Behandling av personuppgifter

Folkuniversitetet behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden gentemot kunder, studerande, myndigheter och andra intressenter. Uppgifterna används också för statistiska ändamål, för utveckling och analys av Folkuniversitetets verksamhet samt för att kunna tillhandahålla god service.

Så fort en personuppgift hanteras så kallas det att personuppgiften behandlas. Det kan vara att den samlas in, registreras, lagras, ändras eller raderas. Behandlingen av personuppgifterna utgår från de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen och innebär i korthet att vi alltid informerar registrerade personer om personuppgiftshanteringen, att vi har ett tydligt syfte med hanteringen, att vi bara samlar in de specifika uppgifter vi behöver för att uppnå syftet och att vi raderar uppgifterna när de inte längre behövs. Bara de som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete har tillgång till dem och vi skyddar personuppgifterna genom olika typer av säkerhetsåtgärder.

Person framför sin dator som läser om behandlingen av personuppgifter