Sectoral EQAVET

Sectoral EQAVET for design and delivery of vocational education and training

The project “Sectoral EQAVET for design and delivery of vocational education and training” focuses on facilitating transitions between different levels and types of learning, transitions to the world of work as well as transitions between different jobs. The project supports in particular better recognition and the validation - at local, regional, national, European or international level - of competences acquired through Vocational Education and Training (VET). The overall aim of Sector-EQAVET is to develop guidelines with relevant indicators for VET authorities, employers, and VET providers for the assessment of the relevance of skills provided by VET-institution with regards to skills demanded by employers. Please visit the project’s website for more information: https://sectoraleqavet.projectlibrary.eu/about-sectoral-eqavet/

 

Projektet "Sektoriell EQAVET för utformning och tillhandahållande av yrkesutbildning" är inriktat på att underlätta övergångar mellan olika nivåer och typer av lärande, övergångar till arbetslivet och övergångar mellan olika arbeten. Projektet stöder särskilt bättre erkännande och validering - på lokal, regional, nationell, europeisk eller internationell nivå - av kompetens som förvärvats genom yrkesutbildning. Det övergripande målet för Sector-EQAVET är att utveckla riktlinjer med relevanta indikatorer för myndigheter för yrkesutbildning, arbetsgivare och tillhandahållare av yrkesutbildning för att bedöma relevansen av de färdigheter som tillhandahålls av yrkesutbildningsinstitutioner i förhållande till de färdigheter som arbetsgivarna efterfrågar. För mer information om projektet vänligen gå till https://sectoraleqavet.projectlibrary.eu/about-sectoral-eqavet/.