Behörighet och antagning Kompositionslinjen

Behörighet

I 24§ förordningen om statligt stöd för Konst- och kulturutbildningar anges de behörighetsgrunder som gäller för utbildningen.

Särskilda förkunskaper 

Utbildningen ställer krav på särskilda förkunskaper.

Krav på särskilda förkunskaper

För att bli aktuell för antagning krävs att den sökande förutom grundläggande behörighet lämnat godkända konstnärliga arbetsprover.

Fastställande av behörighet

Genomförande av behörighetsprövningen
Ansökan sker via Gotlands Tonsättarskolas hemsida. Den sökande får automatiskt ett bekräftelsemail på att ansökan kommit in.

Vid ansökningstillfället skapar varje sökande en egen profil med inloggning. På sin egen profil går det sedan att bifoga handlingar som styrker den grundläggande behörigheten såsom betyg eller motsvarande.

Med ansökan bifogar också den sökande:

1) Konstnärliga arbetsprover i form av partitur och/eller ljudfiler.

2) CV

3) En motivering till varför den sökande vill gå utbildningen.

Samtliga inkomna ansökningar och bilagor registreras. Underlag i form av betyg och andra handlingar de sökande vill åberopa granskas. Behörighet bedöms i ett första steg utifrån om de sökande har genomgången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Om de sökande inte har detta granskas inskickat underlag för att bedöma om de sökande ändå kan tillgodogöra sig utbildningen. Om underlag saknas ges de sökande möjlighet att komplettera.

Därefter prövas de krav på särskilda förkunskaper som ställts för behörighet genom att bedöma de inskickade konstnärliga arbetsproverna. En jury granskar de konstnärliga arbetsproverna och gör en bedömning om de är godkända. De konstnärliga arbetsproverna betygsätts av en jury på en skala från 0-10 poäng där 2 poäng innebär godkända arbetsprover.

En lista med behöriga/icke behöriga sökande upprättas med en förklaring till varför man bedöms som icke behörig. Allt underlag sparas och själva behörighetsprövningen dokumenteras i en särskild fil. Underlag och bedömning arkiveras minst så länge som två år efter avslutad utbildningsomgång.

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Urvalsmetoder
Konstnärliga arbetsprover: Musik som komponerats av den sökande bifogas ansökan som partitur och/eller ljudfil. Här bedömer antagningsjuryn den sökandes konstnärliga mognad och erfarenhet.

Intervju: Antagningsjuryn bildar sig en uppfattning om den sökandes förväntningar och mål med studierna, om den sökandes förutsättningar att klara av studierna samt om den sökandes motivation.

Analysuppgift: Den sökande analyserar ett musikaliskt verk med hjälp av ett partitur och en inspelning. Juryn bildar sig en uppfattning om den sökandes förmåga att uttrycka sig om ett komponerat verk i musikaliska termer.

Musikteoriprov: Den sökande gör ett enklare musikteoriprov i vilket den sökandes notkunskaper mätes.

Kompositionsprov: Den sökande skall på plats komponera ett kort verk för ett fåtal instrument/röster utifrån givna förutsättningar. Här bedöms den studerandes förmåga att konstnärligt arbeta utifrån givna
förutsättningar.

Vad som mäts genom urvalsmetoderna

Antagningsjuryn mäter fem olika indikatorer vid antagningstillfället:

1) Konstnärlig mognad och erfarenhet. Mäts genom de inskickade konstnärliga arbetsproverna.
Bedömningsskala 0-10, där minst 2 krävs för godkänd behörighet.

2) Musikteoretisk och notationsmässig kunskapsnivå. Mäts genom ett prov i musikteori.
Bedömningsskala 0-2.

3) Förmågan att uttrycka sig om musik genom att använda musikalisk terminologi. Mäts genom
analysuppgiften. Bedömningsskala 0-2.

4) Motivation och det egna målet med studierna. Mäts genom intervjun. Bedömningsskala 0-4.

