Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

För att behandla en personuppgift måste det finnas ett tydligt syfte och en så kallad rättslig grund för behandlingen.

Kvinna med glasögon

Några exempel på rättsliga grunder som vi lutar oss mot när vi behandlar personuppgifter är avtal, myndighetsutövning, rättslig förpliktelse och intresseavvägning.

Avtal

När du som kund köper en kurs eller utbildning av oss så ingår vi ett avtal och i samband med det behöver vi dina personuppgifter för att kunna administrera genomförandet, skicka eventuella fakturor osv.

Myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse

Denna rättsliga grund är vanlig inom vår skolverksamhet och rapportering till olika myndigheter som Folkbildningsrådet, Myndigheten för yrkeshögskolan eller Arbetsförmedlingen när vi utför myndighetsliknande uppgifter och uppgifter av allmänt intresse, exempelvis vid närvarorapportering, betygsättning och utfärdande av examina.

Folkuniversitetet behandlar personuppgifter för att tillgodose förordningskrav samt Folkbildningsrådets och andra bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska Folkuniversitetets verksamhet, exempelvis genom deltagarundersökningar. Behandling sker då med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Med stöd av denna rättsliga grund kan personuppgifter komma att samköras mellan två eller flera av de tio studieförbunden med ändamålet att säkerställa att regler och villkor för statsbidrag följs.

Rättslig förpliktelse

Ifall det finns lagar eller regler som gör att vi måste behandla vissa personuppgifter så gör vi det utifrån denna rättsliga grund. Vi måste t.ex. spara vissa uppgifter enligt bokföringslagen och enligt skollagen måste våra gymnasieskolor lämna över elevernas slutbetyg till den kommun där skolan är belägen.

Intresseavvägning

Med intresseavvägning som rättslig grund kan vi hantera personuppgifter för att genomföra de delar av vår verksamhet som inte styrs av exempelvis lagar och avtal. Det kan handla om direktmarknadsföring. Personuppgiftsbehandlingen måste i dessa fall vara nödvändig för ett berättigat ändamål och förutsätter att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre. Vilken typ av behandling som kan bli aktuell under denna rättsliga grund beror alltså på vilken verksamhet det gäller och vad syftet är.

Samtycke

Vi kan i vissa fall genom samtycke behandla personuppgifter för att till exempel låta deltagare synas i vår marknadsföring m.m. ”

Vill du veta mer om vilka rättsliga grunder som finns gå in på Datainspektionen.se