Skolhälsovård

Maria Johansson
Skolsköterska 
Rum: 316
Telefon: 08-789 43 33, 070 169 77 05
E-post: maria.johansson@folkuniversitetet.se

Skolläkare

Tid bokas via skolsköterskan.

Hälsosamtal

Under första läsåret erbjuds samtliga elever ett hälsosamtal.

I hälsosamtalet ingår:
- Genomgång av elevens hälsoprofil
- Samtal om bland annat skolsituationen, kamratrelationer, hälsoproblem, kost och fysisk aktivitet, tobak, alkohol, narkotika, sexualitet och preventivmedel
- Riktade undersökningar av till exempel syn, hörsel och färgsinne, längd och vikt samt vaccinering sker vid behov.

Journalhantering

Skolsköterskan rekvirerar, efter tillstånd av elev, skolhälsovårdsjournalen från den tidigare skolan. Samtliga elev/föräldrakontakter antecknas i respektive elevs journal.

Målsättning

Skolhälsovårdens målsättning är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras fysiska och psykiska hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården är främst förebyggande och omfattar även hälsobesök och enklare sjukvårdsinsatser.

Tystnadsplikt

Skolsköterskan har tystnadsplikt. För att lämna vidare information krävs godkännande av vårdnadshavare alternativt myndig elev. Undantag gäller om skolsköterskan får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd. Detta enligt anmälningsplikten.

Är du i behov av akutsjukvård eller rådgivning?

Akutsjukvård och rådgivning
Sjukvårdsrådgivning, telefon 1177
www.vardguiden.se 
SOS telefon 112