FAQ

Här finner du svaren på de vanligaste frågorna som vi brukar få om allt som rör dina studier på Kungstensgymnasiet.

Elever på Kungstensgymnasiet.

Hur söker man till Kungstensgymnasiet?

Bor du i Stockholms län ansöker du genom att gå in på Gymnasieantagningen (Södertälje och Norrtälje har egna antagningskanslier).

Koderna till våra utbildningsprogram:

 • Ekonomiska programmet EKEKO-KNG
 • Ekonomiska programmet EKJUR-KNG
 • Estetiska programmet Foto-Språk ESESTSP-KNG
 • Estetiska programmet Foto-Foto ESESTFO-KNG
 • Samhällsvetenskapliga programmet sam-sam SASAM-KNG
 • Samhällsvetenskapliga programmet sam-bet SABET-KNG

För att söka till vårt estetiska program krävs arbetsprover.

Om du bor utanför Stockholms län berättar din studievägledare hur du ska gå tillväga när du söker. 

Har ni riksintag?

Nej, i och med GY2011 så har vi numera nationella program.

Behövs det arbetsprover för att söka till Estetprogrammet?

Ja, det behövs arbetsprover. När det gäller vårt estetiska program läggs medelbetyget från grundskolan ihop med den poäng man får på sina arbetsprover. Ju högre provpoängen är, desto mindre avgörande blir alltså betyget från grundskolan. Vi följer Skolverkets riktlinjer och delar ut maximalt 10 poäng på arbetsproverna (provpoängen*provpoäng ger således maximalt 100 poäng att lägga till meritvärdet). Läs mer under Estetiskt program. Där hittar du allt du behöver veta om arbetsproverna.

Är det svårt att komma in? 

Hösten 2019 hade vi följande meritvärden i våra program:

 • Estetiska programmet Foto: gräns 228,5, medianvärde 311,2 (arbetsprover inräknade)
 • Estetiska programmet Foto Språk: gräns 252,5, medianvärde 321,7 (arbetsprover inräknade)
 • Samhällsvetenskapliga programmet Beteende: gräns 292,5, medianvärde 310
 • Samhällsvetenskapliga programmet Samhällsvetenskap: gräns 272,5 medianvärde 280
 • Ekonomiska programmet inriktning ekonomi: gräns 265 medianvärde 282,5
 • Ekonomiska programmet inriktning juridik: gräns 267,5 medianvärde 282,5

Skolans arbetssätt

Vi ser skolan som en självklar del av verkligheten och strävar därför efter att vårt arbetssätt och de kunskaper som du tillägnar dig ska återspegla samhället omkring oss. För att ge ett helhetsperspektiv använder vi oss av gemensamma ämnesövergripande projekt där tre eller flera kurser samarbetar. Under en vecka varje termin bryter vi den vanliga verksamheten för att arbeta med projektinriktad undervisning i grupper där lärarna handleder även grupprocessen.

Är undervisningen lärarledd?

All undervisning är lärarledd. Det är viktigt att det hela tiden finns en dialog mellan lärare och elev.

Var har ni idrottsundervisning?

Kungstensgymnasiet har en tydlig hälsoprofil eftersom vi tror att kost och motion har stor betydelse för din hälsa och dina studieresultat. Därför samarbetar vi med Friskis & Svettis, där våra idrottslärare har undervisning i deras lokaler på Sveavägen, bara 100 meter från vår skola. Därutöver bedriver vi verksamheten i bland annat Vasaparken. I vår dansundervisning samarbetar vi med Balettakademien som är en del av Folkuniversitetet.

Praktik åt alla elever. Hur klarar ni det?

IS Internationella Skolorna är en av de verksamhetsgrenar inom Folkuniversitetet som Kungstensgymnasiet samarbetar med. IS - Internationella Skolorna har arrangerat språkkurser utomlands sedan 1946. IS arbetar med språkinstitut runt om i världen och driver egna verksamheter i Aix-en-Provence, Barcelona och Düsseldorf. Anläggningen i Aix har funnits i över trettio år.

