Att studera hos oss

På Folkuniversitetets vuxenutbildning i Eda studerar du i den takt och på det sätt som passar dig bäst.

Vem kan studera hos oss?

Du behöver vara folkbokförd i Eda kommun för att studera hos oss. Är du folkbokförd utanför Eda behöver du få godkännande från din hemkommun för att kunna studera hos oss.

Du kan studera sfi från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 16. För studier inom övriga komvux krävs det att du är 20 år. I övrigt gäller Skolverkets riktlinjer för behörighet.

Flexibelt och individanpassat lärande

Dina studier på Folkuniversitetets vuxenutbildning inleds med vägledning. Vägledningen innebär kartläggning och att vi sätter mål för dina studier.

Vi har ett flexibelt upplägg med både lärarledd gruppundervisning och individuell handledning, samt digitala uppgifter via lärplattformen Moodle. Ditt studieupplägg avgörs av din situation, förmåga, behov och önskemål.

Lokaler och resurser

På Folkuniversitetet finns det tillgång till moderna lärosalar, cafémiljö och studiehall där du alltid kan hitta en plats att studera, både i grupp eller individuellt. Tillgång till datorer finns, vilket du behöver för dina studier.

Studiehallen är öppen mellan kl. 10–17 på vardagar. På tisdagar och torsdagar är den bemannad. För mer information, kontakta Ann-Sofi Elander.

Kurslitteratur

Inom svenska för invandrare använder vi oss av Folkuniversitetets eget kursmaterial för sfi, författat av Jan Zara och utgivet av Folkuniversitetets förlag. Det är ett modernt läromedel med tydlig struktur och aktuella texter, hörövningar och uppgifter. Böckerna används tillsammans med vår lärplattform, som är strukturerad på samma sätt för att du ska känna igen dig i lärmiljön och strukturen.

Du som läser kurser på grundläggande eller gymnasial nivå får själv bekosta kurslitteratur. Du kan välja mellan att köpa fysisk bok eller köpa tillgång till digital version av boken via vår lärplattform.

Klagomålshantering

Ibland uppstår det situationer som du inte är nöjd med och då vill du kanske framföra ett klagomål. Vi har därför skapat en rutin för hur du som elev ska göra och vem du ska vända dig till om du har ett klagomål och hur vi på skolan sedan gör med klagomålet. Rutinen ska vara tydlig för dig som elev, du ska veta vem du kan vända dig till med dina klagomål och att ditt klagomål ska tas om hand om inom 3 veckor. Rutinen ska också vara tydlig för dig hur du kan gå vidare med ditt klagomål om du inte är nöjd med hur det har behandlats. Enligt skollagen ska alla klagomål utredas och åtgärdas.

Du är alltid välkommen att inkomma med dina förslag och klagomål till rektor.

  1. En elev som vill framföra ett klagomål vänder sig i första hand till sin lärare. Läraren kommer att ta emot elevens klagomål och sitta ner och prata med eleven och utreda vad som hänt. Läraren fyller i  klagomålsblankett och skickar den sedan vidare till skolans rektor som sparar den hos sig och den finns då med vid årets slut då en sammanställning görs av rektor på skolan.
  2. Om klagomålet inte rör en situation i klassrummet utan utbildningen som helhet, eller om ansvarig lärare inte behandlar klagomålet på ett sätt som du som elev inte är nöjd med, vänder du dig till skolans rektor. Rektor kommer då att utreda klagomålet och återkoppla eventuella åtgärder till dig som elev utifrån det.
  3. Om du upplever att du fortfarande inte är nöjd med hur rektor behandlar ditt klagomål kontaktar du vår regionchef Daniel Jonlund.

Rektor och verksamhetschef: Anne-Marie Rudin Hompis