Kontakttolk, grundutbildning

Plats Distans

Utbilda dig till kontakttolk på Folkuniversitetet i Göteborg. Efter godkänd utbildning erbjuds du plats i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar. Sista ansökningsdag: 2020-10-31

Ansök nu

Folkuniversitetets grundutbildning till kontakttolk står under av tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh).

Omfattning

Grundutbildningen till kontakttolk på Folkuniversitetet i Göteborg pågår under ca 40 veckor med start den 14 januari 2021. Utbildningen sker på deltid och på distans. Dess omfattning och innehåll kräver att du är beredd att avsätta ca 20 timmar per vecka till studier och det finns goda möjligheter att kombinera dina studier med till exempel arbete.

Utbildningen är en distansutbildning där du själv styr över den tid som du lägger ner på studierna. Utbildningen har sex (6) obligatoriska närträffar då de studerande träffas på skolan och på plats genomför prov, har språkhandledning och lyssnar på föreläsningar. 

Yrkesrollen

För att antas till grundutbildningne till kontakttolk krävs mycket goda språkkunskaper i båda språken så att du som kontakttolk kan tolka åt två personer som samtalar med varandra – oavsett vad de talar om eller hur de väljer att formulera sig. Otillräckliga språkkunskaper hos tolken får inte begränsa möjligheterna för de båda personerna att samtala med varandra. Du måste också ha förmåga att läsa och förstå informations- och facktexter samt kunna skriva på båda språken.

Som kontakttolk kan du arbeta inom olika områden, beroende på vilka språk du behärskar och vilka övriga fackkunskaper du har. En vanlig arbetsuppgift är att tolka i kontakten mellan myndigheter och enskilda personer, till exempel vid sjukhus, socialkontor, flyktinganläggningar, polis eller i domstol.

Förkunskaper

Din utbildningsbakgrund måste motsvara 3-årig gymnasieutbildning (svensk eller utländsk) samt Svenska 2/Svenska B (eller Svenska som andraspråk 2/B) alternativt Svenska SVESVE02/SVASVA02 (om efter 2013). Mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket förutsätts således. Betygskopior ska bifogas ansökan.

Vid antagningen prövas dina språkkunskaper genom skriftliga och muntliga prov. Vi genomför också intervjuer med samtliga sökande enligt gemensamma riktlinjer för alla tolkutbildningar som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Språk i utbildningen

Vilka språk som ska finnas med i utbildningen avgörs av bland annat av antalet ansökningar i respektive språk, hur många som blir godkända i förkunskapstest och att tillräckligt många tackar ja till utbildningsplats.

I varje utbildning kan det finnas upp till fem olika språk. För att starta en språkgrupp krävs i regel minst fem godkända deltagare, undantagsvis två (gäller endast små och ovanliga språk). Ju fler personer som söker inom samma språkgrupp, desto större är möjligheterna att starta upp utbildningen i aktuellt språk.

Folkuniversitetet kan inte i förväg säga om ett visst språk kommer att finnas med i utbildningen eller inte.

Språken Somaliska, Franska, Turkiska, Kinesiska och Bosniska/Kroatiska/Serbiska prioriters i denna utbildningsomgång, men alla språkgrupper är självklart välkomna att söka.

Urval, förkunskapstest och antagning

Ett första urval görs utifrån din utbildningsbakgrund och ditt tolkspråk. Om du har något av de språk som ska ingå i utbildningen och du uppfyller förkunskapskraven kallas du till förkunskapstest. Förkunskapstestet är obligatoriskt och sker i Folkuniversitetets lokaler i Göteborg. Vi testar dina förkunskaper i svenska och det andra tolkspråket, både muntligt och skriftligt.

Antagningsproven äger rum den 13 och/eller 14 november 2020. Vänligen boka in detta datum så du har möjlighet att komma. Vi reserverar oss för eventuella ändring av tid och språkgrupper. 

