Skolhälsovård

Pia Svärd
Skolsköterska 
Rum: 316
Telefon: 08-789 43 33, 070 169 77 05
E-post: pia.svard@folkuniversitetet.se

Skolläkare

Tid bokas via skolsköterskan.
Kungstensgymnasiet har slutit avtal med Skolpool.

Hälsobesök

Under första läsåret erbjuds samtliga elever ett hälsobesök.

I hälsobesöket ingår:
- Genomgång av elevens hälsoprofil
- Hälsosamtal om bland annat skolsituationen, kamratrelationer, hälsoproblem, kost och fysisk aktivitet, tobak, alkohol, narkotika, sexualitet och preventivmedel
- Riktade undersökningar av till exempel syn, hörsel och färgsinne, längd och vikt samt vaccinering

Hälsofrämjande arbete

Skolsköterskan utför individuella samtal eller samtal i grupp inom områden som samlevnad, kost, sömn, ANT etc. Skolsköterskan deltar även i skolans skydds- och allergironder.

Journalhantering

Skolsköterskan rekvirerar, efter tillstånd av vårdnadshavare/myndig elev, skolhälsovårdsjournalen från den tidigare skolan. Samtliga elev/föräldrakontakter antecknas i respektive elevs journal.

Målsättning

Skolhälsovårdens målsättning är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras fysiska och psykiska hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården är främst förebyggande och omfattar även hälsobesök och enklare sjukvårdsinsatser.

Tystnadsplikt

Skolsköterskan har tystnadsplikt. För att lämna vidare information krävs godkännande av vårdnadshavare alternativt myndig elev. Undantag gäller om skolsköterskan får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd. Detta enligt anmälningsplikten.

Är du i behov av akutsjukvård eller rådgivning?

Här en mängd viktiga telefonnummer.

Akutsjukvård och rådgivning
Sjukvårdsrådgivning, telefon 1177
www.vardguiden.se 
SOS telefon 112

Akuten                
Karolinska sjukhuset i Solna, telefon 517 700 00
Gynekologi, ortopedi, öron-näsa-hals
Medicin: elever under 18 ska till Astrid Lindgrens Barnsjukhus

S:t Görans Sjukhus, telefon  587 010 00 växel
Medicin, kirurgi, ortopedi   

City Akuten, Apelbergsgatan 48 (vid Hötorget), telefon  412 29 60
Kirurgi, ortopedi, medicin, ögon, öron-näsa-hals
Drop in

Läkemedelsupplysningen, telefon 0771-450 450

Maria Ungdom, Finsens väg 1, telefon 672 45 60/00 växel

Socialjouren, Brännkyrkagatan 123, telefon 508 400 00

Tandakuten, S:t Eriks sjukhus, telefon 545 512 20

Ungdomsmottagningen, Stockholms skolor, telefon 508 327 40

Ögonakuten, S:t Eriks sjukhus, telefon 672 31 00