Utbildningens innehåll

Utbildningen Energi- och fastighetstekniker innehåller följande kurser vars innehåll har tagit fram tillsammans med företagen i ledningsgruppen för utbildningen, så att de ska vara väl anpassade till behoven som finns på framtida arbetsplatser

Kursernas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier osv.

Arbetsmiljö och säkerhet, 10 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskap om arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Kursen ger även kunskap om vilka förutsättningar som krävs för väl fungerande arbetsplats såväl fysiskt, psykiskt som psykosocialt. Kursen ger också den studerande grunderna i ett säkerhetstänk och förmågan att reflektera över frågor som rör sin egen och andras säkerhet i för yrkesrollen aktuella situationer. Slutligen ger kursen förståelse för hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och hur man medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden på sin arbetsplats.

Målet med kursen är att den studerande har förutsättningar för att kunna bidra till ett tryggt, säkert och positivt arbetsklimat, såväl fysiskt, psykiskt som socialt. 

Byggnader och byggfysik, 50 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper i hur olika byggnader är konstruerade samt vilka olika typer av material som förekommer i vägg, golv och tak. Kursen ger också kunskaper om i ritningsläsning samt den terminologi som används i byggnader samt vilka regler och byggnormer som gäller.  Vidare ger kursen kunskaper i värmeöverföring med tonvikt på att kunna räkna på ledning och konvektion samt övergripande kunskaper om värme- och ventilationssystem (tas även upp i kursen Drift- och underhållsteknik, System del 1). Kursen slutligen kunskap om hur fukt i byggnader kan påverka såväl människa som material samt vad som är de vanligaste orsakerna till fuktskador.

Målet med kursen är att den studerande får grundläggande och delvis fördjupande kunskaper och färdigheter i ämnet byggnader och byggfysik. Den studerande ska ha förståelse för hur en byggnad är uppbyggt och hur värme- och fukttransport sker i olika typer av byggnader.

Drift- och underhållsteknik system, 45 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande grundläggande och fördjupande kunskaper om olika typer av värme-, ventilations-, och kylsystem i olika typer av byggnader. Den studerande får även efter avslutad kurs fördjupade kunskaper och färdigheter i drift- och underhållsteknik för olika tekniska system, såväl nya som gamla, som utgör förutsättningar för att ge ett tillfredsställande termiskt klimat och en god inomhuskomfort, så att byggnaders funktionsduglighet uppfylls. 

Målet med kursen är att den studerande får grundläggande och delvis fördjupande kunskaper hur värme-, ventilations, och kylsystem i olika typer av byggnader ska vara utformade och fungera för att följa gällande lagar, regler och normer samt bidra till god funktionsduglighet. 

Elkunskap, 25 YH-poäng 

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper i ritnings- och schemaläsning för 1-fas och 3-fasinstallationer med tonvikt på elmotorer och startapparater. Vidare ger kursen kunskaper i ledningsdimensionering och felsökning av elmotorer och startapparater. Slutligen ger kursen den studerande kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller i fråga om behörighet för elinstallationsarbeten.

Målet med kursen är att den studerande kan utföra enklare elarbeten på ett lagenligt och säkert sätt. Den studerande ska också efter genomförd och godkänd kurs ha teoretiska kunskaper motsvarande de behörighetskrav som ställs för elarbeten på nivå Auktorisation B.

Energiomvandling och effektivisering, 35 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om byggnaders totala energibalans och de energiomvandlingar som sker i byggnader och som påverkar dess energibalans. Kursen ger också fördjupande kunskaper i olika typer av energieffektiviseringsåtgärder, där investeringskalkylering och beräkning av energimängder ingår.

Målet med kursen är att den studerande får kompetens att självständigt planera, genomföra, följa upp och på ett lättfattligt sätt kommunicera förbättringar inom byggnader med avseende på energieffektivitet/ optimering, inomhusklimat, miljö och fastighetsekonomi. 

Energisystem, 15 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om olika anläggningar som levererar el och/ eller värme, bland dessa också förnyelsebara energikällor. Vidare utvecklar den studerande genom kursen förståelsen för sammanhang och samband ur ett systemperspektiv från en anläggnings olika delsystem till en fungerande helhet. Kursen behandlar även hur olika energisystem kan samverka i en byggnad för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan och hög energiverkningsgrad. Kursen ger slutligen färdigheter i att läsa flödesscheman samt göra beräkningar av effekt, energi och verkningsgrader för hela anläggningar.

Målet med kursen är att den studerande har kunskap om Sveriges energisystem, olika kraft- och värmeanläggningar samt hur de samverkar med byggnaders vatten- och värmesystem.

Examensarbete, 25 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper i att självständigt planera, genomföra samt skriftligt och muntlig presentera ett examensarbete med anknytning till yrkesrollen/ branschen. Det innebär att den studerande ska kunna visa att hen har kunskaper, färdigheter och kompetenser för att ansvara för den tekniska driften inklusive service och underhåll av en eller flera fastigheter och/ eller för det operativa arbetet med att effektivisera en eller flera fastigheters energiprestanda och resursförbrukning. Kursen ger kunskap i att kritiskt förhålla sig till källor, mätningar och resultat samt rapportskrivning och opponering.

