Kontakttolk, grundutbildning

Plats Distans

Utbilda dig till kontakttolk på Folkuniversitetet i Göteborg. Efter godkänd utbildning erbjuds du plats i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.

Ansökan till denna utbildningsomgång är stängd.

Öppet för sena ansökningar för tolkspråken polska och persiska. Kontakta tolk.gbg@folkuniversitetet.se för mer information.

 

Folkuniversitetets grundutbildning till kontakttolk står under av tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh).

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har intresse för tolkyrket och mycket goda kunskaper i det svenska språket och aktuellt tolkspråk, samt till redan verksamma tolkar i behov av teoretisk och praktisk fördjupning.

Förutom hög språklig kompetens ställer yrkesrollen höga krav på social kompetens och en god känsla för etik. Ett levande samhällsintresse med uppdaterade kunskaper på området är också nödvändigt.

Målsättning med utbildningen

Utbildningen ger dig kunskap och förmåga att på ett självständigt och rättssäkert sätt arbeta som kontakttolk. När du är klar får du ett utbildningsbevis och har kompetens att som professionell kontakttolk kunna arbeta med tolkning mellan tolkanvändare och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Omfattning

Utbildningen är en distansutbildning med en studietakt som motsvarar 50 % av heltidsstudier. Utbildningen pågår under 40 veckor och omfattar 545 lärarledda timmar. Därutöver förväntas du avsätta ytterligare ungefär 20 timmar per vecka för egenstudier.

I distansutbildningen kan du själv styra över den tid som du lägger ner på studierna. Utbildningen innehåller förutom distansdelen sex (6) obligatoriska närträffar i Göteborg då de studerande träffas på skolan och på plats genomför prov, har språkhandledning och lyssnar på föreläsningar. 

Datumen för de obligatoriska närträffarna (N) är följande:

Vårterminen 2023: 
N1: 12-15 januari, N2: 16-19 mars, N3: 1-4 juni

Höstterminen 2023: 
N4: 31 augusti - 3 september, N5: 23-26 november,  N6: 15-16 december
(Vi reserverar oss för ev. ändringar av tider och ämnen)

Språk

Folkuniversitetet kan inte i förväg säga om ett visst språk kommer att finnas med i utbildningen eller inte. Vilka språk som ska finnas med avgörs av bland annat antalet ansökningar i respektive språk, hur många som blir godkända i förkunskapstest och att tillräckligt många tackar ja till utbildningsplats.

Det finns en mycket stor efterfrågan från landets tolkförmedlingar på kompetenta tolkar i de här språken.

Kursinnehåll

 • Introduktionskurs – 30 studietimmar
 • Samhällstolkning – 105 studietimmar
 • Sjukvårdstolkning – 135 studietimmar
 • Juridikens grunder – 175 studietimmar
 • Migrationstolkning – 60 studietimmar

Parallellt med ovanstående kurser läser du under hela utbildningen:

 • Tolkningsteknik och tolketik – 40 studietimmar

Förkunskapskrav

 • Motsvarande 3-årig gymnasieutbildning (svensk eller utländsk)
 • Kunskaper i svenska motsvarande Svenska 2/Svenska B (eller Svenska som andraspråk 2/B) alternativt Svenska SVESVE02/SVASVA02 (om efter 2013).
 • Mycket goda kunskaper i tolkspråket.
 • Mycket goda kunskaper i svenska.
   

Betygskopior ska bifogas ansökan. Vid antagningen prövas dina språkkunskaper genom skriftliga och muntliga prov. Vi genomför också intervjuer med samtliga sökande enligt gemensamma riktlinjer för alla tolkutbildningar som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan

Urval och förkunskapstest

Behöriga sökande kallas till ett antagningsprov som sker hos utbildningsanordnaren. Här testas hur väl du behärskar svenska och det andra tolkspråket i tal och skrift, bland annat ingår läsförståelse och översättning från svenska till tolkspråket. Dina kunskaper testas också genom muntligt prov i båda tolkspråken.

Antagningsprovet kommer för anordnas i slutet av november, preliminärt är starten för testerna bestämd till den 25 november. Mer info om detta efter att ansökningstiden löpt ut. (Vi reserverar oss för ev. ändringar av tider.)

Utbildningen är kostnadsfri.

Tid
12 jan 2023 - 16 dec 2023
Tillfällen
6
Studietimmar
545
Pris
0 kr