalhandling och underlag för genomförd samhällsstödd verksamhet vid en eventuell granskning.

Deltagare

 • För att räknas som deltagare måste man ha varit närvarande vid minst tre sammankomster varav minst en gång vid någon av de tre första sammankomsterna.
 • Senast vid andra sammankomsten betalas cirkelavgiften vilken i Tranemo Hem o Samhälle är fastställd till 100 kr om inte cirkelledaren skall arvoderas.

Definition sammankomst

 • För att räknas som sammankomst måste minst två deltagare + ledare ha varit närvarande.

Definition studietimme

 • En studietimme omfattar 45 minuter (man får aldrig rapportera delar av studietimmar).

Exempel: 17.30–19.30 rapporteras som 2 studietimmar (den överskjutande halvtimmen får inte räknas och/eller ”läggas ihop ” med andra halvtimmar för att sedan rapporteras.

För att kunna rapporteras för cirkelbidrag måste ett arrangemang:

 • Ha minst 3 sammankomster (med minimum två deltagare + ledare)
 • Pågå i minst 9 studietimmar
 • Pågå i minst 2 veckor

Man får maximalt rapportera

 • 3 sammankomster/vecka
 • 12 studietimmar/vecka
 • 12 deltagare inkl ledaren
 • 4 studietimmar/sammankomst

Om inte kriterierna med antal studietimmar är uppfyllt och maxantalet deltagare överskrids räknas aktiviteten som annan verksamhet.

Ekonomiskt bidrag vid studiebesök

 • I Tranemo Hem och Samhälle kan ekonomiskt bidrag med 250 kr per deltagare och år erhållas vid studiebesök med anknytning till studiecirkel.

/Studieledarna