5) Förmågan att konstnärligt arbeta utifrån givna förutsättningar. Mäts genom kompositionsprovet.
Bedömningsskala 0-2.

Genomförande av urvalsprocessen

Alla sökande som uppfyller behörighetskraven kallas till antagningsprov på Gotlands Tonsättarskola. Utbildningsledare ansvarar för planering av antagningsproven och kontakten med de sökande samt sätter samman en antagningsjury bestående av undervisande personal, två studeranderepresentanter samt en extern professionell tonsättare. Utbildningsledare ansvarar också för att antagningsjuryn i god tid innan antagningsproven får tillgång till de sökandes konstnärliga arbetsprover, CV och motivering.

Antagningsjuryn träffar individuellt varje sökande under en ca 15 minuter lång intervju. Under intervjun bildar sig antagningsjuryn en uppfattning om den sökandes förväntningar och mål med studierna samt om den sökandes motivation. Under intervjun presenterar också den sökande analysuppgiften som förberetts av den sökande ca en kvart innan intervjun. Antagningsjuryn bildar sig en uppfattning om den sökandes förmåga att uttrycka sig om musik genom att använda musikalisk terminologi.

Varje jurymedlem för under intervjun anteckningar om varje sökande med fokus på tre av de mätbara indikatorerna: "konstnärlig mognad och erfarenhet", "förmågan att uttrycka sig om musik genom att använda musikalisk terminologi" samt den sökandes "motivation och det egna målet med studierna". Indikatorn "musikteoretisk och notationsmässig kunskapsnivå" mäts genom ett prov i musikteori och indikatorn "förmågan att konstnärligt arbeta utifrån givna förutsättningar", bedöms när kompositionsuppgiften lämnats in i slutet av provdagen.

Alla poäng sammanräknas och en slutlig rangordningslista färdigställs.

Dokumentation av behörighetsprövning, urval och antagning

Urvalsprocessen dokumenteras i en särskild fil. Av filen framgår hur respektive urvalsgrund har bedömts, den sammanräknade poängen och den sökandes plats i rangordningen. Urvalsunderlag samt rangordningslista presenteras i sin helhet för styrgruppen som beslutar om antal studerandeplatser och reservplatser utifrån antagningsjuryns rangordning. Styrgruppen ansvarar för att juryns rangordning följs och att reserver inkallas enligt turordning i de fall en antagen tackar nej till sin plats.

Alla sökande får skriftligt besked om antagningsresultatet inom en vecka efter antagningsproven. De sökande som inte antas får förutom antagningsbesked också en personlig motivering varför den sökande inte antagits samt rekommendationer på förberedelser inför en ev. kommande ansökan. I de fall en sökande hamnat på reservlistan innehåller också beskedet upplysning om vilken placering den sökande har på reservlistan. Fortlöpande information ges om ev. avancemang på reservlistan. Antagningsbeskeden följs upp av ett telefonsamtal under vilket fördjupande kommentarer ges på arbetsproverna och antagningsproven.

I de fall sökande återkommer vid ett nytt antagningstillfälle återkopplar juryn under intervjun till den personliga motiveringen och rekommendationerna i föregående antagningsbesked. De enskilda jurymedlemmarnas personliga anteckningar från antagningarna förstörs när den rangordnade listan tagits fram. De antagnas profiler som skapats vid ansökningstillfället tillika konstnärliga arbetsprover arkiveras och används som underlag inför kommande kompositionsundervisning. De icke antagnas profiler raderas och de konstnärliga arbetsproverna förstörs eller återbördas i de fall den sökande önskat detta. Avslagsbrev med personliga motiveringar arkiveras och används som underlag i de fall en sökande återkommer annat år.

Utbildningsledare ansvarar för att dokumenten arkiveras på ett bra och rättssäkert sätt i minst två år efter avslutad utbildningsomgång.