Slutgiltigt urval sker genom att de sökande rangordnas utifrån ett sammanräknat värde baserat på snittbetyg från gymnasiet, tidigare erfarenhet av tolkutövning och resultatet på antagningsprovet. De sökande med högsta poäng inom de språk som ska ingå i utbildningen antas medan övriga tilldelas reservplatser, utifrån denna rangordning. Ingen är i förväg garanterad en plats på utbildningen.

Du bekräftar sedan din plats genom att omgående betala in en depositionsavgift på 1.000 kronor. Depositionsavgiften återbetalas när du fullföljer hela utbildningen, oavsett studieresultat. Om du avbryter studierna i förtid återbetalas inte depositionsavgiften.

Utbildningens upplägg

De obligatoriska närträffarna sker i Folkuniversitetets lokaler i Göteborg. Det är sex (6) obligatoriska närträffar fördelade på mindre än ett år. Resten av tiden är utbildningen en ren distansutbildning. Undervisningsmaterial kommer att läggas ut och hållas tillgängligt via vår undervisningsplattform Moodle dit alla studerande får inloggningsuppgifter. Kommunikation med lärare, utbildningsledare och andra studenter sker också via Moodle.

Undervisningen sker inom realiakunskaper i de olika delkurserna samt språkhandledning i ditt språk. Realiaundervisningen syftar till att du måste ha goda kunskaper om de situationer du tolkar i och förstå sammanhanget och kontexten för att bli en bra tolk. Språkhandledning handlar om att få hjälp med att översätta ord, uttryck och termer från svenska till ditt tolkspråk. Vissa gånger finns det inte en exakt översättning och då får man resonera och hjälpas åt att hitta bra förklaringar eller ersättningsord.

Undervisningsmomenten består av lektioner, föreläsningar, språkhandledning, självarbete och kunskapsprov. Till din hjälp har du kurslitteraturen, men också lektioner, instuderingsfrågor, länkar, terminologi- och ordlistor och annat material som du når via Moodle.

Grundutbildningens sju delkurser

Introduktionskurs – 30 studietimmar
Socialtolkning – 105 studietimmar
Sjukvårdstolkning – 120 studietimmar
Juridikens grunder – 140 studietimmar
Migrationstolkning – 60 studietimmar

Dessutom läses dessa kurser parallellt med ovanstående kurser under hela utbildningen:

Tolkningsteknik och tolketik – 60 studietimmar
Språkfärdighet, svenska i tolkning – 30 studietimmar

Undervisningen bedrivs i huvudsak på två sätt; en del där du läser ämneskunskaperna (realia) och en del där du arbetar med terminologin i ditt språk och övar tolkning (språkhandledning). Undervisningen inom realiadelen är på svenska men i de rena tolk- och språkdelarna används ditt tolkspråk och du studerar tillsammans med övriga som talar ditt tolkspråk.

I varje delkurs gör du ämnesprov (s.k. realiaprov), terminologiprov och vid två delkurser (sjukvård och juridik) även muntliga tolkningsprov.

För godkänt resultat krävs minst 80 % närvaro och godkända inlämningsuppgifter, samt godkända resultat på de prov och övriga uppgifter som ingår i kurserna.

Efter avslutad delkurs med godkänt resultat får du ett kursbevis. När du har kursbevis från alla delkurserna får du ett utbildningsbevis. Du erbjuds då att finnas med i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar och du får en tolklegitimation.

Studieekonomi

Utbildningen har en anmälningsavgift på 1.000 kronor som betalas tillbaka efter genomförd utbildning. För varje delkurs betalar du 600 kronor i materialavgift för det studiematerial som används i utbildningen. Avgiften betalas i anslutning till varje delkurs så betalningen fördelas över ett kalenderår. Utbildningen berättigar inte till studiemedel från CSN.

Litteratur och övrigt studiematerial

Folkuniversitetet ser till att alla studerande får studiematerialet. Allt material ingår i kostnaden för utbildningen.

 

Sista ansökningsdag: 2020-10-31

Tid
14 jan 2021 - 18 dec 2021
Tillfällen
6
Studietimmar
545
Pris
4200 kr