Diplomerad Fastighetsförvaltare - Eftermiddag

Plats Stockholm

Folkuniversitetet bedriver en av marknadens mest populära och eftertraktade utbildningar inom fastighetsbranschen. Vi erbjuder en bred fastighetsförvaltarutbildning där tyngdpunkten ligger på teknik, juridik, ekonomi och service.

Boka reservplats

OBS! Utbildningen kommer att bedrivas i lektionssal i våra lokaler vid Kungstensgatan 45 under förutsättning att detta går. Om vi inte har någon möjlighet till detta med anledning av Corona kommer utbildningen att ske på distans via Microsoft Teams.

Att äga eller förvalta fastigheter innebär ett stort ekonomiskt och juridiskt ansvar och det krävs genuina och omfattande kunskaper inom vitt skilda områden. Traditionellt sett delas fastighetsföretagandet in i administrativ och ekonomisk respektive teknisk förvaltning. Genom att komplettera med bland annat kund-, miljö- och samhällsfokus lägger vi till delvis nya perspektiv.

Efter genomgången och godkänd utbildning kommer kursdeltagarna ha en bred kunskap och förståelse för förvaltandet av fastigheter.

Bransch i förändring

Fastighetsbranschen är kanske den bransch i Sverige som under de senaste 20 åren har genomgått den största omvärderingen av sitt förhållande till kunden. Branschen har gått från produkttänkande till servicetänkande och många fastighetsägare har idag kundens behov och önskemål som ledstjärna. Det nya affärsförhållandet innebär samtidigt en stor förändring vad gäller kompetenskraven på branschens personal.
Begrepp som till exempel ”professionellt framträdande”, ”vikten av långsiktigt goda affärsrelationer” och ”analys av olika nyckeltal” är i dag viktiga faktorer för framgångsrika fastighetsföretag.

Utbildningens upplägg

Utbildningen inleds med introduktionsföreläsningar inom juridik och förvaltarrollen, Därefter inleds en fördjupning av respektive moment.

Innehåll

Utbildningen innehåller 5 delmoment, en yrkesorieterad del samt avslutas med ett diplomarbete:
 • Fasttighetens ekonomi
 • Fastigheter och byggande
 • Kommersiell juridik med fastighetsrätt
 • Miljö och resurshållning
 • Ledarskap
  • Förvaltarrollen (yrkesorienterad del)
  Momentet ledarskap kommer genomgående finnas med under utbildningen.

  Fastighetens ekonomi

  Momentet tar ett grundläggande grepp på företagsekonomi och introducerar de ekonomiska begrepp som en modern förvaltare behöver känna sig bekväm med. Vi går igenom:

  • Företagsformer,
  • Budgetering,
  • Nyckeltalsanalys,
  • Årsredovisning
  • Kassaflöden.
  Vi går också igenom mer fastighetsekonomiska aspekter såsom: Investeringsanalys och fastighetsvärdering. Momentansvarig: Jonas Tottie-Håkansson.

  Fastigheter och byggande

  Här introducerar vi själva stommen i förvaltningsarbetet, fastigheten. Vi går bland annat igenom vad som styr samhällsplanering och byggande, vi tar ett historiskt perspektiv på byggteknik och arkitektur. Dessutom går vi genom olika byggnadstyper, arkitektur och stilhistoria, projektering och byggande samt byggprocessen. Momentansvarig: Robert af Wetterstedt

  Kommersiell juridik med fastighetsrätt

  Den kommersiella fastighetsrätten är central för en fastighetsförvaltare och särskil när det gäller hyra av såväl bostäder som lokaler. Momentet behandlar även rättssystemet och allmän civilrätt för att du ska kunna tillgodogöra dig fastighetsrätten. Momentansvarig: Mattias Nilsson. Ur innehållet:
  • Introduktion, rättsregler, rättssystem
  • Avtalsrätt, avtals ingående, ogiltighet och fullmakt
  • Köprätt och konsumenträtt
  • Kommersiell fastighetsrätt inklusive fast egendom och fastighetstillbehör
  • Fastighetsköp
  • Hyreslagstiftning
  • Bostadsrätt och annan nyttjanderätt
  • Pant- och sakrätt i fast egendom

  Miljö och resurshållning

  Hållbarhet, kvalitet och miljöaspekter är centrala inom fastighetsbranschen. Momentet ger dig en övergripande bild av de viktigaste delarna resurshantering, ekologiska grundprinciper, energianvändning och hållbarhet. Vi tar ett helhetsgrepp gällande hallbarhet; både kopplat till kvalitet och miljö. Bland annat går vi igenom kvalitets- och miljöledningssystem, gör livscykelbedömningar samt tittar närmre på både miljömärkningar och miljöcertifieringar. Momentansvarig: Robert af Wetterstedt.

