Utbildningens innehåll

Här kan du läsa om kurserna som ingår i YH-utbildningen Energitekniker. Kurserna har tagits fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som efterfrågas av arbetsgivare.

Affärsmannaskap och kommunikation 

Kursen ger dig förståelse för vikten av gott affärsmannaskap i din kontakt med kunden, vilka styrmedel och konsumentkrav det finns, samt förståelse för vikten av god kommunikation i arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla din arbetsplats. Vidare får du förståelse för hur din muntliga och skriftliga kommunikation bidrar till förbättringar på arbetsplatsen och tillgodoser behovet av information till kunder, leverantörer, arbetsgivare och övriga intressenter. 

Målet med kursen är att du kan redogöra för hur kommunikation ska användas beroende på situation och mottagarens förförståelse och behov. Du ska kunna redogöra för skillnaden mellan en privat säljprocess och processen att sälja enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Ytterligare mål är att kunna förbereda och genomföra presentationer med hjälp av de vanligaste tekniska hjälpmedlen inför en större grupp samt att kunna göra fullständiga tekniska rapporter.

Arbetsmiljö och säkerhet

Kursen ger dig kunskap om arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle samt vilka förutsättningar som krävs Du får också förståelse för hur du kan påverka din egen och andras arbetsmiljö för att förhindra ohälsa och hur du medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden på din arbetsplats

Målet med kursen är att du har förutsättningar för att kunna bidra till ett tryggt, säkert och positivt arbetsklimat såväl fysiskt, psykiskt som socialt.

Byggnader och byggfysik + CAD

Kursen ger dig kunskap i hur olika byggnader är konstruerade samt vilka olika typer av material som förekommer i vägg, golv och tak. Du får lära dig om byggnormer samt gällande regler och relevant terminologi som används i branschen. Vidare får du kunskap i ritningsläsning och i att läsa och förstå konstruktions- och produktionsritningar framställda i CAD, samt att du får kunskap om produktion och redigering av olika typer av ritningar med hjälp av aktuell och för yrkesrollen relevant CAD programvara. Genom kursen får du slutligen grundläggande kunskaper om värme- och ventilationssystem, vilka kommer att fördjupas i kurserna Ventilationsteknik samt Värmeteknik och injusteringar av vattenburna system.

Målet med kursen är att du får kunskap om hur byggnadsteknik och -konstruktion kan ge förutsättningar för att skapa hållbara byggnader med avseende på energieffektivitet/optimering, inomhusklimat, miljö och fastighetsekonomi.

Elkunskap

Kursen ger dig kunskap i ritnings- och schemaläsning för 1-fas och 3-fasinstallationer med tonvikt på elmotorer och startapparater. Vidare ger kursen dig kunskaper i ledningsdimensionering, felsökning av elmotorer och startapparater samt relevanta systems uppbyggnad och säkerhetsanordningar. Du får kunskap om lagar och föreskrifter som rör behörighet för elinstallationsarbeten samt mätteknik och mätning av elektriska storheter, mätning av ström, spänning och effekt samt träning i att använda relevant mätutrustning och felsökning. Kursen ger dig också en introduktion till klenströmsapplikationer vilken sedan fördjupas i kursen Fastighetsautomation. 

Målet med kursen är att du kan utföra enklare elarbeten på ett lagenligt och säkert sätt. Efter genomförd kurs har du också teoretiska kunskaper motsvarande de behörighetskrav som ställs för elarbeten på Auktorisation B

Energianalys – Energioptimering och effektivisering

Kursen ger dig kunskap om olika energikällor och energilagring ur systemperspektiv. Du får avancerade kunskaper i energioptimering och - effektivisering av byggnader med hänsyn tagen till inomhusklimat och fastighetsekonomi för att minska byggnaders energianvändning och miljöpåverkan. Även kunskap om metoder för utformning av energideklarationer enligt Boverkets regler ingår i kursen.

Målet med kursen är att du får kompetens att självständigt planera, genomföra, följa upp och på ett lättfattligt sätt kommunicera förbättringar inom byggnader med avseende på energieffektivitet, optimering, inomhusklimat, miljöpåverkan och fastighetsekonomi enligt norm för energikartläggningar och energideklarationer.

Energisystem

Kursen ger dig kunskap om olika anläggningar som levererar el och/eller värme. Vidare utvecklar du genom kursen förståelse för sammanhang och samband ur ett systemperspektiv från en anläggnings olika delsystem till en fungerande helhet. Kursen behandlar även hur olika energisystem kan samverka i en fastighet för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan och hög energiverkningsgrad. Kursen ger dig färdigheter i att läsa flödesscheman samt göra beräkningar av effekt, energi och verkningsgrader för hela anläggningar.

Målet med kursen är att du har kunskap om olika kraft- och värmeanläggningar, hur de samverkar med byggnaders vatten- och värmesystem och fungerar som en introduktionskurs till hela utbildningen.

Entreprenadjuridik

Kursen ger dig kunskaper om olika entreprenadformer och de lagar och förordningar som styr entreprenadverksamhet samt de allmänna bestämmelser som styr utförandeentreprenader. Vidare får du även kunskap om konsumenters rättigheter och skyldigheter samt regler för ROT-avdrag.

Målet med kursen är att du har kunskaper om olika entreprenadformer, lagar och förordningar som styr entreprenadverksamhet, samt konsumenters rätt- och skyldigheter i samband med utföranden av entreprenad.

