Om utbildningen

Gillar du att jobba tillsammans med andra och samtidigt ta ansvar för din lärprocess? Då passar upplägget på utbildningen till Drifttekniker inom kraft- värmeproduktion dig perfekt.

Utbildningen utgår från de kompetenser som är relaterade till driftteknikerns olika uppgifter. Upplägget skapar förutsättningar för dig att vid examensdagen förstå och kunna utföra det som en drifttekniker inom kraft- och värmeproduktion förväntas kunna. Du tränar under utbildningen på att hantera situationer med ökande komplexitet, krav på problemlösnings- och beslutsförmåga. Utbildningen är upplagd så att du ska bli självständig, medveten och ansvarstagande och därmed förberedd för ett fortsatt livslångt lärande.

Steg för steg får du mer kunskap

Under introduktionen får du en tydlig bild av yrkesrollen som drifttekniker och de övergripande utbildningsmålen. Det sker i samverkan med representanter från ledningsgruppen som kommer till utbildningen för att presentera sig, sin verksamhet, kompetensbehovet och kompetenskraven i branschen samt genomföra teamövningar tillsammans med de studerande. Syftet med detta är att skapa trygghet och motivation så att du på ett lätt sätt kan ta dig an utbildningens utmaningar.

Vad innebär då utbildningens upplägg rent konkret? Kurserna du läser under de två åren hos oss följer på varandra så att det blir en naturlig progression i svårighetsgrad vad gäller både lärandemål som utförande. Du kommer alltså att ta dig från relativ nybörjarnivå till den nivå som branschen förväntar sig att du har som drifttekniker inom kraft- och värmeproduktion den dagen du påbörjar en anställning på en anläggning. Detta sker genom att inleda med en stabil grund med introduktion i olika typer av kraft och- värmeanläggningar, deras olika processavsnitt och funktion. 

Det följs upp med grundläggande kurser i beräkning av verkningsgrad samt drift- och underhåll där säkerhet och utsläppsfrågor är centrala. Därefter följer en specialisering genom kurser som skapar en större bredd och förståelse för de krav som ställs på yrkesrollen. Löpande under utbildningen varvar du de teoretiska kurserna med lärande i arbete (LIA) i syfte att bli tryggare i utförandet av de olika arbetsuppgifterna. Avslutningsvis gör du ett mindre examensarbete som syr ihop det teoretiska med det praktiska genom att du använder din samlade kunskap i en verklig kontext.

Lärande på olika sätt

Undervisningen bygger på en kombination av teori och praktik. Teoretiska genomgångar varvas med självständiga praktiska övningar och arbete i studerandegrupper. Du kommer i olika uppgifter, exempelvis laborationer, att samverka med studiekamrater för att träna på att ge stöd, reflektera och ge varandra återkoppling, så kallad peer-learning.

Det innebär att varje kurs bygger på att utveckla olika typer av kompetenser och att metoderna för bedömning är varierade. På så sätt gynnas inte vissa inlärningsstilar mer än andra. Lärarna använder även en variation av olika hjälpmedel. Efter varje lektion lägger lärarna upp undervisningsmaterialet på Moodle, vår webbaserade lärplattform, så att du snabbt har tillgång till det och kan repetera eller komma ikapp. Du kommer att göra både skriftliga inlämningar och muntliga presentationer, både enskilt och i grupp. Du får snabb och konstruktiv återkoppling på inlämnade uppgifter, examinationer och generella frågeställningar via det personliga mötet med lärare och/eller utbildningsledaren.

Stöd för dig som behöver

För att utbildningen ska vara tillgänglig för studerande med olika bakgrunder, behov och förutsättningar erbjuds möjlighet till studieanpassning, specifik ämnescoachning och andra former av stödinsatser. Vi lägger stor vikt vid att skapa nära kontakt med dig för att du ska känna dig bekväm och avslappnad under din tid här hos oss.