Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen utgår från vår värdegrund som bl.a. bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter. Detta innebär bland annat att ingen elev ska utsättas för någon form av diskriminering och att alla ska visa respekt och hänsyn till varandra.

Likabehandlingsplan Internationella Gymnasiet Uppsala Fjäder man

”Varje incident av kränkande behandling ska resultera i en reaktion från de vuxna i skolan.”

Så står det i Internationella Gymnasiets likabehandlingsplan.


Vad är kränkande behandling?

I skollagen, läroplanen och förarbetena till dessa används begreppet kränkande behandling som ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. Kränkningar kan vara:

• Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar).
• Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög).
• Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning).
• Text eller bilder (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, SMS eller MMS).

Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck och kan ha sin grund i kränkande värderingar avseende kön, ålder, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkande behandling kan äga rum i alla miljöer, också på nätet – när som helst. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. En viktig utgångspunkt är att den som upplever att hon eller han blivit kränkt alltid måste tas på allvar.

Vår vision:

På Internationella Gymnasiet känner sig alla elever trygga och bemöts och behandlas med respekt för sin egenart. Vår verksamhet är fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Skolan karakteriseras av tolerans, öppenhet och trivsel samt av goda och nära relationer mellan elever och personal, vilka är viktiga förutsättningar för en god arbetsmiljö

 

Likabehandlingsplan.