Arbetsmiljöingenjör

Vill du jobba med att förebygga olyckor i arbetet och skapa säkra arbetsplatser? Då är rollen som arbetsmiljöingenjör något för dig!

Trygga och säkra arbetsplatser

Som arbetsmiljöingenjör arbetar du på olika sätt för att ingen anställd ska skada sig, bli sjuk eller dö på grund av sitt arbete. Dels handlar det om att göra riskanalyser av arbetsmiljön på en arbetsplats, dels arbeta strategiskt och förebyggande så att olyckor inte sker samt följa upp att åtgärderna genomförs och får önskad effekt. När olyckan väl är framme är du delaktig i olycksfallsutredning och får hantera svåra frågor.

Vad gör en arbetsmiljöingenjör?

I din yrkesroll kommer du bland annat att mäta och göra riskanalyser gällande kemiska ämnen, strålning, buller och damm samt utreda brandrisker och risk för explosioner. I och med att nya material och råvaror används på en arbetsplats behöver du ta del av aktuell forskning och utredningar inom området samt nya föreskrifter från tillsynsmyndigheter samtidigt som du behöver ha god kännedom om de ämnen som redan idag förekommer på arbetsplatser.

Förutom mätningar och riskbedömningar kommer du även att arbeta med strategiska frågor för att förbättra för medarbetare på en arbetsplats. Här behöver du vara en god kommunikatör som kan medla mellan olika viljor samtidigt som arbetsgivaren ska leva upp till gällande lagar och regler. Du kommer att ha kontakt med myndigheter, skyddsombud, arbetsgivare och andra intressenter så som exempelvis leverantörer, för att väga och matcha olika viljor och krav.

En arbetsmiljöingenjör deltar ofta i arbetet med att införa arbetsmiljöledningssystem och certifieringssystem. Du kommer då att jobba med att ta fram arbetsrutiner och checklistor i syfte att styra arbetsmomenten på ett säkert sätt, vara delaktig i att implementera dem och följa upp så att de få avsedd effekt. Även i detta arbete är kommunikation mellan olika parter samt medling mellan olika viljor avgörande för att arbetet ska kunna genomföras och ge effekt.

Var får jag jobb?

Efter genomförd utbildning kommer du att kunna jobba med arbetsmiljöfrågor inom både privat och offentlig sektor, som anställd eller konsult. Vanligen jobbar en arbetsmiljöingenjör som konsult på ett teknikkonsultföretag eller på företagshälsovården mot olika arbetsgivare. Många jobbar även inom processindustrin i och med att utbildningen har ett fokus mot arbetsmiljö inom just industrin. Där har du snarare rollen som internkonsult, projektledare eller samordnare. Du kan även få jobb på regionernas arbets- och miljömedicinska kliniker i rollen som specialist inom arbets- och miljömedicin med uppdrag på regionens olika verksamheter.