Utbildningens innehåll

Här kan du läsa mer om kurserna som ingår i YH-utbildningen Drifttekniker kraft- och värmeproduktion. Kurserna har tagits fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som efterfrågas av arbetsgivare.

Kursernas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng). Fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier och 400 poäng två års heltidsstudier.

Arbetsmiljö och säkerhet, 10 YH-poäng

Syftet med kursen är att du får kunskap om arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Kursen ger dig även kunskap om vilka förutsättningar som krävs för väl fungerande arbetsplats såväl fysiskt, psykiskt som psykosocialt. Slutligen ger kursen dig förståelse för hur du kan påverka din egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och hur du medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden på din arbetsplats.

Målet med kursen är att du får förutsättningar för att kunna bidra till ett tryggt, säkert och positivt arbetsklimat, såväl fysiskt, psykiskt som socialt.

Bränsle och förbränningsteknik, 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att du får kunskaper om olika energislag som används som bränslen samt de olika eldningsanläggningar som används vid förbränning av dessa olika bränsleslag. Kursen ger dig även kunskaper i stökiometri som används för att beräkna exempelvis luftbehov vid en förbränning. Slutligen får du kunskaper om olika metoder för att rena rökgaser efter förbränning

Målet med kursen är att du får färdighet att självständigt kunna utföra beräkningar för energiproduktion och verkningsgrader av energiproduktions-/ distributionsanläggningar.

Drift- och underhållsteknik – Kraft- och värmeanläggningar, 30 YH-poäng

Syftet med kursen är att du får kunskaper i drift- och underhållsteknik för kraft- och värmeanläggningar utifrån syftet att få hög säkerhet för att förebygga ohälsa och olycksfall vid olika driftsituationer. Kursen ger dig kunskaper i förebyggande och avhjälpande underhåll samt vanliga problem som kan uppstå i olika anläggningar och hur dessa kan åtgärdas. Slutligen får du kunskaper om underhållets ekonomiska och miljömässiga betydelse för olika typer av anläggningar.

Målet med kursen är att du får specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk drift av energiproduktions- och distributionsanläggningar, inklusive att självständigt kunna övervaka driften utifrån förelagda verksamhetskrav.

Elkunskap, 25 YH-poäng

Syftet med kursen är att du får kunskaper i ritnings- och schemaläsning för 1-fas och 3-fasinstallationer med tonvikt på elmotorer och startapparater. Vidare ger kursen dig kunskaper i ledningsdimensionering och felsökning av elmotorer och startapparater. Slutligen får du kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller i fråga om behörighet för elinstallationsarbeten. 

Målet med kursen är att du kan utföra enklare elarbeten på ett lagenligt och säkert sätt. Du ska också efter genomförd och godkänd kurs ha teoretiska kunskaper motsvarande de behörighetskrav som ställs för elarbeten på nivå Auktorisation B.  

Examensarbete, 25 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper i att självständigt planera, genomföra samt skriftligt och muntlig presentera ett examensarbete med anknytning till yrkesrollen och branschen genom de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har fått under utbildningen. Kursen ger dig också kunskap i att kritiskt förhålla dig till källor, mätningar och resultat samt rapportskrivning,

Målet med kursen är du har fått specialiserade kunskaper om det objekt som studerats i examensarbetet och att du bidragit till någon form av förbättring inom yrkesrollen och branschen.

Fjärrvärmesystem, 15 YH-poäng

Syftet med kursen är att du får kunskaper om olika fjärrvärmesystem, deras uppbyggnad och konstruktion samt olika driftsituationer. Kursen ger dig även kunskaper om olika typer av undercentraler och inkopplingar av värmeväxlare som används. Slutligen får du kunskaper i strömningstekniska beräkningar samt olika sätt att styra och reglera fjärrvärmesystemet.

Målet med kursen är att du har kompetens att sköta distributionen av fjärrvärme samt felsöka och åtgärda distributionsfel.

Grundläggande Kraft- och värmeanläggningar, 30 YH-poäng

Syftet med kursen är att du får kunskap om olika anläggningar som levererar el och/eller värme. Du får kunskap om grundläggande beräkningar av effekt, energi och verkningsgrader för komponenter, delar av anläggningar och hela anläggningar, samt förståelse för de matematiska, fysikaliska och kemiska formler och samband som ligger till grund för dessa beräkningar. 

Målet med kursen är att du har färdighet och kunskaper att utföra grundläggande energitekniska beräkningar samt redogöra för olika energisystems uppbyggnad.

Kraft- och värmeanläggningar, fördjupning 40 YH-poäng

Syftet med kursen är att du får fördjupad kunskap om kraft- och värmeanläggningars olika delsystem med sina enskilda komponenter så som pumpar, värmeväxlare och turbiner. Vidare utvecklar du din förståelse för sammanhang och samband för en anläggnings olika delsystem. Du får även göra fördjupade beräkningar av effekt, energi och verkningsgrader för komponenter, delar av anläggningar och hela anläggningar. 

