Kursbeskrivning

Kursbeskrivningar för yrkeshögskoleutbildningen Kommersiell Fotograf - YHKF 24

Kursöversikt

5 yrkeshögskolepoäng (yhp) motsvarar en veckas heltidsstudier.

Obligatoriska kurser

 • Bildkommunikation, 40 yhp
 • Examensarbete Visuell kommunikatör Fotograf, 30 yhp
 • Fotografisk bild A, 30 yhp
 • Fotografisk bild B, 35 yhp
 • Företagande, 20 yhp
 • Historiebeskrivningar, 20 yhp
 • Introduktion och yrkesroll Visuell kommunikatör
 • Fotograf, 5 yhp
 • Juridik och etik, 10 yhp
 • LIA 1 - inriktning bildbeställning, 30 yhp
 • LIA 2 - Inriktning visuell produktion, 120 yhp
 • Postproduktion av fotografisk och rörlig bild, 55 yhp
 • Rörlig bild A, 30 yhp
 • Rörlig bild B, 35 yhp
 • Storytelling, 20 yhp

Summa: 480 yhp

Valbara kurser (20 yrkeshögskolepoäng ska väljas av varje studerande)

 • Valbar kurs Fotografisk bild C, 20 yhp
 • Valbar kurs Rörlig bild C, 20 yhp

Obligatoriska kurser

Bildkommunikation

Kursen syftar till att den studerande ska få avancerade kunskaper i bildkommunikation; bland annat bildanalys, bildkomposition och diskussioner kring det visuella språket. Bildkommunikation är en av de grundläggande byggstenarna inom den yrkesroll, i vilken utbildningen ger kompetens. Kursen omfattar både fotografisk och rörlig bild och gör även anspråk på att försöka definiera konstbegreppet.

Kursen omfattar följande moment: visuell kommunikation, bildteori, bildanalys, bild och budskap, diskussioner kring konstbegreppet. Även samarbetsövningar med andra kreativa eftergymnasiala utbildningar kan förekomma.

Studieformer:
Undervisningen bedrivs genom seminarier, grupparbeten, workshops, föreläsningar och praktisk tillämpning.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper för att:

 • Kunna tillämpa bildteori, bildkommunikation och visuell kommunikation.
 • Kunna referera till såväl dicipliner inom fotografi och rörlig bild som
  traditioner inom utvecklingen av fotografi, rörlig bild som olika typer av
  media.
 • Kunna, med en hög grad av självständighet och i bestämda syften,
  formulera och omsätta idéer och erfarenheter till en effektiv visuell
  gestaltning.
 • Kunna formulera, diskutera samt problematisera idéer och erfarenheter
  vid tolkning av estetisk, teknisk och kommunikativ kvalitet i visuell
  gestaltning.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Diskussion kring, analys om och beskrivning av bild och rörlig bild.
 • Att beskriva bild/rörlig bild på ett sakligt och begripligt sätt.
 • Att kunna använda och välja tillämplig visuell kommunikation i sin
  kommande yrkesroll.

Kompetenser

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Med bildkommunikation som arbetsverktyg, på ett konstruktivt sätt, kunna diskutera, argumentera och identifiera fotografisk och rörlig bild i sin kommande yrkesroll som Kommersiell Fotograf.

Examensarbete

Kursen syftar till att den studerande genom ett självständigt valt arbete, utifrån en verklig problemställning, ska ges möjlighet att fördjupa sig inom ett valfritt, för utbildningen relevant kunskapsområde. Arbetet görs med utgångspunkt i kunskap, färdighet och kompetens som inhämtats under hela utbildningen.

Arbetet görs med utgångspunkt i all den kunskap, färdighet och kompetens som inhämtats under utbildningens samtliga kurser, exklusive kursen examensarbete. Den studerande ska även medverka i utbildningsgruppens gemensamma redovisningsresultat och arbete genom att opponera på en annan studerandes examensarbete.

Kursen avslutar utbildningen och ges i direkt anslutning till (efter) LIA- kurs 2 och examensarbetet kan med fördel bestå av ett konkret uppdrag från LIA-företaget. Examensarbetet ska utföras med vetenskaplig och/eller konstnärlig grund.

Examensarbetet presenteras som muntlig redovisning och en skriftlig rapport.

Kursen innehåller följande moment: grundläggande vetenskapsteori och forskningsmetoder, projektplan, genomförande av examensarbete och löpande projektarbete, rapportskrivande, analys och utvärdering, examination.

