Behörighet och antagning Komposition – Fri konst

Behörighet

I 24 § förordningen om statligt stöd för Konst- och kulturutbildningar anges de behörighetsgrunder som gäller för utbildningen.

Särskilda förkunskaper 

Utbildningen ställer krav på särskilda förkunskaper. 

Krav på särskilda förkunskaper

För att bli aktuell för antagning krävs att den sökande förutom grundläggande behörighet lämnat godkänd projektbeskrivning samt godkända konstnärliga arbetsprover.

Fastställande av behörighet

Genomförande av behörighetsprövningen
Ansökan sker via Gotlands Tonsättarskolas hemsida. Den sökande får automatiskt ett bekräftelsemail på att ansökan kommit in.

Vid ansökningstillfället skapar varje sökande en egen profil med inloggning. På den egna profilen går det sedan att bifoga handlingar som styrker den grundläggande behörigheten såsom betyg eller motsvarande.

Med ansökan bifogar den sökande:

1) Konstnärliga arbetsprover i form av partitur och/eller ljudfiler

2) Projektbeskrivning, inkl. formulerad pedagogisk frågeställning och budget

3) CV

Samtliga inkomna ansökningar och bilagor registreras. Underlag i form av betyg och andra handlingar de sökande vill åberopa granskas. Behörighet bedöms i ett första steg utifrån om de sökande har genomgången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Om de sökande inte har detta granskas inskickat underlag för att bedöma om de sökande ändå kan tillgodogöra sig utbildningen. Om underlag saknas ges de sökande möjlighet att komplettera. 

Därefter prövas de krav på särskilda förkunskaper som ställts för behörighet. En jury gör en bedömning om projektet är praktiskt och ekonomiskt genomförbart inom utbildningens ramar på en skala från 0-2 där 2 krävs för godkänd behörighet. Juryn granskar också de konstnärliga arbetsproverna och betygsätter dessa på en skala från 0-10 poäng där 2 poäng innebär godkända arbetsprover.

En lista med behöriga/icke behöriga sökande upprättas med en förklaring till varför man bedöms som icke behörig. Allt underlag sparas och själva behörighetsprövningen dokumenteras i en särskild fil. Underlag och bedömning arkiveras minst så länge som två år efter avslutad utbildningsomgång.

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Urvalsmetoder
Projektbeskrivning: Beskrivning av det konstnärliga projekt som skall utgöra utbildningens nav, beskrivning av projektets pedagogiska frågeställning samt en preliminär budget för projektet.

Konstnärliga arbetsprover: Musik eller ljudkonst som komponerats av den sökande bifogas ansökan som partitur och/eller ljudfil. Här bedömer antagningsjuryn den sökandes konstnärliga mognad och erfarenhet samt musikteoretisk och notationsmässig kunskapsnivå.

Intervju: Under intervjun diskuteras ingående det konstnärliga projekt den sökande ansökt med. Vidare diskuteras den pedagogiska frågeställningen som den sökande formulerat samt projektets praktiska och ekonomiska aspekter. Antagningsjuryn försöker också bilda sig en uppfattning om projektets pedagogiska potential samt om utbildningen är lämplig plats för genomförande av detta. Vidare bildar sig juryn en uppfattning om den sökandes motivation och det egna målet med studierna.

Musikteoriprov:
Den sökande gör ett enklare musikteoriprov i vilket den sökandes notkunskaper mätes.

Vad som mäts genom urvalsmetoderna

Antagningsjuryn mäter fyra olika indikatorer vid antagningstillfället.

1) Konstnärlig mognad och erfarenhet. Mäts genom de inskickade konstnärliga arbetsproverna. Bedömningsskala 0-10, där minst 2 krävs för godkänd behörighet.

2) Projektets pedagogiska och konstnärliga potential. Mäts genom bedömning av projektbeskrivningen samt intervjun. Bedömningsskala 0-4.

3) Musikteoretisk och notationsmässig kunskapsnivå. Mäts genom ett prov i musikteori. Bedömningsskala 0-2.

4) Motivation och det egna målet med studierna. Mäts genom intervjun. Bedömningsskala 0-4.

Genomförande av urvalsprocessen

Alla behöriga sökande kallas till intervju.

Utbildningsledare ansvarar för planering av intervjun och kontakten med de sökande samt sätter samman en antagningsjury bestående av undervisande personal. Utbildningsledare ansvarar också för att antagningsjuryn i god tid innan intervjun får tillgång till de sökandes CV, behörighet, projektbeskrivning samt konstnärliga arbetsprover.

Antagningsjuryn träffar individuellt varje sökande under en ca 45 minuter lång intervju. Under intervjun diskuteras ingående det konstnärliga projekt som den sökande ansökt med och önskar genomföra inom utbildningens ram. Vidare diskuteras den pedagogiska frågeställningen som den sökande formulerat runt projektet samt projektets praktiska och ekonomiska aspekter. Antagningsjuryn bildar sig genom intervjun en uppfattning om projektets pedagogiska potential samt huruvida utbildningen Komposition –Fri konst på Gotlands Tonsättarskola är lämplig plats för genomförande av detta. Vidare bildar sig juryn en uppfattning om den sökandes motivation och det egna målet med studierna.

Varje jurymedlem för under intervjun anteckningar om varje sökande med fokus på de tre av de fyra indikatorerna: "konstnärlig mognad och erfarenhet", "projektets pedagogiska och konstnärliga potential", samt den sökandes "motivation och det egna målet med studierna". Den fjärde indikatorn "musikteoretisk och notationsmässig kunskapsnivå" mäts genom ett prov i musikteori.

Alla poäng sammanräknas och en slutlig rangordningslista färdigställs.

Dokumentation av behörighetsprövning, urval och antagning

Urvalsprocessen dokumenteras i en särskild fil. Av filen framgår hur respektive urvalsgrund har bedömts, den sammanräknade poängen och den sökandes plats i rangordningen. Urvalsunderlag samt rangordningslista presenteras i sin helhet för styrgruppen som beslutar om antal studerandeplatser och reservplatser utifrån antagningsjuryns rangordning. Styrgruppen ansvarar för att juryns rangordning följs och att reserver inkallas enligt turordning i de fall en antagen tackar nej till sin plats.

Alla sökande får skriftligt besked om antagningsresultatet inom en vecka efter antagningsproven. De sökande som inte antas får förutom antagningsbesked också en personlig motivering varför den sökande inte antagits samt rekommendationer på förberedelser inför en ev. kommande ansökan. I de fall en sökande hamnat på reservlistan innehåller också beskedet upplysning om vilken placering den sökande har på reservlistan. Fortlöpande information ges om ev. avancemang på reservlistan. Antagningsbeskeden följs upp av ett telefonsamtal under vilket fördjupande kommentarer ges.

I de fall sökande återkommer annat antagningstillfälle återkopplar juryn under intervjun till den personliga motiveringen och rekommendationerna i föregående antagningsbesked. De enskilda jurymedlemmarnas personliga anteckningar från antagningarna förstörs när den rangordnade listan tagits fram. De antagnas profiler som skapats vid ansökningstillfället tillika konstnärliga arbetsprover arkiveras och används som underlag inför kommande kompositionsundervisning. De icke antagnas profiler raderas och de konstnärliga arbetsproverna förstörs eller återbördas i de fall den sökande önskat detta. Avslagsbrev med personliga motiveringar arkiveras och används som underlag i de fall en sökande återkommer annat år.

Utbildningsledare ansvarar för att dokumenten arkiveras på ett bra och rättssäkert sätt i minst två år efter avslutad utbildningsomgång.