Kontakttolk, grundutbildning

Plats Distans

Utbilda dig till kontakttolk på Folkuniversitetet i Göteborg. Efter godkänd utbildning erbjuds du plats i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.

Ansök här

Utbildningen startar den 12 januari 2023!

Folkuniversitetets grundutbildning till kontakttolk står under av tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh).

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har intresse för tolkyrket och mycket goda kunskaper i det svenska språket och aktuellt tolkspråk, samt till redan verksamma tolkar i behov av teoretisk och praktisk fördjupning.

Förutom hög språklig kompetens ställer yrkesrollen höga krav på social kompetens och en god känsla för etik. Ett levande samhällsintresse med uppdaterade kunskaper på området är också nödvändigt.

Målsättning med utbildningen

Utbildningen ger dig kunskap och förmåga att på ett självständigt och rättssäkert sätt arbeta som kontakttolk. När du är klar får du ett utbildningsbevis och har kompetens att som professionell kontakttolk kunna arbeta med tolkning mellan tolkanvändare och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Omfattning

Utbildningen är en distansutbildning som pågår under ca 40 veckor på deltid. Det finns goda möjligheter att kombinera dina studier med till exempel arbete, men omfattning och innehåll kräver att du är beredd att avsätta ca 20 timmar per vecka till studier.

I distansutbildningen kan du själv styra över den tid som du lägger ner på studierna. Utbildningen innehåller förutom distansdelen sex (6) obligatoriska närträffar i Göteborg då de studerande träffas på skolan och på plats genomför prov, har språkhandledning och lyssnar på föreläsningar. 

Språk

Folkuniversitetet kan inte i förväg säga om ett visst språk kommer att finnas med i utbildningen eller inte. Vilka språk som ska finnas med avgörs av bland annat antalet ansökningar i respektive språk, hur många som blir godkända i förkunskapstest och att tillräckligt många tackar ja till utbildningsplats.

Följande språk prioriteras i den här utbildningsomgången men alla språkgrupper är välkomna att söka:

 • Ryska
 • Engelska
 • Polska
 • Ukrainska
 • Spanska

Kursinnehåll

 • Introduktionskurs – 30 studietimmar
 • Samhällstolkning – 105 studietimmar
 • Sjukvårdstolkning – 135 studietimmar
 • Juridikens grunder – 175 studietimmar
 • Migrationstolkning – 60 studietimmar

Parallellt med ovanstående kurser läser du under hela utbildningen:

 • Tolkningsteknik och tolketik – 40 studietimmar

Förkunskapskrav

 • Motsvarande 3-årig gymnasieutbildning (svensk eller utländsk)
 • Kunskaper i svenska motsvarande Svenska 2/Svenska B (eller Svenska som andraspråk 2/B) alternativt Svenska SVESVE02/SVASVA02 (om efter 2013).
 • Mycket goda kunskaper i tolkspråket.
 • Mycket goda kunskaper i svenska.
   

Betygskopior ska bifogas ansökan. Vid antagningen prövas dina språkkunskaper genom skriftliga och muntliga prov. Vi genomför också intervjuer med samtliga sökande enligt gemensamma riktlinjer för alla tolkutbildningar som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan

Urval och förkunskapstest

Behöriga sökande kallas till ett antagningsprov som sker hos utbildningsanordnaren. Här testas hur väl du behärskar svenska och det andra tolkspråket i tal och skrift, bland annat ingår läsförståelse och översättning från svenska till tolkspråket. Dina kunskaper testas också genom muntligt prov i båda tolkspråken.

Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildningen är inte studiemedelsberättigande enligt CSN.

Sista ansökningsdatum är 23 oktober 2022. 

Tid
12 jan 2023 - 16 dec 2023
Tillfällen
6
Studietimmar
545
Pris
0 kr