Utbildningens innehåll

Utbildningen Läke- och livsmedelstekniker innehåller följande kurser:

läke-och livsmedelstekniker

5 YH-poäng räknas som en veckas heltidsstudier. (YH-poäng är inte detsamma, och motsvarar inte, högskolepoäng.)

Analytisk kemi med statistik
Poäng: 25
Kursen ger den studerande fördjupade kunskaper i tillämpad analytisk kemi med fokus på kunskap och färdighet om/på de instrumentella metoderna som tillämpas i läke- och livsmedelsindustrin. Vidare behandlas statistiska metoder för att bedöma kvaliteten på instrument, metoder och analys.

Examensarbete
Poäng: 25
Examensarbetet genomförs som ett verksamhetsförlagt projekt där den studerande integrerar och utvecklar sina kunskaper, färdigheter och kompetenser som har förvärvats inom tidigare
kurser. Projektet formuleras och avgränsas av den studerande. I genomförandet utförs undersökningar och analys av en frågeställning samt insamling och analys av data. Ett genomfört projekt presenteras för verksamheten och skolan.

Kvalitet och miljö
Poäng: 25
Kursen syftar till att ge insikt i hur man utifrån kundens behov och förväntningar arbetar med att ständigt förbättra organisationens alla processer, att driva, tillämpa och förbättra kvalitetsarbete i läke- och livsmedelsproduktion med hänsyn till miljöfaktorer. I kursen lär du dig om myndighetskrav, riskanalyser, validering och dokumentation samt gällande standards, främst Good Manufacturing Practice (GMP) men även Good Distribution Practice (GDP).

LIA1
Poäng: 50
Kursen syftar till att ge den studerande ökad arbetslivserfarenhet och praktiska kunskaper inom
yrkesområdet. Du får praktisk tillämpa de tidigare förvärvade teoretiska kunskaperna. Kursen ger även en helhetsbild av LIA- företagets verksamhet. Dessutom tränas den studerandes sociala och kommunikativa kompetens för deltagande i en yrkesgemenskap.

LIA2
Poäng: 50
Kursen syftar till att ge yrkesmässig tillämpning av teoretiska kunskaper inom läke- eller livsmedelstekniska området genom att genomföra ett självständigt projekt. Den studerande får självständigt och praktiskt tillämpa de tidigare förvärvade teoretiska kunskaperna, såsom planera, genomföra och färdigställa arbetsuppgifter inom det område som LIA- företaget tillhandahållit. Dessutom tränas den studerandes sociala och kommunikativa kompetens i samverkan med medarbetare på LIA-företaget.

Logistik och produktionsplanering
Poäng: 25
Kursen behandlar logistikområdet som helhet och går djupare in i praktiska tillämpningar på områden som planering av verksamheten, prognoser, produktionsplanering, lagerstyrning, lokalisering och transporter.

Läke- och livsmedelsteknik
Poäng: 50
Kursen syftar till att belysa enhetsoperationernas uppbyggnad och funktion i läkemedels- och livsmedelsindustrin. Dessutom ger kursen kunskaper om och förståelse för bl.a. torkprocesser, separering, destillation, indunstning, pastörisering, kyltekniker, infrysningsprocesser, konserveringstekniker och steril-aseptisk teknik.

Mikrobiologi och hygien
Poäng: 50
Kursen introducerar de mikrobiologiska grunderna. Vidare behandlas produktsäkerhet samt vanligt förekommande sjukdomsframkallande mikroorganismer och mikroorganismer av betydelse för läke- och livsmedelsindustrin. Dessutom tas HACCP samt den lagstiftning som berör läke- och livsmedelsbranschen upp. Olika rengörings- och renrumstekniker introduceras.

Processkemi i läkemedel och livsmedel
Poäng: 25
Kursen ger kunskaper om de ingående komponenternas processkemi med fokus på dessa ämnens struktur, egenskaper och funktion i läke- och livsmedel. Du lär dig att hantera önskade och oönskade produktförändringar vid tillverkning av läke- och livsmedelsprodukter, förstå, följa och dokumentera SOPs (Standard Operation Procedure).

Råvarukunskap och förädling
Poäng: 25
Kursen behandlar kedjan från råvara till läke-/livsmedel.
Kunskaper ges om animaliska och vegetabiliska livsmedels uppbyggnad, funktion och egenskaper. Vidare ges kunskap om förädling av läke- och livsmedel samt hur produkterna når
konsumenten med optimal kvalitet och minimal påverkan på den yttre miljön.
Efter kursen ska du ha kompetens för att hantera råvaror i läke- och livsmedelsproduktion för optimal kvalitet i slutprodukt.

Tillämpad kemi och biokemi
Poäng: 50
Kursen behandlar teoretiskt och laborativt kemin som tillämpas inom läke- och livsmedelsbranschen samt de vanligaste förekommande analysteknikerna för kvalitetskontroll av läke- och livsmedel.
Efter kursen ska du ha kompetens för att tillämpa och använda kemi i olika applikationer inom läke-och livsmedelsbranschen utifrån ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.