  Ledarskap

  I rollen som fastighetsförvaltare ställs idag allt högre krav på att leda sig själv och andra. Utmaningen handlar många gånger att hantera allt från underställd personal till att leda större och mindre projekt i fastighetsutveckling. Momentansvarig: Anders Lindh.

  Under utbildningen kommer också vår gästföreläsare Ove Nordqvist att medverka för att ge dig som deltagare verktygen inför rollen som fastighetsförvaltare och mer konkret berätta vad det innebär att vara förvaltare. Innefattar såväl praktiska metoder, info om kundvård och marknadsföring.

  Diplomarbete

  I diplomarbetet visar deltagaren att man tillgodogjort sig kunskapen från samtliga delmoment. Den består av en beskrivning och analys samt förslag till utveckling av en valfri fastighet. Arbetet pågår under hela utbildningen med tyngdpunkt på andra terminen och lämnas in i rapportform samt presenteras vid en muntlig redovisning. Examinator: Robert af Wetterstedt, huvudlärare.

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig primärt till dig som har tidigare erfarenheter av fastighetsbranschen men också till dig som är nyfiken på branschen och vill ta dig in. Du kan haft roller som service- eller drifttekniker, uthyrare eller fastighetsvärd vilka samtliga givit dig en bra inblick i branschen. Du kanske har ekonomisk eller juridisk bakgrund och vill lära dig mer om branschen. Du kan också ha en helt annan professionell bakgrund men har ett brinnande intresset och viljan att lära dig mer om fastighetsbranschen. Engagemanget är helt centralt för att du ska få ut det mesta av ditt lärande.

  Förkunskapskrav

  Inga formella förkunskaper krävs. Vi ser dock gärna att du har arbetat några år för att på så sätt ha kommit i kontakt med arbetslivet och därmed lättare kan tillgodogöra dig och applicera det du lär dig. Naturligtvis är det fördelaktigt om du till och med arbetat inom fastighetsbranschen och har god kännedom om denna. Det mest centrala är framför allt diitt engagemang och din vilja att lära dig. Vissa delmoment kommer, beroende på din bakgrund, uppfattas som lättare eller svårare. Kontakta Folkuniversitetet om du är osäker över om dina förkunskaper räcker.

  Undervisningsform

  Undervisningen pågår under två terminer och omfattar totalt 180 studietimmar. Utbildningen har sex schemalagda studietimmar i veckan uppdelat på två eftermiddagar mellan kl. 15.30 och 17.45.

  Gruppstorlek

  Antalet deltagare är begränsat till 25 personer.

  Våra kursledare och föreläsare

  Våra kursledare hämtar vi från yrkeslivet och den akademiska världen liksom från olika branschorganisationer. Våra föreläsare är kvalificerade och yrkesverksamma specialister inom sina respektive områden vilket göra utbildningen är aktuella och har nära förankring i arbetslivet.

  Litteratur och material

  Ingår ej i kursavgiften och meddelas i separat utskick som sker per mail senast 7 arbetsdagar innan utbildningsstart. Viktigt att du fyller i en korrekt mailadress.

  Intyg och diplom

  Diplom utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som:

  • Varit närvarande minst 75% av tiden.
  • Attt hela avgiften är betald.
  • Efter godkända resultat på såväl delmomenten som på diplomarbetet.

  OBS! Diplomet skickas ut senast i februari för utbildningar som slutförts under hösterminen och i augusti för de som avslutats under vårterminen med förutsättning att deltagaren klarat ovanstående kriterier.

  Diplomeringen styrker din kompetens och innebär att du genomgått utbildningen med godkänt resultat och visat att du tillgodogjort dig utbildningens syfte.

  Avgift

  Avgiften kan betalas i sin helhet vid ett tillfälle eller delbetalas upp till fyra gånger per termin utan extra kostnad (totalt 8 gånger under hela utbildningen). Om så önskas meddela detta i noteringsfältet vid din anmälan. Utbildningen berättigar inte till studiemedel utan går på deltid för att möjliggöra kombination med arbete eller andra studier. Om du behöver hjälp med finansiering av kursavgiften kan du vända dig till vår samarbetspartner Human Finans.

  Avbokning

  Observera att för diplomutbildningarna gäller speciella avbokningsregler, se länk nedan. Det är av största vikt att varje deltagare läser dessa. Vid frågor kontakta kundservice eller ämnesansvarig.

  .

Kursledare

Robert af Wetterstedt

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
01 sep 2020 - 03 jun 2021
Ti 15:30 - 17:45
To 15:30 - 17:45
Tillfällen
62
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
186
Kurs-ID
1071593
Fåtal platser kvar
Pris
50000 kr