Behörighet och urval

Vilka förkunskaper krävs för att du ska vara behörig att gå utbildningen Arbetsmiljöingenjör? Och hur sker urvalet om det är fler sökande än antal platser?

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt yrkeshögskoleförordningen 3 kap. 1 § (extern länk).

Särskilda förkunskapskrav Arbetsmiljöingenjör

  • Lägst betyg E i Matematik 2a eller 2b eller 2c eller motsvarande.
  • Lägst betyg E i Naturkunskap 2 alternativt Kemi 1 och Biologi 1 och Fysik 1 eller motsvarande.

Ansökningshandlingar

Alla handlingar ska laddas upp digitalt på din sida i ansökningsformuläret. Vi kan inte ta emot ansökningshandlingar via post.

Du laddar upp scannad version av dina signerade originalbetyg från till exempel gymnasium, komvux, eller folkhögskola. Vi godtar inte screenshots på dina meriter från antagning.se.

Har du betyg från ett utomnordiskt land laddar du upp det utlåtande du fått från UHR i din ansökan och lägger med en kopia av originalbetyget.

Sista dag för komplettering

Din ansökan ska vara komplett den 15 april 2023. Därefter kan du inte komplettera med några underlag. Efter detta datum påbörjas behörighetsgranskning och antagningsprocessen och då ska alla underlag vara oss tillhanda.

Reell kompetens

Du som saknar formell kompetens till utbildningen (betyg eller intyg som styrker grundläggande och särskilt behörighet) kan åberopa reell kompetens. Reell kompetens kan vara erfarenheter du fått från yrkeslivet som gör att du kan bedömas att kunna genomföra utbildningen och verka i yrkesrollen som utbildningen förbereder för.

I din ansökan ska du dels bifoga en beskrivning av på vilket sätt du har tillräckliga kunskaper för att tillgodogöra dig utbildningen, dels bifoga intyg som styrker detta. Det kan vara intyg från en eller flera arbets- och uppdragsgivare. Dessa ska vara signerade och daterade för att vi ska kunna godta dem. Tänk på att du behöver ha bifogat alla handlingar som styrker din reella kompetens senast sista ansökningsdagen, 15 april.

Formulär för kompetenskartläggning 

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalet görs utifrån resultatet på särskilt prov som testar ämnes- och språkkunskap. Provet ger ett aktuellt mått på de behöriga sökandes kunskaper, oberoende av hur de uppfyller behörighetskraven.

Utifrån resultatet på provet rangordnas de behöriga sökande och de 30 som lyckats bäst på provet kommer att erbjudas plats först. Övriga hamnar på reservlista och erbjuds plats i fallande skala när någon tackar nej till sin plats eller förlorar sin plats på grund av uteblivet svar.

Särskilt prov

Det är bara behöriga sökande som kallas till särskilt prov. Datum meddelas i samband med att ansökan öppnar. De som gör provet sitter hemma eller på en annan plats där det finns tillgång till dator och stabil uppkoppling. Mer information om anmälan, hur provet genomförs och hur det rättas meddelas i kallelsen som går ut till behöriga sökande via YH-antagning.se (ansökningssidan).

Provet testar behöriga sökandes förkunskaper till utbildning inom ämnena matematik, kemi, fysik och biologi samt svenska och engelska. De fyra förstnämnda är grundläggande kunskaper för att klara kurserna i utbildningen och de två sistnämnda krävs för att kunna göra sig förstådd och förstå språket i utbildning och på arbetsplatsen där man gör sin praktik (Lärande i arbete, LIA).

Resultatet på provet används bara till rangordningen av de behöriga sökande som deltar på provet som en del i urvalsprocessen. De behöriga sökande som inte genomför särskilt prov kommer inte att gå vidare i antagningsprocessen.