Behörighet och urval

Vilka förkunskaper krävs för att du ska vara behörig att gå utbildningen Energi- och fastighetstekniker? Och hur sker urvalet om det är fler sökande än antal platser?

Behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Uppfyller du någon av ovanstående 4 kriterier är du behörig till utbildningen.

Reell kompetens och reell behörighet

Om du saknar betyg i något ämne kan du genom reell kompetens ändå nå behörighet. Beskriv och förklara på vilket sätt du använder det behörighetsgivande ämnet i exempelvis ditt arbete. Bifoga din beskrivning och eventuella intyg som styrker den reella kompetensen till din ansökan.

Urvalsgrunder

Ett urval görs av behöriga sökande om antalet sökande överstiger antalet platser på utbildningen. Urvalet sker utifrån resultatet från ett särskilt prov.

Särskilt prov

De sökande som är behöriga till utbildningen kallas efter sista ansökningsdagen till särskilt prov. Genom testerna kan vi få ett aktuellt mått på de sökandes kunskaper, oavsett när och var de uppfyllde behörighetskraven.

Det särskilda provet består av tre delar:

  • Ett ämnesspecifikt, som testar den sökandes matematiska, tekniska och naturvetenskapliga kunskaper.
  • Ett problemlösande, som testar den sökandes färdigheter att kunna identifiera och lösa problem.
  • Ett språklig, som testar den sökandes läs- och skrivförståelse i svenska och engelska.

Testen poängsätts enligt följande: ämnesspecifikt 100 poäng, problemlösande 50 poäng, språkligt 50p. Maxpoäng 200 poäng. Om sökande har samma antal poäng rangordnas de efter högst poäng i det ämnesspecifika provet, sedan i det problemlösande provet och sist i språkprovet. Har de sökande inte kunnat särskiljas, sker särskiljandet och rangordningen genom lottning.

Resultaten från testerna används enbart för att ledningsgruppen ska kunna utföra urvalet.

Du vet väl om att du har rätt att läsa in till grundläggande behörighet via Komvux i din hemkommun? Läs mer om detta på yrkeshögskolan.se.