Utbildningens innehåll

Yh-programmet VA-projektör består av 80 veckor heltidsstudier, varav 56 veckor är teori och 24veckor består av LIA-kurser.

Här kan du läsa om programmets alla kurser, ett urval av dess innehåll och mål. Alla kurser ger dig både kunskaper, kompetenser och praktiska färdigheter inom respektive ämnesområde.

Yrkeshögskolepoäng förkortas yhp och 5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier. Kurserna presenteras i bokstavsordning.

Projektmetodik, 15 Yh-poäng

Att vara en professionell projektledare, som agerar ansvarsfullt och levererar resultat, kräver att man både behärskar projektmetodiken och kan leda arbetet i teamet. På denna kurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda projekt samt praktisk tillämpning i form av att självständigt driva ett komplett projekt.

Anläggningsteknik och utförandemetoder, 40 Yh-poäng

Kursen skall ge de studerande förståelse för VA-projektering i samband med anläggningsarbeten (mark/väg/VA) med hänsyn till geoteknik, geohydrologi, mark/vägteknik, mätteknik mm. Kursen skall ge en förståelse för olika sätt och metoder samt när de olika metoderna ska användas vid underhållsplanering och –spolning av VA-ledningsnät. Kursen skall ge förståelse för kopplingen mellan projekteringsprojektet och underhållsplaneringen. Kursen ska ge förståelse för byggprocesser och byggstyrning.

Arbetsmiljö, 20 Yh-poäng

Kursen ska ge de studerande kunskaper om vilka regelverk som styr branschen ur arbetsmiljöhänsyn samt processen av framtagande av arbetsmiljöplaner från projektering till byggande. Kursen ska vidare ge färdigheter att i projekteringsskedet ta fram en arbetsmiljöplan. Kursen kommer även att behandla Lagen om anställningsskydd samt medbestämmandelagen. Kursen ger de studerande behörighet att verka som BAS-U och BAS-P i projekt samt behörighet i Arbete på väg nivå 1, 2, 3A och Säkerhet på väg.

CAD, 45 Yh-poäng

Kursen skall ge kunskaper om datorstödd ritning och konstruktion samt kunskaper och färdighet i att göra tekniska ritningar eller scheman i CAD som sedan skall kunna användas som bygghandlingar. De ska även kunna samordna olika teknikslag i en CAD-miljö. Hantering av filstrukturer. Olika sätt att lagra data. Kursen behandlar relevant engelsk dataterminologi.

Dimensionering av VA-system, 35 Yh-poäng

Kursen ska ge de studerande insikt, kunskap och färdighet i dimensionering och utformning av vatten, spillvatten och dagvattensystem. De ska även kunna använda sig av tillämpad matematik och hydrauliska dimensioneringsberäkningar.

Entreprenadjuridik, 10 YH-poäng

De studerande ska få insikt i om hur man tar fram ett komplett förfrågningsunderlag för ett VA-anläggningsprojekt enligt gällande lagar. Genomgång om förfrågningsunderlagets uppbyggnad. Genomgång av hur BSAB- systemet, AF-AMA, Anläggnings-AMA / MER används.

Examensarbete, 30 Yh-poäng

Den studerande ska utifrån färdiga förutsättningar genomföra en fördjupad studie inom VA-teknik.

Grundläggande VA-juridik, 10 YH-poäng

De studerande ska ha kunskaper om Lagen om allmänna vattentjänster och för området aktuella delar i SFS. De studerande ska få kännedom om AMA13 och ABT06.

LIA 1, 20 Yh-poäng

Den första LIA-perioden genomförs på ett företag/kommun där renovering/ombyggnad/nybyggnad av VA-system pågår.

LIA 2, 50 Yh-poäng

De studerande ska praktiskt omsätta och tillämpa förvärvade kunskaper inom VA-området, dvs. vara involverade och delta i ett projekteringsprojekt.

LIA 3, 50 Yh-poäng

De studerande ska praktiskt omsätta och tillämpa förvärvade kunskaper inom VA-området, dvs. projektera delar av eller ett helt VA-projekt. Den studerande skall kunna planera och genomföra ett VA-projekt tillsammans med LIA-företaget med informationssökning, samordning med övriga intressenter, utförande samt presentationsteknik.

VA-projektering, 55 Yh-poäng

Kursen består till övervägande del av ett projektarbete i form av VA projektering i en situation som i möjligaste mån ska efterlikna en arbetssituation, utbildningens olika delar vävs samman till en helhet. I kursen kommer en studerande tillämpa kunskaper ur tidigare lästa kurser.

VA-systems funktion, en introduktion 20 Yh-poäng

Kursens ska ge övergripande kunskaper om olika VA-systems uppbyggnad och funktion, hur de är dimensionerade, vilka material som används och ge förståelse för varför systemen är utförda som de är ur urban och rural miljö samt vilka miljöeffekter de ger.