Utbildningens innehåll

Här kan du läsa mer om kurserna som ingår i YH-utbildningen Drifttekniker kraft- och värmeproduktion. Kurserna har tagits fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som efterfrågas av arbetsgivare.

Kursernas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier osv.

Arbetsmiljö och säkerhet, 10 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge studerande kunskap om arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Kursen ger även kunskap om vilka förutsättningar som krävs för väl fungerande arbetsplats såväl fysiskt, psykiskt som psykosocialt. Slutligen ger kursen förståelse för hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och hur man medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden på sin arbetsplats.

Målet med kursen är att de studerande har förutsättningar för att kunna bidra till ett tryggt, säkert och positivt arbetsklimat, såväl fysiskt, psykiskt som socialt.

Bränsle och förbränningsteknik, 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge studerande kunskaper om olika energislag som används som bränslen samt de olika eldningsanläggningar som används vid förbränning av dessa olika bränsleslag. Kursen ger även kunskaper i stökiometri som används för att beräkna exempelvis luftbehov vid en förbränning. Slutligen ger kursen kunskaper om olika metoder för att rena rökgaser efter förbränning

Målet med kursen är att de studerande har färdighet att självständigt kunna utföra beräkningar för energiproduktion och verkningsgrader av energiproduktions-/ distributionsanläggningar.

Drift- och underhållsteknik – Fastigheter, 25 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande om drift- och underhållsteknik för tekniska system, så som försörjning av värme, kyla, tappvarmvatten och ventilation, som finns i olika fastigheter. Kursen ger även kunskaper om god driftteknik, underhåll av fastigheter, energieffektivisering samt felsökning och avhjälpning. Kursen ger kunskap om kompressordrivna kyl-, frys- och värmepumpssystem. Vidare ger den förståelse för hur dessa system fungerar vilket innebär dels en kunskap om vilka komponenter som ingår och dels vad dessa har för funktion, samt felsökning och avhjälpning. Kursen ger kunskaper om de köldmedier som idag används, de som efterhand ersätter de tidigare vilka skapat stora miljöproblem.

Målet med kursen är att de studerande har specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk drift av energiproduktions/ distributionsanläggningar inklusive att självständigt kunna övervaka driften utifrån förelagda verksamhetskrav.

Drift- och underhållsteknik – Kraft- och värmeanläggningar, 35 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper i drift- och underhållsteknik för kraft- och värmeanläggningar utifrån syftet att få hög säkerhet för att förebygga ohälsa och olycksfall vid olika driftsituationer. Kursen ger kunskaper i förebyggande och avhjälpande underhåll samt vanliga problem som kan uppstå i olika anläggningar och hur dessa kan åtgärdas. Slutligen ger kursen kunskaper om underhållets ekonomiska och miljömässiga betydelse för olika typer av anläggningar.

Målet med kursen är att de studerande har specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk drift av energiproduktions/ distributionsanläggningar inklusive att självständigt kunna övervaka driften utifrån förelagda verksamhetskrav.

Elkunskap, 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper i ritnings- och schemaläsning för 1-fas och 3-fas-installationer med tonvikt på elmotorer och startapparater. Vidare ger kursen kunskaper i ledningsdimensionering och felsökning av elmotorer och startapparater. Slutligen ger kursen studerande kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller i fråga om behörighet för elinstallationsarbeten.

Målet med kursen är att de studerande kan utföra enklare elarbeten på ett lagenligt och säkert sätt.

Examensarbete, 25 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper i att självständigt planera, genomföra samt skriftligt och muntlig presentera ett examensarbete med anknytning till yrkesrollen/ branschen genom de kunskaper, färdigheter och kompetenser som de införskaffat sig under utbildningen. Kursen ger kunskap i att kritiskt förhålla sig till källor, mätningar och resultat samt rapportskrivning,

Målet med kursen är de studerande har fått specialiserade kunskaper i/ om det objekt som studerats i examensarbetet och att hen bidragit till någon form av förbättring inom yrkesrollen/ branschen.

Fjärrvärmesystem, 15 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper om olika fjärrvärmesystem, deras uppbyggnad och konstruktion samt olika driftsituationer. Kursen ger även kunskaper om olika typer av undercentraler och inkopplingar av värmeväxlare som används. Slutligen ger kursen kunskaper i strömningstekniska beräkningar samt olika sätt att styra/reglera fjärrvärmesystemet.

Målet med kursen är att de studerande har kompetens att sköta distributionen av fjärrvärme samt felsöka och åtgärda distributionsfel.

