För dig som är registrerad

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Katt sover

Personuppgifter som Folkuniversitetet får av dig, vårdnadshavare, myndighet eller som vi på annat sätt hämtar in, behandlas för att vi ska kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter som att uppfylla styrande myndigheters krav, följa ingångna avtal eller för att vi ska kunna ge dig bra service. Personuppgifter kan även komma att användas för statistiska ändamål och för utveckling och analys av Folkuniversitetets verksamhet.

Uppgifter som namn, adress och e-postadress använder vi i vårt kundregister för att sända dig nyhetsbrev, kurskatalog och erbjudanden om Folkuniversitetets kommande kurser och utbildningar. Namn och adress används också för att kunna svara på dina frågor eller synpunkter via chatt, mail och webbformulär. Personnummer används för statistik och är ett villkor för statsbidrag till våra kurser inom folkbildningsverksamhet. Vi är i vissa fall även skyldiga att lämna uppgiften till myndigheter enligt lag och avtal.

I många fall behöver vi dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra dina studier hos oss till exempel om du registrerar dig på någon av våra lärplattformar.

I vissa uppdragsverksamheter lämnar Folkuniversitetet information till tredje part utifrån uppdrag och myndighetsutövning såsom kommunala/regionala bidragsgivare. I övrigt så lämnar Folkuniversitetet aldrig ut personuppgifter till tredje part.

Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?

Personuppgifter samlas in genom till exempel webbformulär, mail, ansökningar på papper och genom telefonsamtal. Uppgifterna kan även kompletteras med information från offentliga register och myndigheter.

Är du, eller har varit, deltagare hos oss, lagras dina uppgifter bara så länge som krävs för att Folkuniversitetet ska kunna administrera utbildningar/kurser eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag/avtal. Därefter raderas de enligt gällande gallringsrutin. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och kursutveckling.

De uppgifter i vårt kundregister som används för att sända dig nyhetsbrev, kurskatalog och erbjudanden om Folkuniversitetets kommande kurser och utbildningar sparas så länge det behövs eller tills du avregistrerar dig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Folkuniversitetet har enbart tillgång till personuppgifter som behövs för stiftelsernas egna verksamheter, och inte personuppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.
  • Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på, hur länge vi kommer att spara dina uppgifter, vem som har tillgång till informationen och att få dina uppgifter hos oss raderade om det inte finns rättsliga skäl som gör att vi tvingas lagra uppgifterna.
  • Du kan få en sammanställning av alla uppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter.
  • Du har rätt att begära begränsning av användning av vissa av dina personuppgifter, du kan få återkalla ditt samtycke och överklaga till relevant tillsynsmyndighet.
  • I det fall information som vi sparat om dig ska behandlas i ett annat syfte än vid insamlingstillfället, kommer vi att informera dig om detta.