Utbildningens innehåll

Dessa kurser ingår i YH-utbildningen Hållbar livsmedelsintraprenör.

Hållbar livsmedelskedja, 30 poäng

Kursen syftar till att ge dig en övergripande bild av livsmedelsbranschen och de faktorer som påverkar hela livsmedelskedjan.

Kursen går igenom följande delar inom tillverkning av livsmedel:

 • Branschkunskap
 • Handel nationellt och internationellt
 • Livsmedelsgrupper
 • Odlingsmetoder
 • Livsmedelskvalitet
 • Hygien
 • Miljö
 • Etik

Hållbart affärsmannaskap, 20 poäng

Kursen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter inom affärsetik, entreprenör- och intraprenörskap, affärsutveckling samt affärsförhandling. Kursen Hållbar livsmedelskedja implementeras här så att du ska kunna få ett helhetsgrepp över en verksamhets idé och utvecklingspotential och ger samtidigt en grund för kursen Cirkulär affärsekonomi och juridik.

Kursen går igenom följande delar inom hållbara livsmedelssystem:

 • Affärsetik
 • Intraprenörskap och entreprenörskap
 • Affärsutveckling
 • Affärsförhandling

Cirkulär affärsekonomi och juridik, 20 poäng

Kursen syftar till att ge dig grundläggande förståelse för cirkulära affärs- och finansieringsmodeller samt de juridiska aspekter som kan vara av betydelse.

Kursen går igenom följande delar inom livsmedelssektorn:

 • Affärsmodeller
 • Bolags- och samverkansformer
 • Kalkylering
 • Budget och finansiering
 • Bokföring och redovisning
 • Lagar och förordningar

Initiera och driva livsmedelsprojekt, 20 Yh-poäng

Kursen syftar till att ge dig kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna initiera och driva projekt inom livsmedelsbranschen.

Kursen går igenom följande delar som berör livsmedelsprojekt:

 • Projektledning och planering
 • Intraprenöriellt tänkande och innovationsutveckling,
 • Hållbarhetsaspekter
 • Teamarbete och kommunikation
 • Affärsmässiga och juridiska perspektiv

Hållbara livsmedelsproduktionsmodeller, 40 poäng

Kursen syftar till att ge dig en god insyn i de ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara produktionsmetoder som du kommer att möta i arbetslivet.

Kursen går igenom tekniker och modeller för hållbar och effektiv livsmedelsproduktion:

 • Odlings- och produktionsmetoder
 • Processflöden
 • Automation och digitalisering
 • Arbetsmiljö och livsmedelshygien

Livsmedelslogistik och försäljningskanaler, 30 poäng

Kursen syftar till att ge dig god insyn de lösningar för logistik och försäljningskanaler som du kommer att möta i arbetslivet. Kursen ger kunskaper om försäljningens förutsättningar, villkor och framgångsfaktorer.

Kursen går igenom sambandet mellan produktion, lager, försäljning och leverans för en hållbar och affärsmässighet:

 • Livsmedelskedja
 • Förpackningslösningar
 • Livsmedelslogistik
 • Försäljningskanaler
 • Returhantering, frakt och leveransvillkor
 • GDPR

Lärande i arbete 1 (LIA), 20 poäng

Kursen syftar till att ge dig praktisk erfarenhet och fördjupade kunskaper inom hållbar livsmedelsproduktion och företagande.

LIA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i arbetslivet där du får möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper och färdigheter i praktiska arbetsuppgifter inom livsmedelsproduktion.

I kursen ingår problemlösning och hantering av utmaningar som uppstår i verkliga arbetsmiljöer samt utförande av arbetsuppgifter som främjar hållbar produktion och företagande inom livsmedelsbranschen.

Lärande i arbete 2 (LIA), 45 poäng

Kursen syftar till att ge dig fördjupad praktisk erfarenhet inom livsmedelsproduktion och skapa förutsättningar för framtida arbete som livsmedelsutvecklare.

Efter avslutad kurs förväntas du ha utvecklat praktiska och teoretiska kompetenser som behövs för att fördjupa dig i ditt examensarbete samt vara anställningsbar inom livsmedelsbranschen.

Examensarbete, 40 poäng

Examensarbetet syftar till att du ska lära sig att omsätta sina förvärvade kunskaper från utbildningen och med ett helhetstänk självständigt kunna planera, analysera och genomföra ett verksamhetsförlagt livsmedelsprojekt.