Kraft- och värmeanläggningar, 60 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper om olika anläggningar som levererar el och/ eller värme. Kursen ger kunskaper om olika delsystem med sina enskilda komponenter så som pumpar, värmeväxlare, och turbiner. Vidare ska kursen ska även utveckla förståelsen för sammanhang och samband ur ett systemperspektiv från en anläggnings olika delsystem till en fungerande helhet. Den studerande får även göra även beräkningar av effekt, energi och verkningsgrader för både komponenter, delar av anläggningar och hela anläggningar

Målet med kursen är att de studerande har specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk drift av energiproduktions/ distributionsanläggningar inklusive att självständigt kunna övervaka driften utifrån förelagda verksamhetskrav.

Lärande i arbete 4 perioder, sammanlagt 105 YH-poäng

Lärande i arbete 1
Syftet med kursen är att ge de studerande kunskap om LIA-företagets verksamhet samt hur arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet på företaget bedrivs. Kursen ger även kunskap om hur företagets organisation är uppbyggd. Kursen ska ge fördjupade kunskaper om de arbetsuppgifter som ingår yrkesrollen, vilka övriga yrkesbefattningar och eventuella kunder man samarbetar med i den dagliga verksamheten samt en övergripande processförståelse för aktuell avdelning.

Målet med kursen är att de studerande får kunskap om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden samt för yrkesområdet/ branschen gällande regler.

Lärande i arbete 2
Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper om hur arbetet praktiskt bedrivs avseende de energiprocesser företaget jobbar med, så som gällande drift- och underhållstekniska arbeten. Den studerande ska ha kunskap om hur en riskanalys görs.

Målet med kursen är att de studerande får kompetens att planera och säkert förbereda en anläggning ur verksamhets- och individperspektiv inför underhållsarbete samt processpecifika händelser och beslutade åtgärder.

Lärande i arbete 3
Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper om hur komponentstatus och underhållsbehov fastställs samt hur drift- och underhållsperioder på företaget planeras bl.a. med hänsyn till efterfrågan på företagets ”produkt” och tillgång till resurser.

Målet med kursen är att de studerande får specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom teoretisk och praktisk drift av energiproduktions-/ distributionsanläggningar, inklusive att självständigt och/ eller i arbetslaget säkert kunna lösa sammansatta driftproblem.

Lärande i arbete 4
Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper om driftsplanering, företagets miljö- och arbetsmiljöarbete samt hur de olika delarna används i det dagliga arbetet.

Målet med kursen är att de studerande får specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom teoretisk och praktisk drift av energiproduktions-/ distributionsanläggningar, inklusive att självständigt och/ eller i arbetslaget säkert kunna lösa sammansatta driftproblem.

Projektkunskap, 15 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper om hur projektarbeten i näringslivet bedrivs på ett strukturerat sätt, med fokus på projekt vid kraftvärmeverk och/eller i processindustrin. Kursen ger kunskaper och färdigheter i att genomföra projektarbeten samt skriva en projektrapport som uppfyller givna krav. Slutligen ger kursen kompetens att kritiskt värdera källor och ett projekts resultat.

Målet med kursen är att de studerande har kunskaper och färdigheter för att kunna planera, genomföra, följa upp och på ett enkelt sätt kommunicera såväl internt som externt projekt vid ett kraftvärmeverk och/ eller processindustri.

Strömningslära, 30 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper inom strömningslära som rör komponenter inom kraft- och värmeanläggningar samt i processindustrin. Vidare ger kursen förståelse för hur pumpar, fläktar och turbiner fungerar och deras olika egenskaper. Slutligen ger kursen kunskaper i beräkningar av samt mätmetoder för tryck, flöde och hastigheter i system och/eller delar av system för olika slags fluider.

Målet med kursen är att de studerande har färdighet att självständigt kunna utföra strömningstekniska beräkningar i system för fluider inom energiproduktions-/ distributionsanläggningar.

Styr- och reglerteknik, 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper om den styr-, mät och reglerteknik sin används inom kraft- och värmeanläggningar inklusive fastigheters tekniska system. Vidare ger den kunskaper i reglersystem samt schema- och ritläsning för att med hjälp av dessa kunna införskaffa sig en förståelse för hur styrsystem fungerar och används för att övervaka och styra tekniska processer. Slutligen ger kursen kunskaper i felsökning och problemlösning av olika styr- och reglersystem.

Målet med kursen är att de studerande har färdighet och kompetens att felsöka i och hantera el- och värmesystem på energiproduktions-/ distributionsanläggningar.

Värmeteknik, 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper i värmeöverföring med tonvikt på att kunna räkna på ledning och konvektion, för att därefter kunna beräkna överförd värmeeffekt för olika värmeväxlare. Kursen ger även kunskap om olika värmeväxlares konstruktion.

Målet med kursen är att de studerande får kompetens att självständigt kunna ge förslag på verkningsgradshöjande åtgärder för ett processavsnitt.