Examensarbete

Kursen ger dig kunskaper i att självständigt planera, genomföra samt skriftligt och muntligt presentera ett examensarbete med anknytning till yrkesrollen/branschen genom de kunskaper, färdigheter och kompetenser som de införskaffat sig under utbildningen. Kursen ger ävev kunskap i att kritiskt förhålla sig till källor, mätningar och resultat samt rapportskrivning.

Målet med kursen är att du har fått specialiserade kunskaper i/om det objekt som studerats i examensarbetet och att hen bidragit till någon form av förbättring inom yrkesrollen/branschen.

Fastighetsautomation 

Kursen ger dig kunskap inom fastighetsautomation som syftar till att minimera energianvändningen för byggnader, genom att vid varje tillfälle anpassa värme, kyla, ventilation, varmvatten samt belysning efter behov. Kursen ger djupgående kunskaper om komponenter inom fastighetsautomationen samt hur dessa styrs via DUC och PLC. Vidare får du kunskaper om olika programvaror och standarder avseende styr- och övervakningssystem samt färdigheter att handha och styra, logga, felsöka och åtgärda fel i styr- och övervakningssystem.

Målet med kursen är att du har kompetens att analysera utförda loggningar och föreslå energieffektiviserande och optimerande åtgärder utifrån dessa med hänsyn tagen till byggnadens verksamhet, användare och fastighetsekonomi.

Kyl- och värmepumpsteknik

Kursen ger dig kunskap om kyl- och värmeanläggningars grundläggande funktioner, uppbyggnad och komponenter, samt kunskaper i termodynamik och värmelära. Kursen ger dig även kunskaper om regler, förordningar, symboler och beteckningar, samt fördjupade kunskaper om felsökning, drift och underhåll av kyl- och värmepumpsanläggningar i enighet med föreskrifter för att optimera energianvändning miljö och ekonomi.

Målet med kursen är att du har fått kompetens att projektera, dimensionera samt injustera kyl- och värmepumpsanläggningar, samt analysera, planera och genomföra åtgärder för att serva och driftoptimera kyl- och värmepumpsanläggningar ur ekonomiska, miljömässiga och användarens behov.

Lärande i arbete

Kursen Lärande i arbete är uppdelad i 3 perioder och under alla dessa får du möjlighet att fördjupade dina teoretiska kunskaper genom att omsätta dem genomförda teorin i praktik. Till en början gör du detta med hjälp och stöd för att vidare alltmer på egen hand klara av yrkesrollens arbetsuppgifter. LIA-perioderna syftar också till att du får de yrkespraktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som inte är möjliga att förvärva via teoretiska studier. Bland annat får du med dig följande under dina LIA-perioder:

  • Fördjupade kunskaper om yrkesrollen och dess arbetsuppgifter, organisation och de produkter som företaget inom branschen erbjuder kunder. 
  • Kunskaper om arbetsmiljö, säkerhet och gällande lagar för branschen och yrkesrollen. 
  • Kunskap om företags juridiska, ekonomiska, affärsmässiga ramar och hur dessa påverkar företagets produkter. 
  • Kunskap, färdighet och kompetens om teknisk förvaltning och fastighetstekniska system. Så som värme-, kyl och felanmälningssystem, men också att planera kommunicera och följa upp drift, underhåll/ förebyggande underhåll och felanmälan i enskilda komponenter eller större system i branschen. 
  • Kunskap om planering, genomförande, kommunikation och uppföljning av energiinvesteringar.

Målet är att du efter genomförda LIA-perioder har kunskap färdighet och kompetens att med viss handledning utföra yrkesrollens arbetsuppgifter.

Projektkunskap

Kursen ger dig kunskaper om hur projektarbete i näringslivet bedrivs på ett strukturerat sätt, med fokus på systemlösningar inom värme- och ventilationssystem samt fastighetsautomation i byggnader. Kursen ger dig även kunskaper om vikten av samordning och professionellt bemötande med kollegor och kunder. Genom kursen får du färdigheter i att genomföra mindre projekt samt skriva projektrapport som uppfyller givna krav. Slutligen ger kursen dig kompetens att kritiskt värdera källor och ett projekts resultat.

Målet med kursen är att ge dig kunskaper och färdigheter för att kunna planera, genomföra, följa upp och på ett enkelt sätt kommunicera såväl internt som externt fastighetsrelaterade projekt.

Ventilationsteknik

Kursen ger dig kunskap om hur du konstruerar en ventilationsanläggning från ventilationsaggregat till frånluft- och tilluftsdon. Du får lära dig hur ventilationen är uppbyggd och fungerar, vilken betydelse inneklimatet har samt installationskomponenternas funktion och underhåll. Kursen ger dig också kunskaper om hur man injusterar ventilationssystem.

Målet är att du har fått kunskap, färdighet och kompetens för att konstruera, kalkylera, projektera, dimensionera och injustera ventilationssystem i byggnader för optimal funktion samt vilka faktorer som bör beaktas.

Värmeteknik och injustering av vattenburna system

Kursen ger dig kunskaper i systemtekniska lösningar för klimatstyrande installationer, driftsättning och reglering av värmeeffekter och flöden. Du får lära dig om faktorer som leder till ett bra inomhusklimat och därigenom får du förmåga att göra en korrekt injustering av vattenburna värmesystem samt genomföra byten till modern styr- och reglerutrustning för optimal värmekomfort och minskad energianvändning. Detta är ett arbete som ska genomföras med en helhetssyn på byggnaden i samspel med övriga system för värme och ventilation.

Målet med kursen är att du har fått de tekniska och fysikaliska kunskaper som är nödvändiga för utformning av värmesystem i byggnader, samt att du fått kompetens att kunna dimensionera och injustera vattenburna värmesystem med fokus på ekonomi, miljö och inneklimat.