Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

För att behandla en personuppgift måste det finnas ett tydligt syfte och en rättslig grund för behandlingen.

Kvinna med glasögon

De rättsliga grunder som vi grundar behandlingen på är avtal, myndighetsutövning, rättslig förpliktelse, intresseavvägning och samtycke.

Avtal

När du som kund köper en kurs eller utbildning av oss så ingår vi ett avtal och i samband med det behöver vi dina personuppgifter för att kunna administrera genomförandet.

Myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse

Denna rättsliga grund är vanlig inom vår skolverksamhet och rapportering till olika myndigheter som Myndigheten för yrkeshögskolan eller Arbetsförmedlingen när vi utför myndighetsliknande uppgifter och uppgifter av allmänt intresse, exempelvis vid närvarorapportering, betygsättning och utfärdande av examina.

Folkuniversitetet behandlar personuppgifter för att tillgodose förordningskrav samt Folkbildningsrådets och andra bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska Folkuniversitetets verksamhet, exempelvis genom deltagarundersökningar. Behandling sker då med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Med stöd av denna rättsliga grund kan personuppgifter komma att samköras mellan två eller flera av de tio studieförbunden med ändamålet att säkerställa att regler och villkor för statsbidrag följs.

Rättslig förpliktelse

Det finns lagar som gör att behandling av personuppgifter måste ske. Vi måste spara uppgifter enligt bokföringslagen och enligt skollagen måste våra gymnasieskolor lämna över elevernas slutbetyg till den kommun där skolan är belägen.

Intresseavvägning

Med intresseavvägning som rättslig grund kan vi hantera personuppgifter för att genomföra de delar av vår verksamhet som inte styrs av exempelvis lagar och avtal. Personuppgiftsbehandlingen måste i dessa fall vara nödvändig för ett berättigat ändamål och förutsätter att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre.

Samtycke

Samtycke används när inga andra rättsliga grunder finns. Den registrerade ska kunna säga nej utan negativa konsekvenser och när som helst kunna återta sitt samtycke.

Vill du veta mer om rättsliga grunder? Gå in på Integritetsskyddsmyndigheten