Utbildningens innehåll

Här kan du läsa om kurserna som ingår i YH-utbildningen Energitekniker. Kurserna har tagits fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som efterfrågas av arbetsgivare.

Arbetsmiljö, säkerhet och bemötande

Syfte med kursen är att ge dig kunskap om betydelsen av arbetsmiljö för individen, arbetsgivaren och samhället. Du får kunskap om vikten av en organisations säkerhetskultur och vilka risker du möter i din yrkesroll samt hur du förebygger dessa. Slutligen får du kunskap om hur du bemöter olika roller och aktörer, till exempel kollegor, styrelser, boende, leverantörer och entreprenörer  i olika situationer.

Byggnader och byggfysik

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper i hur olika byggnader är konstruerade samt vilka olika typer av material som förekommer i vägg, golv och tak. Kursen ger dig också kunskaper om ritningsläsning, den terminologi som används i byggnader samt vilka regler och byggnormer som gäller. Vidare ger kursen dig kunskaper i värmeöverföring med tonvikt på att kunna räkna på ledning och konvektion samt övergripande kunskaper om värme- och ventilationssystem (tas även upp i kursen Drift- och underhållsteknik, System del 1). Du får slutligen kunskap om hur fukt i byggnader kan påverka såväl människa som material samt vad som är de vanligaste orsakerna till fuktskador.

Målet med kursen är att du får grundläggande och delvis fördjupande kunskaper och färdigheter i ämnet byggnader och byggfysik. Du ska ha förståelse för hur en byggnad är uppbyggt och hur värme- och fukttransport sker i olika typer av byggnader.

Drift- och underhållsteknik system

Syftet med kursen är att ge dig grundläggande och fördjupande kunskaper om olika typer av värme-, ventilations-, och kylsystem i olika typer av byggnader. Du får även fördjupade kunskaper och färdigheter i drift- och underhållsteknik för olika tekniska system, både nya och gamla, som utgör förutsättningar för att ge ett tillfredsställande termiskt klimat och en god inomhuskomfort, så att byggnaders funktionsduglighet uppfylls. 

Målet med kursen är att du får grundläggande och delvis fördjupande kunskaper om hur värme-, ventilations- och kylsystem i olika typer av byggnader ska vara utformade och fungera för att följa gällande lagar, regler och normer samt bidra till god funktionsduglighet. 

Elkunskap

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper i ritnings- och schemaläsning för 1-fas och 3-fasinstallationer med fokus på elmotorer och startapparater. Vidare ger kursen dig kunskaper i ledningsdimensionering och felsökning av elmotorer och startapparater. Slutligen får du kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller i fråga om behörighet för elinstallationsarbeten.

Målet med kursen är att du kan utföra enklare elarbeten på ett lagenligt och säkert sätt. Du ska också efter genomförd och godkänd kurs ha teoretiska kunskaper motsvarande de behörighetskrav som ställs för elarbeten på nivå Auktorisation B.

Energiomvandling och effektivisering

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper om byggnaders totala energibalans och de energiomvandlingar som sker i byggnader och som påverkar dess energibalans. Kursen ger dig också fördjupande kunskaper i olika typer av energieffektiviseringsåtgärder, där investeringskalkylering och beräkning av energimängder ingår.

Målet med kursen är att du får kompetens att självständigt planera, genomföra, följa upp och på ett lättfattligt sätt kommunicera förbättringar inom byggnader med avseende på energieffektivitet och -optimering, inomhusklimat, miljö och fastighetsekonomi. 

Energisystem

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper om olika anläggningar som levererar el och/ eller värme, även förnyelsebara energikällor. Vidare utvecklar du förståelse för sammanhang och samband ur ett systemperspektiv, från en anläggnings olika delsystem till en fungerande helhet. Kursen tar även upp hur olika energisystem kan samverka i en byggnad för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan och hög energiverkningsgrad. Kursen ger dig slutligen färdigheter i att läsa flödesscheman samt göra beräkningar av effekt, energi och verkningsgrader för hela anläggningar.

Målet med kursen är att du har kunskap om Sveriges energisystem, olika kraft- och värmeanläggningar samt hur de samverkar med byggnaders vatten- och värmesystem.

Examensarbete

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper i att självständigt planera, genomföra samt skriftligt och muntlig presentera ett examensarbete med anknytning till yrkesrollen och branschen. Det innebär att du ska kunna visa att du har kunskaper, färdigheter och kompetenser för att ansvara för den tekniska driften, inklusive service och underhåll av en eller flera fastigheter och/eller för det operativa arbetet med att effektivisera en eller flera fastigheters energiprestanda och resursförbrukning. Kursen ger dig också kunskap i att kritiskt förhålla dig till källor, mätningar och resultat samt rapportskrivning och opponering.

