Utbildningens innehåll

Yh-programmet Drift- och fastighetstekniker består av 80 veckor heltidsstudier, varav 19 veckor består av LIA-kurser.

Här kan du läsa om programmets alla kurser, ett urval av dess innehåll och mål. Alla kurser ger dig både kunskaper, kompetenser och praktiska färdigheter inom respektive ämnesområde.
Yrkeshögskolepoäng förkortas yhp och 5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier. Kurserna presenteras i bokstavsordning.

 

Automationsteknik, 20 yhp
Efter avslutad kurs har du kunskaper om styrning, reglering och övervakning av fastighetens olika tekniska system.

Bygg- och fastighetsteknik, 30 yhp
Målet med kursen är att den studerande ska få bred kunskap och förståelse kring byggmetoder i ett historiskt perspektiv, byggprocessen, tekniker, metoder och kvalitetskriterier inom bygg- och fastighetsbranschen med teknisk fokus på BBR/EKS avsnitt gällande klimatskärm och fuktsäkring. Kursen omfattar gällande standarder, regelverk och kvalitetsregler. Särskild vikt läggs på ritningslära.

Elteknik, 20 yhp 
Målet med kursen är att du ska få förståelse för och kunskaper om de lagar, föreskrifter och förordningar samt vilka som reglerar el inom en byggnad. Du lär dig säkerställa rutiner, riskbedömma, särskilja utgiftsposter och tolka olika tekniska sytem, ritningar och säkerhetsföreskrifter.

Energioptimering och hållbar utveckling, 20 yhp
Målet med kursen ger de studerande fördjupade kunskaper och förutsättningarna för framgångsrikt fastighetsföretagande med fokus på hållbar utveckling och energibesparing

Examensarbete, 25 yhp
I denna kurs ska du självständigt genomföra en studie eller ett projekt, för att med ett vetenskapligt- och källkritiskt förhållningssätt kunna använda, tillämpa och vidareutveckla de kunskaper, färdigheter och kompetenser som skapats i utbildningen.

Fastighets- och entreprenadjuridik, 20 yhp
Efter avslutad kurs ska du ha kunskaper om fastighetsbildning, jordabalken (kap. 12 ”hyreslagen”) och kulturmilljölagen. Du ska även vara insatt inom standardavtal för konsulttjänster, entreprenad och fastighetsförvaltningstjänster.

Fastighetsekonomi, 20 yhp
Kursen syftar till att fastighetsdriftteknikern ska förstå och kunna bistå förvaltaren med budgetering och redovisning av media-, materiel och personalkostnader.

Fastighetsägarens egenkontroll, 20 yhp
Efter avslutad kurs har du kunskap om lagstiftning, förordningar och myndigheters krav/allmänna råd inom fastighetsägares- och verksamhetsansvariga hyresgästers ansvar för teknisk egenkontroll.

IT inom fastighet, 15 yhp
Du lär dig tolka ritningsunderlag via digitala ritningar samt teknisk terminologi och tolkning av tekniska drift- och underhålls instruktioner. Du kommer kunna verka inom olika fastighetsägares IT – system och andra digitala stödsystem efter avslutad kurs.

Kommunikation, ledarskap och projektmetodik, 20 yhp
Du får en grundläggande förståelse och praktiska färdigheter inom områdena kommunikation, kundbemötande, ledarskap och projektmetodik.

LIA 1, 40 yhp
Målet med kursen är att du skall få en bred inblick i rollen som fastighets- och drifttekniker och dess olika specialistkompetenser. De studerande arbetar med förekommande arbetsuppgifter utifrån de olika kursmoment som gåtts igenom och får på så sätt en fördjupad förståelse för teorin i praktiken.

LIA 2, 55 yhp
Målet med kursen är att du skall få utveckla sin kompetens i rollen som fastighets- och drifttekniker genom konkreta tillämpningar på en arbetsplats. Under handledning arbetar de studerande med förekommande arbetsuppgifter och fördjupar på så vis de teoretiska kunskaperna.

Styr- och reglerteknik, 30 yhp
Du lär dig om uppbyggnaden av styr-och reglertekniska system inom fastighetsområdet. Kursen skall också ge kunskaper om övervakning och om de i anläggningen ingående komponenterna.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), 15 yhp
Du lär dig om vilka lagar som styr arbetsmiljön och får kunskaper om Arbetsmiljöverket och dess allmänna föreskrifter och krav gällande behörighet BAS-P och BAS-U.
Efter avslutad kurs har dukompetenser i att utföra egna skyddsronder och dokumentera samt kommunicera förbättrade arbetsmiljörutiner.

VA och VVS-teknik, 20 yhp
Du får kunskap om teknik och de lagar och förordningar, samt leverantörers allmänna bestämmelser inom områdena mediaförsörjning till fastigheter. Du får även den tekniska kunskaper gällande VA och VVS tekniska installationer och vanligt förekommande fel.

Värme, kyla och ventilationsteknik, 20 yhp
Du kommer få en bred teknisk kompetens och specialiserade kunskaper inom värme/kyla och ventilation. Du kommer ha färdigheter i att - bedöma hur ventilationstekniska lösningar tillsammans med energieffektiva system påverkar byggnadens komfort och energiprestanda.