Målet med kursen är att du har specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk drift av energiproduktions- och distributionsanläggningar inklusive att självständigt kunna övervaka driften utifrån förelagda verksamhetskrav. 

Lärande i arbete 4 perioder, sammanlagt 105 YH-poäng

Lärande i arbete 1
Syftet med kursen är att du får kunskap om LIA-företagets verksamhet samt hur arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet på företaget bedrivs. Kursen ger dig även kunskap om hur företagets organisation är uppbyggd. Kursen ska också ge fördjupade kunskaper om de arbetsuppgifter som ingår yrkesrollen, vilka övriga yrkesbefattningar och eventuella kunder du samarbetar med i den dagliga verksamheten samt en övergripande processförståelse för aktuell avdelning.

Målet med kursen är att du får kunskap om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden samt för yrkesområdet och branschen gällande regler.

Lärande i arbete 2
Syftet med kursen är att du får kunskaper om hur arbetet praktiskt bedrivs avseende de energiprocesser företaget jobbar med, till exempel gällande drift- och underhållstekniska arbeten. Du får också kunskap om hur en riskanalys görs.

Målet med kursen är att du får kompetens att planera och säkert förbereda en anläggning ur verksamhets- och individperspektiv inför underhållsarbete samt processpecifika händelser och beslutade åtgärder.

Lärande i arbete 3
Syftet med kursen är att du får kunskaper om hur komponentstatus och underhållsbehov fastställs samt hur drift- och underhållsperioder på företaget planeras, bland annat med hänsyn till efterfrågan på företagets "produkt” och tillgång till resurser.

Målet med kursen är att du får specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom teoretisk och praktisk drift av energiproduktions- och distributionsanläggningar, inklusive att självständigt och/eller i arbetslaget säkert kunna lösa sammansatta driftproblem.

Lärande i arbete 4
Syftet med kursen är att du får kunskaper om driftsplanering, företagets miljö- och arbetsmiljöarbete samt hur de olika delarna används i det dagliga arbetet.

Målet med kursen är att du får specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom teoretisk och praktisk drift av energiproduktions- och distributionsanläggningar, inklusive att självständigt och/eller i arbetslaget säkert kunna lösa sammansatta driftproblem.

Matarvattenkemi, 15 YH-poäng

Syftet med kursen är att du får kunskaper i kemi kopplat till utrustning för vattenrening, behandling av vatten samt provtagning och vattenanalyser som används inom energi- och processindustrin. Kursen ger dig även kunskaper i förebyggande och avhjälpande av vanligt förekommande skademekanismer som uppkommer till följd av vattenkemi i kraft- och värmeanläggningar.

Målet med kursen är att du har färdighet och kompetens att självständigt analysera vattenkemiska prover och dra slutsatser om vattenkvalitén. 

Pumpar, fläktar och ventiler, 15 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper i pumpar, fläktar, ventiler och andra processtekniska komponenter samt hur val av komponent genomförs utifrån media, temperatur och tryck. Kursen ger dig också kunskaper i uppbyggnad, funktion, underhåll och förebyggande av skademekanismer för processtekniska komponenter.

Målet med kursen är att du teoretiskt och praktiskt kan drifta processtekniska komponenter, identifiera vanligt förekommande fel och avvikelser samt avhjälpa dessa. 

Strömningslära, 30 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper inom strömningslära som rör komponenter inom kraft- och värmeanläggningar samt i processindustrin. Vidare ger kursen förståelse för hur pumpar, fläktar och turbiner fungerar och deras olika egenskaper. Slutligen får du kursen kunskaper i beräkningar av samt mätmetoder för tryck, flöde och hastigheter i system och/eller delar av system för olika slags fluider.

Målet med kursen är att du har färdighet att självständigt kunna utföra strömningstekniska beräkningar i system för fluider inom energiproduktions-/ distributionsanläggningar.

Styr- och reglerteknik, 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper om den styr-, mät- och reglerteknik som används inom kraft- och värmeanläggningar inklusive fastigheters tekniska system. Vidare får du kunskaper i reglersystem samt schema- och ritläsning för att med hjälp av dessa kunna skaffa dig en förståelse för hur styrsystem fungerar och används för att övervaka och styra tekniska processer. Slutligen ger kursen dig kunskaper i felsökning och problemlösning av olika styr- och reglersystem.

Målet med kursen är att du har färdighet och kompetens att felsöka i och hantera el- och värmesystem på energiproduktions- och distributionsanläggningar.

Värmeteknik, 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att du får kunskaper i värmeöverföring med fokus på att kunna räkna på ledning och konvektion, för att därefter kunna beräkna överförd värmeeffekt för olika värmeväxlare. Kursen ger dig även kunskap om olika värmeväxlares konstruktion.

Målet med kursen är att du får kompetens att självständigt kunna ge förslag på verkningsgradshöjande åtgärder för ett processavsnitt.