EQAFIT

Enhanced Quality Assurance in the Financial Training

EQAFIT aims to support VET Providers, in setting up and enhancing QA systems, with a particular focus on feedback loops between VET Systems as a precondition for continuous improvement of training offer. In particular it will develop an online service for supporting the Quality system, with a particular focus on the ACT phase of the PCDA cycle.The customized and user-friendly online service developed will integrate tools and guidelines developed in previous EU Projects and newly designed ones and the graduate tracking system. To learn more about the project, please visit https://www.eqafit.org/.

 

EQAFIT syftar till att stödja tillhandahållare av yrkesutbildning i att inrätta och förbättra kvalitetssäkringssystem, med särskild inriktning på återkoppling mellan yrkesutbildningssystemen som en förutsättning för kontinuerlig förbättring av utbildningsutbudet. Den skräddarsydda och användarvänliga onlinetjänst som utvecklas kommer att integrera verktyg och riktlinjer som utvecklats i tidigare EU-projekt och nyligen utformade verktyg och riktlinjer samt systemet för uppföljning av studenter. Mer information om projektet vänligen besök https://www.eqafit.org/.