Studieformer: Undervisningen bedrivs genom seminarier, handledning, grupparbete samt examination. Under kursen genomförs regelbunden individuell handledning av de studerande.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

Att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Kunna strukturera och kommunicera en projektidé.
 • Genomföra kritisk granskning och analys samt dra egna slutsatser.
 • Självständigt kunna genomföra ett större självständigt arbete.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Inom ramen för det specifika examensarbetet kunna identifiera frågeställningar rörande främst olika visuella medier, som bildkommunikation, praktiskt arbete med fotografi och rörlig bild.
 • Muntligt och skriftligt kunna redogöra för och diskutera information, problem och lösningar.

Fotografisk bild A

Kursens syfte är att den studerande ska få kunskap i hur fotografisk bild för olika kommersiella användningsområden skapas, gestaltas, produceras och slutanvänds.

I kursen så sker en samordning av fotografisk bild och rörlig bild till ett perspektiv av att kunna genomföra produktion av visuell kommunikation praktiskt, förutsättningslöst teknik. Kurserna Fotografisk bild A och B och Rörlig bild A och B integreras med varandra på konstruktivt sätt.

Kursen har ett mycket markerat perspektiv av att kunna samverka med bildbeställaren för ett så bra slutresultat som möjligt. Kursen är tekniskt helt digitalt baserad.

Kursen innehåller följande moment:

 • Fotografisk produktion; studioarbete, ljussättning, location,etc
 • Genomförandet av beställningar av fotografisk produktion; logistik, planering och genomförande.
 • Fotografisk teknik
 • 3D-producerad bild
 • Arbete med stylist, hår&make, producent, etc
 • Teknik inom fotografisk bild
 • Utrustning för fotografisk bild
 • Ljussättning av fotografisk bild
 • Interaktion mellan fotografisk bild och rörlig bild
 • Kalkyl och analys av beställningar
 • Praktiskt utföra olika typer av fotografiska produktioner

Studieformer: Undervisningen bedrivs genom seminarier, föreläsningar, grupparbeten, workshops och studiebesök.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • Yrkesrollen Kommersiell Fotograf roll i som producent avfotografisk bild.
 • Att kunna arbeta med den teknik som förekommer inom produktion av professionell fotografisk bild.
 • Kunna produktionskedjans logistik och följa de givna ekonomiska och praktiska förutsättningarna som ges i varje uppdrag.
 • Förstå förutsättningarna för hur kvalitetsmässig professionellt baserad fotografisk bild produceras.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Att utföra kommersiellt inriktad fotografisk och rörlig bild.
 • Att tillämpa en hög nivå av tekniskt kunnande i samband med fotografisk produktion.
 • Att analysera, utvärdera och utföra beställningar av fotografisk bild.
 • Kunna samarbeta i arbetsgrupper samt ta rollen som ledare för
 • arbetsgruppen.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Genomföra yrkesmässiga uppdrag inom fotografisk bild.
 • Välja rätt teknik och produktionsmedel för att kunna genomföra en professionellt baserad leverans i enlighet med beställarens direktiv och önskemål.

Fotografisk bild B

Kursens syfte är att den studerande ska få avancerad kunskap i hur fotografisk bild för olika kommersiella användningsområden skapas, gestaltas, produceras och slutanvänds. I kursen så sker en samordning av fotografisk bild och rörlig bild till ett perspektiv av att kunna genomföra produktion av visuell kommunikation praktiskt, förutsättningslöst tekniken. Kurserna Fotografisk bild A och B och Rörlig bild A och B integreras med varandra på logiskt sätt.

Kursen har ett mycket markerat perspektiv av att kunna samverka med bildbeställaren för ett så bra slutresultat som möjligt. Kursen är tekniskt helt digitalt baserad.

Kursen innehåller följande moment:

 • Fotografisk produktion; studioarbete, ljussättning, location med mera
 • Genomförandet av beställningar av fotografisk produktion; logistik, planering och genomförande
 • Fotografisk teknik
 • 3D-producerad bild
 • Arbete med stylist, hår&make och producent
 • Teknik inom fotografisk bild
 • Utrustning för fotografisk bild
 • Ljussättning av fotografisk bild
 • Interaktion mellan fotografisk bild och rörlig bild
 • Kalkyl och analys av beställningar
 • Praktiskt utföra olika typer av fotografiska produktioner

Studieformer: Undervisningen bedrivs genom seminarier, föreläsningar, grupparbeten, workshops och studiebesök.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha avancerade kunskaper om:

 • Yrkesrollen Visuell kommunikatör Fotograf roll i som producent av fotografisk bild.
 • Att kunna arbeta med den teknik som förekommer inom produktion av professionell fotografisk bild.
 • Kunna produktionskedjans logistik och följa de givna ekonomiska och praktiska förutsättningarna som ges i varje uppdrag.
 • Förstå förutsättningarna för hur kvalitetsmässig professionellt baserad fotografisk bild produceras.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha avancerade färdigheter i:

