Utbildningens innehåll

Dessa kurser ingår i YH-utbildningen Hållbar livsmedelsintraprenör.

Hållbar livsmedelskedja, 30 poäng

Kursen syftar till att ge dig en övergripande bild av livsmedelsbranschen och de faktorer som påverkar hela livsmedelskedjan.

Kursen går igenom följande delar inom tillverkning av livsmedel:

 • Branschkunskap
 • Handel nationellt och internationellt
 • Livsmedelsgrupper
 • Odlingsmetoder
 • Livsmedelskvalitet
 • Hygien
 • Miljö
 • Etik

Hållbart affärsmannaskap, 20 poäng

Kursen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter inom affärsetik, entreprenör- och intraprenörskap, affärsutveckling samt affärsförhandling. Kursen Hållbar livsmedelskedja implementeras här så att du ska kunna få ett helhetsgrepp över en verksamhets idé och utvecklingspotential och ger samtidigt en grund för kursen Cirkulär affärsekonomi och juridik.

Kursen går igenom följande delar inom hållbara livsmedelssystem:

 • Affärsetik
 • Intraprenörskap och entreprenörskap
 • Affärsutveckling
 • Affärsförhandling

Cirkulär affärsekonomi och juridik, 20 poäng

Kursen syftar till att ge dig grundläggande förståelse för cirkulär ekonomi och de juridiska aspekter som kan vara av betydelse samt olika typer av finansieringsmodeller.

Kursen går igenom följande delar inom livsmedelssektorn:

 • Affärsmodeller
 • Bolags- och samverkansformer
 • Kalkylering
 • Budget och finansiering
 • Bokföring och redovisning
 • Lagar och förordningar

Initiera och driva livsmedelsprojekt, 10 Yh-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande god insyn i initiering och drift av projekt samt förstå vikten av god planering i projekt.

Kursen går igenom följande delar som berör livsmedelsprojekt:

 • Projektmodeller, projektfaser och projektroller
 • Initiera och planera projekt
 • Projektbudget
 • Utföra, styrning och översyn samt avslut av projekt
 • Analyser och rapporter
 • Teamarbete och kommunikation
 • Presentationsteknik

Hållbara livsmedelsproduktionsmodeller, 40 poäng

Kursen syftar till att ge dig en god insyn i de ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara produktionsmetoder som du kommer att möta i arbetslivet.

Kursen går igenom tekniker och modeller för hållbar och effektiv livsmedelsproduktion:

 • Odlings- och produktionsmetoder
 • Processflöden
 • Automation och digitalisering
 • Kvalitet och livsmedelssäkerhet

Livsmedelslogistik och försäljningskanaler, 30 poäng

Kursen syftar till att ge dig god insyn de lösningar för logistik och försäljningskanaler som du kommer att möta i arbetslivet. Kursen ger kunskaper om försäljningens förutsättningar, villkor och framgångsfaktorer.

Kursen går igenom sambandet mellan produktion, lager, försäljning och leverans för en hållbar och affärsmässighet:

 • Livsmedelskedja
 • Förpackningslösningar
 • Livsmedelslogistik
 • Försäljningskanaler
 • Returhantering, frakt och leveransvillkor
 • GDPR

Lärande i arbete (LIA) 1, 20 poäng

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för de kunskaper och färdigheter som den studerande inhämtat i den skolförlagda undervisningen. LIA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet.

Målet med kursen är att du med hjälp av handledare och delvis på egen hand ska utföra arbetsuppgifter inom livsmedelssystem som utgår från hållbar produktion och företagande.

Lärande i arbete 2, 40 poäng

Under kursen ska du i företagsmiljö tillämpa sina kunskaper från utbildningens samtliga kurser men med betoning mot livsmedelsproduktion, logistik och/eller försäljning.

LIA 2 ska ge dig möjlighet att utöva inhämtade kunskaper med stöd av handledare och på egen hand. Efter avslutad kurs ska du ha den praktiska och teoretiska kompetens som behövs för att fördjupa dig i sitt examensarbete och därefter vara anställningsbar inom branschen.

Examensarbete, 40 poäng

Examensarbetet syftar till att du ska lära sig att omsätta sina förvärvade kunskaper från utbildningen och med ett helhetstänk självständigt kunna planera, analysera och genomföra ett verksamhetsförlagt livsmedelsprojekt.