Kontakttolk, grundutbildning − distans/Göteborg

Plats Distans

Utbilda dig till kontakttolk på Folkuniversitetet i Göteborg. Efter godkänd utbildning erbjuds du plats i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.

Ansök nu
/

Ansökan till utbildningsomgången med start augusti 2024 är öppen till och med 30 april 2024.

Grundutbildningen till kontakttolk på Folkuniversitetet i Göteborg står under av tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh).

Målgrupp

Utbildningen är utformad för dem som är intresserade av tolkyrket och besitter utmärkta kunskaper i både svenska och det aktuella tolkspråket. Den vänder sig även till yrkesverksamma tolkar som söker teoretisk och praktisk fördjupning.

Deltagare i utbildningen bör ha hög språklig kompetens, stark social förmåga och en välutvecklad känsla för etik. Ett aktivt intresse för samhällsfrågor och kontinuerlig uppdatering av relevanta kunskaper är också viktiga egenskaper för yrkesrollen.

Målsättning med utbildningen

Målsättningen med utbildningen till kontakttolk vid Folkuniversitetet i Göteborg är att ge dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta självständigt och rättssäkert som kontakttolk. Efter avslutad utbildning erhåller du ett utbildningsbevis som bekräftar din kompetens att utföra professionell tolkning i sammanhang där kommunikation sker mellan tolkanvändare och representanter från myndigheter, serviceorgan och olika organisationer.

Omfattning

Utbildningen är en distansutbildning och sträcker sig över cirka 40 veckor. Den genomförs på halvfart (50 % av heltidsstudier) och inkluderar 545 studietimmar.

Flexibiliteten i distansutbildningen möjliggör för studenter att i stor utsträckning själva bestämma över studietiden. Utöver den digitala delen av utbildningen innefattar programmet sex (6) obligatoriska närträffar i Göteborg. Dessa träffar ger studenterna möjligheten att genomföra prov, få språkhandledning och delta i föreläsningar på plats.

Datumen för de obligatoriska närträffarna (N) är följande:

Höstterminen 2024: 
N1: 22-25 augusti, N2: 24-27 oktober 

Vårterminen 2025: 
N3: 23-26 januari N4: 20-23 mars, N5: 29 maj-1 juni, N6: 13-15 juni
(Vi reserverar oss för ev. ändringar av tider och ämnen)

Språk

Språkutbudet i Folkuniversitetets utbildning till kontakttolk i Göteborg varierar och kan inte fastställas i förväg. Beslut om vilka språk som ska ingå görs baserat på antalet ansökningar för varje språk, hur många sökande som klarar förkunskapstestet, och antalet som accepterar sin utbildningsplats. 

Det finns ett stort behov av kompetenta tolkar i Sverige och Folkuniversitetet välkomnar ansökningar för alla språk. Dock är följande språk särskilt prioriterade i den nuvarande ansökningsomgången:  

 • Engelska
 • Portugisiska
 • Spanska
 • Turkiska
 • Tigrinja
 • Kurdiska (Sorani)

Kursinnehåll

 • Introduktionskurs – 30 studietimmar
 • Samhällstolkning – 105 studietimmar
 • Sjukvårdstolkning – 135 studietimmar
 • Juridikens grunder – 175 studietimmar
 • Migrationstolkning – 60 studietimmar

Parallellt med ovanstående kurser läser du under hela utbildningen:

 • Tolkningsteknik och tolketik – 40 studietimmar

Förkunskapskrav

 • Motsvarande 3-årig gymnasieutbildning (svensk eller utländsk)
 • Kunskaper i svenska motsvarande Svenska 2/Svenska B (eller Svenska som andraspråk 2/B) alternativt Svenska SVESVE02/SVASVA02 (om efter 2013).
 • Mycket goda kunskaper i tolkspråket.
 • Mycket goda kunskaper i svenska.
   

Betygskopior måste bifogas i ansökan. Vid antagningen prövas dina språkkunskaper genom skriftliga och muntliga prov. Enbart sökande som uppfyller ovan nämnda förkunskapskrav kommer att bli kallade till testerna. Vi genomför också intervjuer med samtliga sökande enligt gemensamma riktlinjer för alla tolkutbildningar som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Urval och förkunskapstest

Förutsatt att tillräckligt många ansökningar kommer in kommer behöriga att kallas till förkunskapstestet. Behöriga sökande kallas till ett skriftligt antagningsprov som sker på plats hos Folkuniversitetet i Göteborg. Här testas hur väl du behärskar svenska och det andra tolkspråket i skrift, bland annat ingår lucktest, läsförståelse och översättning från svenska till tolkspråket. Om du klarar det skriftliga testet kommer dina kunskaper också att testas genom muntligt prov i svenska samt valt tolkspråk. Den muntliga delen genomförs delvis på plats eller på distans via Zoom.

Det obligatoriska antagningsprovet kommer anordnas preliminärt under vecka 20-21, 2024. Mer info om detta kommer efter att ansökningstiden löpt ut i slutet av april 2024. (Vi reserverar oss för ev. ändringar av tider och språkgrupper.)

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri. Du får själv bekosta och införskaffa den kurslitteratur som behövs. Vi ersätter rese- och boendekostnader, upp till ett visst belopp, för att du ska kunna delta på de obligatoriska närträffarna. Utbildningen är ej studiemedelsberättigande (CSN).

Kontakt

Har du frågor? Mejla till tolk.gbg@folkuniversitetet.se så hör vi av oss. Välkommen!

Ansök nu
Tid
22 aug 2024 -15 jun 2025
Tillfällen
6
Studietimmar
545
Pris
0 kr