För dig som är registrerad

Varför behöver vi dina personuppgifter?

En person som knappar på sin dator

Personuppgifter som Folkuniversitetet får av dig, vårdnadshavare, myndighet eller som vi på annat sätt hämtar in, behandlas för att vi ska kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter som att uppfylla styrande myndigheters krav, följa ingångna avtal eller för att vi ska kunna ge dig bra service. Personuppgifter kan även komma att användas för statistiska ändamål och för utveckling och analys av Folkuniversitetets verksamhet.

Uppgifter som namn, adress och e-postadress använder vi i vårt kundregister för att sända dig nyhetsbrev, kurskatalog och erbjudanden om Folkuniversitetets kommande kurser och utbildningar. Namn och adress används också för att kunna svara på dina frågor eller synpunkter via chatt, mail och webbformulär. Personnummer används för statistik och är ett villkor för statsbidrag till våra kurser inom folkbildningsverksamhet. Vi är i vissa fall även skyldiga att lämna uppgiften till myndigheter enligt lag och avtal.

I de fall lärplattformar används kommer dina personuppgifter att registreras på dessa med syfte att kunna genomföra dina studier.

I vissa uppdragsverksamheter lämnar Folkuniversitetet information till tredje part utifrån uppdrag och myndighetsutövning såsom kommunala/regionala bidragsgivare.

Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?

Personuppgifter samlas in genom till exempel webbformulär, mail, ansökningar på papper och genom telefonsamtal. Uppgifterna kan även kompletteras med information från offentliga register och myndigheter.

Är du, eller har varit, deltagare hos oss, lagras dina uppgifter bara så länge som krävs för att Folkuniversitetet ska kunna administrera utbildningar/kurser eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag/avtal. Därefter raderas de enligt gällande gallringsrutin. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och kursutveckling.

De uppgifter i vårt kundregister som används för att sända dig nyhetsbrev, kurskatalog och erbjudanden om Folkuniversitetets kommande kurser och utbildningar sparas så länge det behövs eller tills du avregistrerar dig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

  • Se dina rättigheter här