Skills Swap

Skills Swap: sharing skills for WBL in VET for Europe’s hospitality sector

imagexeb6.png

Skills Swap is aimed at upgrading the efficacy and relevance of contemporary vocational education and training (VET) in the hospitality sector by designing and integrating into sector-based VET provision an innovative 'skills swap' approach to employer-facilitated learning design in work-based learning (WBL) for employees and apprentices. ‘Skills Swap' initiatives focus on skills sharing within the sector for the mutual benefit of companies, VET participants and employees.

By 'skills swap', we mean structured WBL opportunities where employees and apprentices are released from their roles with one employer for a fixed duration (typically half a day to 2 weeks) to learn skills provided by another employer. At the same time, employers benefit from the skills swap from the new skill(s) and/or fresh perspectives that their employees bring to their business as a result of the ‘swap’. More information is available at http://skills-swap.projectsgallery.eu/.

 

Syftet med Skills Swap är att förbättra effektiviteten och relevansen av modern yrkesutbildning inom hotell- och restaurangbranschen genom att utforma och integrera en innovativ metod för "skills swap" i den branschbaserade yrkesutbildningen för arbetsgivarstyrd inlärning inom arbetsplatsbaserat lärande (WBL) för anställda och lärlingar. Initiativ för utbyte av färdigheter fokuserar på utbyte av färdigheter inom sektorn till ömsesidig nytta för företag, deltagare i yrkesutbildning och anställda.

Med "kompetensutbyte" menar vi strukturerade möjligheter till arbetslivsinriktad utbildning där anställda och lärlingar befrias från sina arbetsuppgifter hos en arbetsgivare under en bestämd tidsperiod (vanligtvis en halv dag till två veckor) för att lära sig färdigheter som tillhandahålls av en annan arbetsgivare. Samtidigt drar arbetsgivarna nytta av kompetensbytet genom de nya färdigheter och/eller nya perspektiv som deras anställda bidrar med till deras verksamhet som ett resultat av bytet. Mer information finns på http://skills-swap.projectsgallery.eu/index.php/sv/hem/.

 

""

5566 resultat

5566 resultat