Är utlandsvistelserna kostnadsfria?

Ja, utlandsvistelelserna är kostnadsfria. Eleverna betalar endast för frukost och kvällsmål, det vill säga kostnader som finns även på hemorten.

Hur bor man under utlandsvistelserna?

Man bor i värdfamilj för att få möjlighet att öva språket och få intressanta inblickar i kultur och vardagsliv.

Kan man välja ett nytt språk när man börjar hos er?

Vi rekommenderar våra elever att fortsätta med det språk de påbörjat i grundskolan eftersom utlandspraktiken i regel kräver att eleven nått en viss nivå i sitt moderna språk. Men om man av någon anledning inte vill fortsätta med det språk man haft på högstadiet kan man börja med ett nytt hos oss.

Får man busskort om man har långt till skolan?

Om man har mer än sex kilometers resväg till skolan betalar hemkommunen reskostnaderna.

Hur långa är skoldagarna?

Dagarna kan sträcka sig från 8:00-17:00, det räknar vi som skoltid och då kan lektioner schemaläggas, men det vanliga är att skoldagen börjar vid 8:30 och slutar 15:30.

Får man låna kamerautrustning om man läser Estetprogrammet?

Ja, man behöver inte ha egen utrustning. Vi har ett samarbete med Nikon och alla elever får låna varsin kamera med utrustning som de förfogar fritt över under gymnasietiden. Genom samarbetet med Fotoskolan STHLM har man tillgång till mycket avancerad utrustning. Fotoskolan är en del av Folkuniversitetet.

Får man låna något digitalt hjälpmedel hos er?

Ja, på Estetiska programmet får alla elever disponera varsin laptop som ett hjälpmedel i de dagliga studierna och vid bildbearbetning och digital produktion. På Sam och Ekonomi får eleverna tillgång till en Chrome Book.

Finns det olika verksamheter under samma tak som Kungstensgymnasiet?

Folkuniversitetet bedriver olika verksamheter i samma byggnad och detta kommer givetvis gymnasiets elever till godo. Delar av den estetiska verksamheten på SA- och ES-programmen äger till exempel rum på KonstskolanModeskolan och Fotoskolan STHLM, skrivarkurser ges i samarbete med Skrivarakademin och så vidare. Inom ramen för ämnet estetisk verksamhet kan eleverna välja mellan kurser som silversmide, mode, skulptur, drama, dans, måleri och sång.

Varför ska jag läsa foto inom ramen för det estetiska programmet på Kungstensgymnasiet?

Ett problem i Sverige är att det finns ett stort glapp mellan de kunskaper man normalt sett har efter gymnasiet och de som behövs för att kunna söka in till högre fotoutbildningar. Mediaprogrammet ger dig inblickar i en rad olika områden, men går inte på djupet när det gäller fotografi. Normalt sett tvingas man i nuläget gå långa kompletterande utbildningar för att kunna samla arbetsprover som man sedan söker vidare med. Syftet med vår utbildning är bland annat att du ska ha så goda kunskaper att du kan söka vidare direkt till högre fotoutbildningar – i Sverige eller ute i Europa. Givetvis är vi också stolta över att kunna erbjuda värdefull fotorelaterad praktik i Barcelona, Aix-en-Provence eller Düsseldorf. Denna praktik gör det givetvis ännu lättare för dig att ta dig ut i Europa efter studierna.

Blir alla fotografer som går Estetiska programmet hos er?

Långtifrån alla kommer att bli fotografer men den som har gedigna kunskaper i fotografi kan hitta intressanta ingångar inom en lång rad olika yrkesområden eftersom bilden är ett så starkt medium - marknadsföring, journalistik, PR, design, förlag är bara några av dem. 

Dessutom har alla elever med gymnasieexamen från det Estetiska programmet en allmän behörighet till universitet och högskola. Om man går Foto-Språk har man dessutom möjlighet att få meritpoäng.

