Mångfaldspolicy

Mångfaldsarbetet är av strategisk betydelse och är ett långsiktigt arbete, som bidrar till att utveckla Folkuniversitetet som organisation.

Mångfaldspolicy - människor i samspråk

Till grund för vårt mångfaldsarbete ligger den värdering som uttrycks i Artikel 1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter samt gällande diskrimineringslagstiftning.

Utgångspunkten för Folkuniversitetets samlade verksamhet beskrivs i Folkuniversitetets verksamhetsidé. Folkuniversitetets mångfaldspolicy följer av verksamhetsidén och kompletterar dokumentet Personalpolitiskt ramprogram. I verksamhetsidén betonas ett inkluderande perspektiv, där kunskapens och toleransens betydelse framhålls i motsats till fördomar och förutfattade meningar.

Övergripande riktlinjer

Vi står för människors lika värde, öppenhet och tolerans. Folkuniversitetet ska arbeta aktivt för att skapa lika förutsättningar och möjligheter för alla medarbetare.

Folkuniversitetet ska vara en jämställd och jämlik arbetsplats. Vid varje rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling, befordran och uppsägning ska jämställdhet och jämlikhet vägas in.

Alla medarbetare har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom allt som rör arbetsplatsen oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla former av diskriminering och kränkande särbehandling är förbjuden. Inom Folkuniversitetet accepteras inte diskriminering eller trakasserier av medarbetar.

För vem gäller policyn?

Mångfaldspolicyn gäller för anställda inom Folkuniversitetet och för Folkuniversitetets styrelser. Principerna tillämpas även i förhållande till praktikanter, arbetssökande, konsulter och underleverantörer.

Hur tillämpas policyn?

Det ska vara en naturlig del i varje chefs ansvar att arbeta för ökad jämställdhet och jämlikhet på arbetsplatsen. Jämställdhets- och jämlikhetsarbetet skall vara en integrerad del i den ordinarie verksamheten.

Varje medarbetare har skyldighet att uppträda på ett sådant sätt att diskriminering eller kränkande särbehandling inte uppstår. Om diskriminering eller trakasserier ändå skulle förekomma ska alla som känner till missförhållandet verka för att det upphör.

Folkuniversitetets aktiva åtgärder mot diskriminering följs upp varje år i samband med uppföljning, utvärdering och kontroll av målen i vår verksamhet.