Målet med kursen är att den studerande har fått specialiserade kunskaper i/ om det objekt som studerats i examensarbetet och att hen bidragit till någon form av förbättring inom yrkesrollen/ branschen.

Fastighetsautomation och systemlösningar, 30 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper inom fastighetsautomation som syftar till att minimera energianvändningen för byggnader, genom att vid varje tillfälle anpassa värme, kyla, ventilation, varmvatten samt belysning efter behov. Kursen ger även kunskaper om de överordnade system som används för att följa upp byggnaders driftstatus. 

Målet med kursen är att de studerande har grundläggande och fördjupande kunskaper i system för styrning, reglering och övervakning (SRÖ-system) i byggnader.

Lärande i arbete, 115 YH-poäng

Syftet med kursen är att den studerande får kunskap om yrkesrollen och dess arbetsuppgifter, organisation och de produkter som företag inom branschen erbjuder kunder. Den studerande får även processförståelse inom det/de aktuella LIA-företaget/-en och kunskap om företagets juridiska, ekonomiska, affärsmässiga och miljömässiga ramar och hur dessa påverkar företagets produkter. Vidare får den studerande kunskap om olika fastighetstekniska system, felanmälningssystem och system för att planera, genomföra, kommunicera och följa upp drift, underhåll/ förebyggande underhåll och felanmälan i enskilda komponenter eller större system inom branschen. Slutligen får den studerande även kunskap om planering, genomförande, kommunikation och uppföljning av energiinvesteringar/ -optimeringar/ -effektiviseringar. Kursen ger också den studerande verktyg för att genomföra LIA-processen, från planering och platsanskaffning, till redovisning och uppföljning. 

Målet med kursen är att den studerande efter genomförda LIA-perioder har kunskap, färdighet och kompetens att arbeta som energi- och/eller fastighetstekniker med felsökning, underhåll, energieffektivisering/ -optimering. Den studerande har även god förmåga att möta olika typer av yrkesroller och kunder på ett professionellt sätt, samt har en god inblick i de lagar, regler, normer och ekonomiska ramar som styr yrkesrollen.

Kursen Lärande i arbete är uppdelad på fyra delkurser:
LIA-period 1:Yrkesrollen, organisation, arbetsmiljö och säkerhet
LIA-period 2: Praktiskt drift- och underhållstekniskt arbete, riskanalys och felanmälningssystem
LIA-period 3: Planering av drift och förebyggande underhåll, felsökning och avhjälpande åtgärder
LIA-period 4: Planering, genomförande, kommunicering och uppföljning av energieffektivisering och/eller vattenbesparande åtgärder på byggnader eller utrustning utifrån miljömässiga och ekonomiska företagsramar

Projektkunskap, 15 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om hur projektarbeten i näringslivet bedrivs på ett strukturerat sätt, med fokus på energisystem. Kursen även ger kunskaper om vikten av samordning och professionellt bemötande med kolleger. Kursen ger den studerande färdigheter i att genomföra och följa upp ett mindre projekt samt skriva en projektrapport som uppfyller givna krav. Slutligen ger kursen kompetens att kritiskt värdera källor och ett projekts resultat.

Målet med kursen är att den studerande har kunskaper och färdigheter för att kunna planera, genomföra, följa upp ett mindre projekt inom energiområdet. Hen kan också på ett enkelt sätt kommunicera kring projektet på svenska och engelska både internt och externt.

Service och bemötande, 15 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om olika målgrupper och hur man tar hänsyn till och bemöter olika personligheter och individuella önskemål. Kursen behandlar kommunikationens olika delar, dess olika betydelser i mötet med andra samt hur olika typer av presentationsteknik som kan användas i olika situationer. Kursen behandlar även vikten av att utveckla förståelse av personlig service och dess betydelse som konkurrensmedel. Under kurser får den studerande även kunskap om hur hen på bästa sätt utifrån en given situation motiverar varför en åtgärd behöver genomföras. Slutligen berör också kursen relationen mellan samhällsnytta och affärsnytta inom fastighetsbranschen. 

Målet med kursen är att den studerande får kompetens att bemöta interna och externa kunder på ett serviceinriktat sätt för att i sin yrkesroll bidra till att upprätthålla hållbara kundrelationer. 

Vattenteknik och mikrobiologiska/-kemiska emulsioner, 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om avloppsvattenrening kommunalt, industriellt och för enskilda fastigheter. Vidare ger kursen kunskaper om vattenkvalitet och vattenkemi samt hur olika typer av vatten- och avloppssystem i fastigheter ser ut. Kursen ger också kunskap om vattnet i vattenburna radiatorsystem. Slutligen ger kursen också kunskaper om olika typer av vattentäkter, kommunal rening av vatten samt enskilt vatten och hur avgifter för vatten och avlopp är konstruerade.

Målet med kursen är att de studerande har grundläggande kunskaper i vattenkvalitet och vattenkemi samt hur vattnet cirkulerar i samhället, från vattentäkt via byggnader till avloppsreningsverk.