Om utbildningen

Yh-programmet Socialpedagog består av 80 veckor heltidsstudier, varav 20 veckor består av LIA-kurser.

socialpedagog läser kurs
  1. Socialt arbete - yrkesintroduktion, organisation, lagstiftning

att tillämpa relevanta lagar och författningar inom det sociala området

arbeta med ett hälsofrämjande förhållningssätt

att dokumentera på individnivå enligt gällande regelverk och praxis

 

  1. Utveckling, socialisation och livsvillkor – individ-, grupp- och samhällsstrukturer

om hur avvikelse och normalitet skapas, vidmakthålls och förändras i samhället.

om utsatta livssituationer i relation till kön, klass, sexualitet, etnicitet och ålder.

om omfattning, karaktäristik och konsekvenser av olika utsatta gruppers problematiska livssituationer.

 

  1. Psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

att kommunicera med, bemöta och stödja människor med psykiska funktionsnedsättningar, psykiska sjukdomar eller andra liknande problem och störningar.

att uppmärksamma de behov och svårigheter som personer med psykisk funktionsnedsättning kan ha i det dagliga livet

att möta, bemöta och stödja människor i kris

 

  1. Socialpedagogik och socialt arbete

att göra självständiga och kritiska bedömningar, urskilja, formulera och lösa problem

självständigt och i samarbete med kollegor kunna tillämpa socialpedagogiska idéer i konkret praktisk verksamhet

medverka till positiva förändringsprocesser och ge professionellt vardagsstöd

 

  1. Socialpedagogiskt arbete med unga

tillämpa socialpedagogiska metoder i arbetet med unga

göra professionella etiska överväganden utifrån den värdegrund och lagstiftning som reglerar verksamhetsfältet

tillämpa ett barn-, familj, och nätverksperspektiv

 

  1. Missbruk, beroende och samsjuklighet

kunskapsbaserade metoder för motivation och förändring

identifiera olika konsekvenser av missbruk och beroende på individ- och gruppnivå samt konsekvenser av olika handlingsstrategier i socialt arbete med personer som är i riskbruk eller missbruk

 

  1. Psykisk ohälsa och antisocial problematik

använda sig av olika relevanta behandlingsinsatser i förhållande till människor med psykisk ohälsa, antisocial problematik, psykiska sjukdomstillstånd, samsjuklighet och psykiska funktionsvariationer

omsätta omvårdnadsteorier i praktisk handling

arbeta med barn-, familj, och nätverksperspektiv

stödja, motivera och vägleda människor som har ett psykiskt sjukdomstillstånd, eller psykisk funktionsvariation med samtalet som pedagogiskt verktyg

göra professionella etiska överväganden utifrån den värdegrund och den lagstiftning som reglerar verksamhetsfältet

 

  1. Integrationspedagogiskt socialt arbete

agera brobyggare mellan olika samhällsinstitutioner i syfte att främja nyanländas etableringsprocess

bemöta personer med migrationsrelaterade sociala dilemman samt utifrån grundläggande kunskaper om stressbeteenden främja utveckling av återhämtning (resiliens)

arbeta med barn-, familj, och nätverksperspektiv

hantera svåra samtal, identifiera och förebygga situationer där konflikter alstras samt hantera konfliktsituationer som har uppstått

 

  1. Socialt arbete i nationellt och internationellt perspektiv

kombinera arbetsrelaterade erfarenheter och teoretisk kunskap till förståelse för det sociala vård- och behandlingsarbetet

arbeta med vetenskapligt förankrade metoder

samla in, bearbeta, sammanställa, analysera, utvärdera och redovisa information på ett systematiskt sätt