Drifttekniker

Vill du jobba med samhällsviktiga funktioner som behöver fungera dygnet runt, året om? Då är rollen som drifttekniker i energisektorn något för dig.

Vad gör en drifttekniker inom kraft- värmeproduktion?

Som drifttekniker kommer du tillsammans med dina kollegor i skiftlaget att köra en anläggning, så som en flis- eller avfallspanna på ett fjärrvärmeverk, ett kraftverk eller en sodapanna på ett pappersbruk, för att producera värme, el eller ånga. Er uppgift är att era slutkunder i villor inte fryser, att gatubelysningen fungerar eller att kartongmaskinen på bruket ska gå dygnet runt, året om.

Säkerhetstänk är a och o för en drifttekniker. Du måste alltid ha din, kollegornas och anläggningens säkerhet i första rummet i allt det du gör. Det är höga temperaturer och tryck samt många rörliga delar som ni handskas med i alla lägen. De säkerhetsrutiner som finns upprättade ska följas vid normaldrift, vid underhålls- eller akutstopp samt vid uppstart efter såväl planerade som akuta stopp. Vid incidenter eller driftstopp behöver du kunna agera omgående och ta egna initiativ för att lösa situation på säkraste sätt.

Du kommer dagligen att stöta på problem som ska lösas snabbt och säkert, ibland på egen hand men oftast i det skiftlag som du arbetar i. Tillsammans planerar ni det dagliga arbetet, tillser att ronderingarna på ert processavsnitt genomförs, dokumenteras och rapporteras. Felsökning och avhjälpning förekommer dagligen, ingen dag är den andra lik och alla anläggningar har sin egen personlighet som du behöver lära känna. Ni har också i uppgift att planera för olika typer av underhållsarbete, byten av komponenter, driftsoptimering och större projekt som ska genomföras. Samarbete och god kommunikation i skiftlaget är nyckeln till att ert arbete fortlöper säkert, effektivt och med hög kvalité.

Var får jag jobb?

Du kan arbeta som drifttekniker eller operatör i ett arbetslag på ett värmeverk, ett kraftverk, ett kraftvärmeverk eller en pannanläggningar inom massa- och pappersindustri. Det kan vara en mindre fjärrvärmeanläggning som bara har dagdrift och därefter jour på kvällar och helger. Men på majoriteten av jobben i energibranschen och processindustrin är det skiftgång då anläggningarna ska driftas och optimeras dygnet runt, året om.

Om du jobbar på ett fjärrvärmeverk kan du sköta allt från att processmässigt drifta anläggningen till att lösa värmetekniska problem ute på fjärrvärmenätet hos slutanvändaren som kan vara en skola eller ett större bostadsområde. Är du operatör på en avfallspanna eller biobränslepanna kommer du att behöva lära känna pannan du sköter och bränslet som eldas så att du kan optimera driften så mycket som möjligt. Målet är att ha en hög verkningsgrad i pannan och minimera utsläppen av miljö- och klimatpåverkande gaser och partiklar – där har du en viktig roll att fylla.

Jobbar du inom industrin, som ofta genererar huvuddelen av sitt el- och ångbehov i sina egna anläggningar, kommer du som drifttekniker arbeta mot en eller flera angränsande processavdelningar, samtidigt som du måste ha koll på hela anläggningen, då allt hänger ihop och är beroende av varandra. Du och dina kollegor sitter oftast i ett kontrollrum och övervakar driften därifrån samt ronderar ert processavsnitt för att upptäcka fel och problem. Dessa måste avhjälpas snabbt för att minska produktionsstopp och problem för dina kollegor på andra avdelningar. Även kemikalieåtervinning är något som du kan komma att arbeta med på ett massa- och pappersbruk.

Energisektorn är starkt växande i och med samhällets ökande behov av främst el, men även värme och fjärrkyla. Teknikutvecklingen driver på processerna i såväl industrin som kraft-/ värmedistributionssidan så, du kommer att jobba i en bransch där utvecklingen fortsätter med raskt tempo. Det kräver att du är intresserade av att ständigt lära dit nytt och utveckla dig i din yrkesroll.