Din studieförmåga och personliga utveckling

Vårt väl utarbetade mentorskap på Kungstensgymnasiet har syftet att stödja elevens utveckling, genom att erbjuda stöd och uppmuntran samt väcka frågor hos eleven kring hur man lär sig att lära. Målet är att ge eleverna de bästa möjliga förutsättningar för att uppnå sina personliga mål.

Fokus är självklart på den individuella eleven men vi lägger stor vikt på att bygga kompetens hos eleven kring grupper och grupprocesser. Eleven tränas i att ta ansvar för sin egen och gruppens utveckling, med klassen som utgångspunkt, men i förlängningen alla grupper som eleven verkar i - nu och i framtiden. Klassen träffas en gång per vecka under ledning av två mentorer och eleven ges möjlighet att planera sina studier och att reflektera över sig själv samt över sin egen och andras roller i olika sammanhang.

Mentorskapet

Mentorn är en lärare på skolan som oftast följer eleven under tre år. Som mentor handleder och coachar läraren eleven individuellt och i grupp, uppmärksammar elevens studiesociala situation, har kontakt med hemmet och stöttar eleven i att följa sin studieplan.

Utvecklingssamtal

Med mentorn har eleven också två utvecklingssamtal per läsår där eleven leder samtalet och därigenom utvecklar sin kompetens i att leda ett samtal. Mentorn på Kungstensgymnasiet ska ge de elever som lämnar vår skola redskap som gör dem till kompetenta individer med möjligheter att både möta kommande utmaningar och själva aktivt forma sin framtid.