Målet med kursen är att du får specialiserade kunskaper om det objekt som studerats i examensarbetet och att du bidragit till någon form av förbättring inom yrkesrollen och branschen.

Fastighetsautomation och systemlösningar

Kursen ger dig kunskaper inom fastighetsautomation som syftar till att minimera energianvändningen för byggnader, genom att vid varje tillfälle anpassa värme, kyla, ventilation, varmvatten samt belysning efter behov. Kursen ger dig även kunskaper om de överordnade system som används för att följa upp byggnaders driftstatus. 

Målet med kursen är att du får grundläggande och fördjupande kunskaper i system för styrning, reglering och övervakning (SRÖ-system) i byggnader.

Lärande i arbete

Syftet med kursen är att du får kunskap om yrkesrollen och dess arbetsuppgifter, organisation och de produkter som företag i branschen erbjuder kunder. Du får även processförståelse inom det/de aktuella LIA-företaget/-en och kunskap om företagets juridiska, ekonomiska, affärsmässiga och miljömässiga ramar och hur dessa påverkar företagets produkter. Vidare får du kunskap om olika fastighetstekniska system, felanmälningssystem och system för att planera, genomföra, kommunicera och följa upp drift, underhåll, förebyggande underhåll och felanmälan i enskilda komponenter eller större system inom branschen. Slutligen får du kunskap om planering, genomförande, kommunikation och uppföljning av energiinvesteringar, -optimeringar och -effektiviseringar. Kursen ger dig också verktyg för att genomföra LIA-processen, från planering och platsanskaffning, till redovisning och uppföljning. 

Målet med kursen är att du efter LIA-perioderna har kunskap, färdighet och kompetens att arbeta som energi- och/eller fastighetstekniker med felsökning, underhåll, energieffektivisering och -optimering. Du har även god förmåga att möta olika typer av yrkesroller och kunder på ett professionellt sätt, samt en god inblick i de lagar, regler, normer och ekonomiska ramar som styr yrkesrollen. Kursen Lärande i arbete är uppdelad på fyra delkurser:

  • LIA-period 1: Yrkesrollen, organisation, arbetsmiljö och säkerhet
  • LIA-period 2: Praktiskt drift- och underhållstekniskt arbete, riskanalys och felanmälningssystem
  • LIA-period 3: Planering av drift och förebyggande underhåll, felsökning och avhjälpande åtgärder
  • LIA-period 4: Planering, genomförande, kommunicering och uppföljning av energieffektivisering och/eller vattenbesparande åtgärder på byggnader eller utrustning utifrån miljömässiga och ekonomiska företagsramar

Projektkunskap

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper om hur projektarbeten i näringslivet bedrivs på ett strukturerat sätt, med fokus på energisystem. Kursen ger dig även kunskaper om vikten av samordning och professionellt bemötande gentemot kolleger. Kursen ger dig också färdigheter i att genomföra och följa upp ett mindre projekt samt skriva en projektrapport som uppfyller givna krav. Slutligen ger kursen kompetens att kritiskt värdera källor och ett projekts resultat.

Målet med kursen är att du har kunskaper och färdigheter för att kunna planera, genomföra, följa upp ett mindre projekt inom energiområdet. Du kan också på ett enkelt sätt kommunicera kring projektet på svenska och engelska både internt och externt.

Service och bemötande

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper om olika målgrupper och hur du tar hänsyn till och bemöter olika personligheter och individuella önskemål. Kursen behandlar kommunikationens olika delar, dess olika betydelser i mötet med andra samt hur presentationsteknik kan användas i olika situationer. Kursen behandlar även vikten av att utveckla förståelse för personlig service och dess betydelse som konkurrensmedel. Under kurser får du även kunskap om hur du på bästa sätt, utifrån en given situation, motiverar varför en åtgärd behöver genomföras. Slutligen berör också kursen relationen mellan samhällsnytta och affärsnytta inom fastighetsbranschen. 

Målet med kursen är att du får kompetens att bemöta interna och externa kunder på ett serviceinriktat sätt för att i din yrkesroll bidra till att upprätthålla hållbara kundrelationer. 

Vattenteknik och mikrobiologiska och -kemiska emulsioner

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper om avloppsvattenrening kommunalt, industriellt och för enskilda fastigheter. Vidare får du kunskaper om vattenkvalitet och vattenkemi samt hur olika typer av vatten- och avloppssystem i fastigheter ser ut. Kursen ger dig också kunskap om vattnet i vattenburna radiatorsystem. Slutligen ger kursen också kunskaper om olika typer av vattentäkter, kommunal rening av vatten samt enskilt vatten och hur avgifter för vatten och avlopp är konstruerade.

Målet med kursen är att du har grundläggande kunskaper i vattenkvalitet och vattenkemi samt hur vattnet cirkulerar i samhället, från vattentäkt via byggnader till avloppsreningsverk.