Utbildningens innehåll

Här kan du läsa mer om kurserna som ingår i YH-utbildningen Drifttekniker kraft- och värmeproduktion. Kurserna har tagits fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som efterfrågas av arbetsgivare.

Grundläggande kraft- och värmeanläggningar

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i fysik och termodynamik som behövs för efterföljande kurser i utbildningen. Kursen ger dig också grundläggande kunskaper om olika energianläggningars utformning, användning och huvudkomponenter.

Kraft- och värmeanläggningar, fördjupning

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om kraft- och värmeanläggningars olika delsystem och dess enskilda komponenter. Kursen ger dig även fördjupade kunskaper om termodynamiken bakom dessa och utvecklad förståelse för anläggningars dynamik och prestanda vid olika driftfall. Slutligen får du också fördjupade kunskaper i energitekniska beräkningar, både för enskilda komponenter och hela system inom ramen för kursen.

Lärande i arbete 1

Under din första LIA-kurs får du kunskap om LIA-företagets verksamhet, organisation och hur företagets arbetsmiljö och säkerhetsarbete bedrivs. Du får även lära dig om hur drift- och underhållstekniska arbeten av de energiprocesser som företaget har bedriv. Vidare får du fördjupade kunskaper om de arbetsuppgifter som ingår yrkesrollen, vilka övriga yrkesbefattningar och eventuella kunder du samarbetar med i den dagliga verksamheten samt en övergripande processförståelse för aktuell avdelning.

Målet med kursen är att den du får kunskap om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden samt för yrkesområdet och branschen gällande regler. Du får också kompetens att planera och säkert förbereda en anläggning ur verksamhets- och individperspektiv inför underhållsarbete samt processpecifika händelser och beslutade åtgärder.

Bränsle och förbränningsteknik

Kursen ger dig kunskap om bränslens egenskaper, förbränningsprocessens stökiometri och dynamik, samt hur olika parametrar påverkar förbränningsresultatet och anläggningens prestanda. Kursen ger också kunskap om olika förbränningssystem som används för olika bränslen vid produktion av kraft och värme. Slutligen ger kursen dig kunskap om hur och varför emissioner bildas, vilka kostnader det medför och hur de reduceras med olika rökgasreningsmetoder.

Strömningslära

Kursen ger dig grundläggande kunskap om strömningsfysikens lagar och fluiders egenskaper så att du får förståelse för hur och varför olika strömningsfenomen uppstår och under vilka principer strömningsmaskiner arbetar. Kursen ger dig också kunskap om pumpar och rörsystem, fläktar och kanalsystem, ventiler och flödesmätning, hur val av komponent genomförs utifrån media, temperatur och tryck. Kursen ger dig slutligen kunskap i uppbyggnad, funktion, underhåll och förebyggande av skademekanismer för processtekniska komponenter. 

Värmeteknik

Kursen ger dig kunskap i grundläggande värmeöverföring. Du får kunskap om vilka transportmekanismer som dominerar i olika värmetransportprocesser och vad som påverkar värmeöverföringen. Kursen ger dig också kunskap att utföra överslagsberäkningar av värmetransport samt kunskaper om olika värmeväxlare, deras funktion, konstruktion, prestanda och användningsområden.

Fjärrvärmesystem

Kursen ger dig kunskap om olika fjärrvärmesystem, deras uppbyggnad och konstruktion samt olika driftsituationer, inklusive driftstrategi och driftsekonomi. Kursen ger dig även kunskaper om olika typer av undercentraler och inkopplingar av värmeväxlare som används. Slutligen ger kursen dig kunskaper i strömningstekniska beräkningar samt olika sätt att styra/reglera fjärrvärmesystemet.

Elkunskap

Kursen ger dig grundläggande kunskap i elkunskap med tonvikt på elmotorer, generatorer och startapparater. Kursen ger dig också kunskap om ledningsdimensionering och läsning av elscheman samt kunskap om för ämnet relevanta lagar och föreskrifter.

Drift- och underhållsteknik och arbetsmiljö

Kursen ger dig kunskap i drift- och underhållsteknik för kraft- och värmeanläggningar utifrån syftet att få hög säkerhet och därigenom kunna förebygga ohälsa och olycksfall vid olika driftsituationer. Kursen ger dig också kunskap i förebyggande och avhjälpande underhåll samt vanliga problem som kan uppstå i olika anläggningar och hur dessa kan åtgärdas. Slutligen ger kursen dig kunskaper om underhållets ekonomiska och miljömässiga betydelse.

Processvattenkemi

Kursen ger dig kunskap om vattnets kemi och dess betydelse vid användning i termiska processer. Du får kunskaper om hur skademekanismer orsakade av vattnets kemi förebyggs i kraftvärmeanläggningar. Slutligen ger kursen dig kunskap om metoder och regler för rening av processavloppsvatten före utsläpp till recipient.

Styr- och reglerteknik

Kursen ger dig färdighet att styra och övervaka en anläggning med hjälp av ett modernt styrsystem och utläsa funktioner utifrån dokumentation och scheman. Den ger dig kunskap om hur styr- och reglersystem fungerar, om reglerkretsars uppbyggnad, dess komponenter och hur de samverkar och påverkar varandra. Kursen ger dig även ingående kunskap om PID-regulatorers funktioner och inställningar, om hur olika reglerstrategier används för att uppnå önskade regelresultat. Kursen ger dig också kunskap i att läsa och förstå processers funktioner via reglerschema, logikschema samt process och instrumentschema. Slutligen ges i kursen kunskap om logiska funktioner samt exempel på hur kraftvärmeanläggningar styrs och regleras.

Lärande i arbete 2

Under din andra LIA-kurs får du kunskap om hur komponentsstatus och underhållsbehov fastställs samt hur drift- och underhållsperioder på företaget planeras, bland annat med hänsyn till efterfrågan på företagets "produkt” och tillgång till resurser. Du får också kunskaper om driftsplanering, företagets miljö- och arbetsmiljöarbete samt hur de olika delarna används i det dagliga arbetet.

Målet med kursen är att du får specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom teoretisk och praktisk drift av energiproduktions- och distributionsanläggningar, inklusive att självständigt och/eller i arbetslaget säkert kunna lösa sammansatta driftproblem

Examensarbete

Kursen ger dig kunskap i att självständigt planera, genomföra samt skriftligt och muntlig presentera ett examensarbete med anknytning till yrkesrollen och branschen genom de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har fått under utbildningen. Kursen ger dig också kunskap i att kritiskt förhålla dig till källor, mätningar och resultat samt rapportskrivning. Slutligen ger kursen dig specialiserade kunskaper om det objekt som du studerat samtidigt som du bidragit till någon form av förbättring inom yrkesrollen och branschen.