Varierad undervisning

Vår ambition är att eleverna ska nå en hög kunskapsnivå och en god allmänbildning samtidigt som de lär sig att arbeta både självständigt och i grupp. Kungstensgymnasiets lärare utmanar, ställer krav och inspirerar.

Två lärare på Kungstensgymnasiet står och samtalar.

Eleverna tränas i att ta ansvar för det egna lärandet för att kunna fortsätta framgångsrikt på universitet och högskolor. All undervisning är lärarledd och vi lägger stor vikt vid att det hela tiden ska finnas en levande dialog mellan elev och lärare.  

Varierad undervisning och examination

Vi arbetar med olika undervisningsformer för att förenkla inlärningen och för att möta olika individuella lärstilar hos eleverna. Det kan vara föreläsningar, grupparbeten, portfoliometodik, självständiga studier med handledning etc. Även när det gäller examination varierar formerna: skriftliga prov, muntliga och skriftliga redovisningar, rapportskrivningar, uppsatser, utställningar. Elever på det estetiska programmet får låna en MacBook under gymnasietiden. På samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet får eleverna låna och arbeta med Chrome Books.