Har ni behöriga lärare?

På Samhällsvetenskapsprogrammet arbetar vi uteslutande med behöriga lärare. Genom den utlandsförlagda praktiken, genom gästföreläsningar och studiebesök ges eleverna dessutom ett viktigt komplement till den teoretiska undervisningen. När det gäller det Estetiska programmet är det i vissa situationer viktigt att eleverna undervisas av yrkesverksamma personer. I dessa fall är det naturligt att lärarna inte är behöriga.

Får man rabatt på Folkuniversitetets stora kursutbud som elev?

Alla Kungstensgymnasiets elever ges 50 % rabatt på Folkuniversitetets stora kursutbud (i mån av plats). 30 olika språk, musik, konst, kurser på Balettakademin, Skrivarakademin och så vidare står till buds. Observera att erbjudandet inte gäller individuell undervisning.  Anmäl dig genom att gå in på Folkuniversitetets hemsida i samband med kursstart.

Hur fungerar det med luncherna?

Skolmaten är något som engagerar många och vi tror att den har stor betydelse för din hälsa och dina studieresultat. Alla elever erbjuds därför en vällagad och näringsriktig lunch tillagad av Fraîche catering.

Har ni kurser som ger meritpoäng?

För vissa kurser kan du tillgodoräkna dig meritpoäng som läggs till ditt betygsmedelvärde. Maximalt kan du få 2,5 meritpoäng. Språk går som en röd tråd genom alla våra utbildningsprogram och det gör att du automatiskt samlar ihop 1,5 meritpoäng för steg 3, 4, 5 i våra moderna språk. Meritkursen Engelska 7 är obligatorisk för alla våra samhällsvetare och kan väljas till av esteteleverna. För att läsa mer, följ länken nedan.

Läs mer om meritvärde.

Vilken pedagogisk grundsyn har Kungstensgymnasiet?

RELATIONEN ELEV – LÄRARE  Vår ambition är att eleverna ska nå en hög kunskapsnivå och en god allmänbildning samtidigt som de lär sig att arbeta både självständigt och i grupp. Kungstensgymnasiets lärare utmanar, inspirerar och ställer krav. Eleverna tränas i att ta ansvar för det egna lärandet för att kunna fortsätta framgångsrikt på universitet och högskolor. All undervisning är lärarledd och vi lägger stor vikt vid att det hela tiden ska finnas en levande dialog mellan elev och lärare. Med sin lärare sätter eleven upp mål på kort och lång sikt. Skolans lilla format bidrar till en lugn och trygg skolmiljö där eleven blir sedd och kan påverka. 

ÄMNEN OCH HELHET  Vi vill ge eleverna en möjlighet att närma sig ämnesinnehåll utifrån sin egen infallsvinkel och ge utrymme för egna reflektioner tillsammans med andra. För att skapa samband och helhet mellan de olika ämnena arbetar vi på Kungstensgymnasiet till viss del ämnesövergripande i projektform och tematiskt. Härigenom hoppas vi att eleverna får en bättre kunskap och förståelse för de förutsättningar som gäller utanför skolans ämnesindelade värld. Det ämnesövergripande arbetssättet möjliggörs av ett sammanhållet lärarlag och den lilla skolans format.

UNDERVISNING OCH EXAMINATION  Vi arbetar med olika undervisningsformer för att förenkla inlärningen och för att möta olika individuella lärstilar hos eleverna. Det kan vara föreläsningar, grupparbeten, portfoliometodik, självständiga studier med handledning etc. Även när det gäller examination varierar formerna: skriftliga prov, muntliga och skriftliga redovisningar, rapportskrivningar, uppsatser, utställningar etc.

KUNGSSTENSGYMNASIET OCH OMVÄRLDEN  Kungstensgymnasiet vill uppmuntra kontakter och kunskapsinhämtning utanför skolan. Vi samarbetar därför med näringsliv, högskolor och universitet, både lokalt, regionalt och internationellt.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna.