Swedex-test

Vill du visa att du har kunskaper i svenska? Swedex ger dig möjlighet att göra det! Du kan ta testet på fyra olika nivåer: A2/B1 och B2/C1.

Swedex

Swedex är ett unikt, internationellt gångbart certifikatstest i svenska som främmande språk framtaget av Folkuniversitetet. Testet kan tas av alla som inte har svenska som modersmål och relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk, Europarådets nivåskala för språkinlärning. Swedex kan tas oberoende av hur man har lärt sig svenska och är erkänt av Svenska institutet.

Swedex testar praktiskt användbara kunskaper inom alla språkliga färdigheter: tala, läsa, höra och skriva. Ett Swedexcertifikat är en värdehandling som dokumenterar denna färdighet och öppnar därför för både rättvisare bedömning vid rekrytering och kvalitetssäkring inom många skilda verksamheter.

Läs mer om språknivåer

Swedex

""

26 resultat

26 resultat