Utbildningens innehåll

Yh-programmet Drift- och fastighetstekniker består av 76 veckor heltidsstudier, varav 23 veckor består av LIA-kurser.

Här kan du läsa om programmets alla kurser, dess innehåll och mål. Yrkeshögskolepoäng förkortas yhp och 5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier. Kurserna presenteras i bokstavsordning.

Digitalisering och IT-system, 15 yhp
Kursen tar upp digitaliseringens påverkan på branschen, vad som finns idag och vad som kommer i framtiden. Du får kunskap om olika IT-system i fastighetsbranschen, exempelvis lokalplaneringssystem, styrsystem samt ärendehanteringssystem. Du får också förståelse för hur hela kedjan från felanmälan till uppföljning fungerar och konsekvenserna om något går fel.

Driftoptimering och energieffektivisering, 25 yhp
Här får du fördjupad kunskap och metoder för driftoptimering av en fastighet. Du lär dig hur man arbetar med energieffektivisering med hänsyn tagen till yttre miljö och ekonomi.

Elteknik, 25 yhp
Du lär dig att läsa och förstå el-ritningar och el-scheman samt får kunskap om de lagar, föreskrifter och förordningar som gäller vid skötsel och underhåll av såväl befintliga elanläggningar som nyinstallation. Du får den teoretiska grund som i framtiden kan ge en el-behörighet

Examensarbete, 15 yhp
I examensarbetet får du möjlighet att arbeta med ett fördjupat innehåll i ett arbetsområde inom fastighetsbranschen med anknytning till någon, eller några, av kurserna i utbildningen. Det valda området ska ge den studerande inblickar i vägar till vidare lärande och professionell utveckling.

Fastighetsautomation, 25 yhp
I denna kurs får du specialiserade kunskaper om uppbyggnaden av styr- och reglertekniska system inom fastighetsområdet. Kursen skall också ge kunskaper om övervakning och om de i anläggningen ingående komponenterna, kunskap i installation, driftsäkring, felsökning och underhåll.

Fastighetsekonomi, 15 yhp
Här får du grundläggande förståelse för hur ekonomin i ett fastighetsbolag är uppbyggtdoch hur driften av en fastighet påverkar resultatet.

Fastighetsrelaterad juridik ,10 yhp
Målet med juridikkursen är att du ska få förståelse för och insikt i hur lagar, avtal och bestämmelser styr förutsättningar för verksamheten.

Fastighetsteknik 1, 30 yhp
Här lär du dig hur en fastighet är uppbyggd, hur de olika fastighetssystemen fungerar var för sig och hur de påverkar/påverkas av varandra.

Fastighetsteknik 2, 40 yhp
Kursen bygger vidare på Fastighetsteknik 1 och målet är att fördjupa kunskapen i värmeteknik och fjärrvärme, ventilation och kylteknik. I kursen ingår även övriga fastighetsrelaterade system sås om brandskydd, passersystem, larm, hissar. I kursen ingår även specialfastigheter och dess specifika system, samt inre och yttre skötsel.

Hållbar utveckling och miljöhantering, 15p
Denna kurs ger dig kunskaper om förutsättningarna och förståelse för drift- och fastighetsteknikens roll och ansvar i samhället och i organisationer. Kursen ger kunskap och förståelse för det mångkulturella samhället med fokus på kulturer och religioner, jämställdhet samt diskriminering både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Vi pratar om vikten av och möjligheterna med fastighetsbolagens arbete med social hållbarhet. Du får också kunskap om omvärldens krav och lagkrav inom energi/miljöområdet samt miljöcertifieringssystem i branschen.

Kommunikation och kundbemötande,15 yhp
Här får du kunskap om kommunikation med fokus på kundbemötande samt att säkerställa kundnöjdhet. Utifrån teorin får du en orientering inom kommunikationsstrategi och  om hur man kommunicerar säkert och tydligt i olika situationer. Du får också verktyg och metoder för att lära dig att lyssna aktivt på medarbetare, kunder och leverantörer för att skapa en så effektiv och tydlig kommunikation med delaktighet och engagemang som möjligt.

Lärande i arbete 1, LIA 1, 20 yhp
Målet med kursen är att tidigt i utbildningen lära känna ett fastighetsbolag, vilka yrkesroller som ingår och hur de samverkar. Du får en helhetsbild över de olika avdelningarna/funktionerna med fokus på drift/fastighetsskötsel.

Lärande i arbete 2, LIA 2, 45 yhp
Målet med kursen är att tillämpa de teoretiska kurserna i ett praktiskt sammanhang. Du deltar aktivt i det dagliga drift- och underhållsarbetet samt deltar vid övergripande planering och eventuella investeringsprojekt.

Lärande i arbete 3, LIA 3, 50 yhp
Målet med kursen är att tillämpa samtliga teoretiska kurser i ett praktiskt sammanhang tillsammans med de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du utvecklat under tidigare LIA-perioder. Du deltar aktivt i det dagliga drift- och underhållsarbetet skulle självständigt kunna genomföra förbättringsprojekt.

Projektledning och personligt ledarskap, 15 yhp
Denna kurs ger dig goda kunskaper i och erfarenhet av initiering, planering, genomförande och uppföljning av ett projekt. Du lär dig om projektplanering, skriftliga och muntliga rapporter, projekt- och grupprocesser samt olika projektmodeller. Vidare får du insikt i personligt ledarskap och vad det är som driver och motiverar individer samt verktyg och metoder för personligt ledarskap

Projektmetodik – yrkesrollen, 5 yhp
Här får du grunden för fortsatta studier genom att jobba med projektmetodik. Kursen ger en tydlig bild av yrkesrollen och dess kompetensprofil. I kursen tar även upp studieteknik, lära-känna övningar för att förstå hur en grupp samverkar och utvecklas.

Solcellsteknik för drift- och fastighetstekniker, 15 yhp
Kursen ger dig grundläggande kunskaper om solcellsinstallationer, hur dessa underhålls och hur man genom batterilagring kan optimera tillgången på energi i anläggningen.