Validering för kontakttolkar

Plats Kristianstad

Folkuniversitetet i Kristianstad erbjuder validering för kontakttolkar.

Validering

Ansökan är för tillfället stängd. 

Som anordnare av den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk (som står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan) erbjuder vi möjlighet till validering. Validering innebär att du som är verksam tolk får din kompetens och dina kunskaper bedömda i relation till grundutbildningen till kontakttolk.

När dina kunskaper har kartlagts och bedömts kan följande bli resultatet:

  • Du får ett utbildningsbevis då dina kunskaper och kompetenser motsvarar grundutbildningens examensmål.
  • Du behöver komplettera delar av grundutbildningen då det finns luckor i dina kunskaper och kompetenser.
  • Du behöver gå hela grundutbildningen då dina kunskaper och kompetenser anses för bristfälliga.

Process för att bedöma din kompetens som tolk

I valideringen genomgår du en process med olika moment. Bland annat görs en kartläggning av din utbildnings- och yrkesbakgrund, en bedömning av din språknivå genom muntliga och/eller skriftliga prov.

När som helst under processens gång kan du bedömas vara tillräckligt kompetent för att bli validerad och får då ett utbildningsbevis. Men du kan också under processens gång bedömas inte ha tillräckliga kompetenser för att bli validerad. Då avbryts processen och en individuell studieplan upprättas där du bara läser de delar av grundutbildningen där dina kunskaper bedöms vara bristfälliga. Alternativt att du bedöms behöva gå hela grundutbildningen.

Utgång vid validering

Ett utbildningsbevis innebär för dig som tolk att du kan visa upp dokumenterad och godkänd kompetens som UT/GRT (utbildad tolk/grundutbildad tolk)för dina arbetsgivare. Du kan även ansöka om att bli publicerad i det nationella registret över grundutbildade tolkar hos Kammarkollegiet.

Kostnad

Det utgår en avgift om 500SEK för valideringen resterande kostnader täcks via statsbidrag.

Ansökan är för tillfället stängd. 

Tid
-
Studietakt
Heltid
Pris
500 kr