 • Att utföra kommersiellt inriktad fotografisk och rörlig bild.
 • Att tillämpa en hög nivå av tekniskt kunnande i samband med fotografisk produktion.
 • Att analysera, utvärdera och utföra beställningar av fotografisk bild.
 • Kunna samarbeta i arbetsgrupper samt ta rollen som ledare för arbetsgruppen.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Genomföra yrkesmässiga uppdrag inom fotografisk bild.
 • Välja rätt teknik och produktionsmedel för att kunna genomföra en professionellt baserad leverans i enlighet med beställarens direktiv och önskemål.

Företagande

Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig avancerade kunskaper i att driva ett eget företag, entreprenörskapets grunder samt orientera sig inom den framtida yrkesrollen. Kursen ger även verktyg för att göra analyser av den egna yrkesrollens framtid och olika affärsidéer. Kursen ger även verktyg för att göra analyser av den egna yrkesrollens framtid och olika affärsidéer. I kursen integreras olika produktionsövningar i fotografisk och rörlig bild där en effektiv projektledning utgör grunden för ett effektiv arbete.

Kursen innehåller följande moment: entreprenörskap och yrkesroll, självbild, företagande och företagsekonomi, marknadsföring, prissättning av arbete med fotografi och rörlig bild, försäljning,offerter och produktionsbidrag, sociala nätverk, nätverksmarknadsföring, projektledning.

Studieformer: Undervisningen bedrivs genom seminarier, grupparbeten, workshops och föreläsningar.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • Grundläggande ekonomisk planering, fakturering, moms och deklarationsarbete.
 • Entreprenörskapets förmåga att skapa och tillvarata resurser.
 • Entreprenörskapet som anställd.
 • Framtidsutsikter för den egna yrkesrollen.
 • Projektledningen möjligheter.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Att prissätta arbetsprocesser inom produktion av fotografi och rörlig bild.
 • Att förmedla strategier för att nå kunder och behålla kundrelationer.
 • Entreprenörskapets förmåga att skapa och tillvarata resurser.
 • Kunna upprätta enklare marknadsplaner och förmedla strategier för att nå kunder och behålla och vårda kundrelationer.
 • Kunna planera och genomföra en verksamhet med grund i projektledning.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Kunna skapa och driva ett eget företag.
 • Utveckla eget samt andras entreprenörskap.

Historiebeskrivningar

Kursen syftar till att ge den studerande kunskap om historiebeskrivning inom konst, film, design och reklamen som tillsammans med den fotografiska bildens historiebeskrivning bildar grund för det visuella berättandet både förr, i samtid som i en framtid. Kursen gör anspråk på att beskriva historiska förhållanden, där så är möjligt, ur ett genusperspektiv.

Kursen innehåller följande moment: konsthistoria,den rörliga bildens historia, designhistoria, reklamhistoria, fotografihistoria.

Studieformer: Undervisningen bedrivs genom seminarier, föreläsningar, workshops, grupparbeten och studiebesök.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskap för att:

 • Kunna förstå och beskriva hur konst-, design-, film-, reklam- och fotohistoria påverkar och inspirerar dagens visuella skapande.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Att kunna använda olika skapande discipliners historia som en aktiv del i sitt eget skapande inom fotografi och rörlig bild.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Söka källor för inspiration till egna och andras kreativa uttryck som skapats både historiskt, i en samtid som i en framtid.

Introduktion och yrkesroll Kommersiell Fotograf

Kursbeskrivning: Kursens syfte är att den studerande ska tillägna sig avancerade kunskaper kring hur yrkesrollen Kommersiell Fotograf ter sig och även presenteras för en kommande yrkesframtid. I kursen ingår moment om den goda arbetsmiljön och ergonomi samt introduktion till utbildningens upplägg och planering. Kursen inleder utbildningen och innehåller en mängd branschinslag och studiebesök. Detta ger en grund för bland annat förberedelse inför LIA-kurserna.

Kursen innehåller följande moment: orientering om yrkesrollen, introduktion till utbildningen, lokal- och utrustningsintroduktion, framtidsdiskussioner.

Studieformer: Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, grupparbeten och studiebesök.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • Hur yrkesrollen bildbehandlare ter sig såväl i nutid som framtid
 • Vad en god arbetsmiljö innebär för individen och arbetsresultatet
 • Kunna förstå utbildningens upplägg och pedagogik.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Yrkesområdets villkor ur perspektiv av bland annat kommunikation, arbetsmiljö och strategiskt tänkande.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Få förståelse för yrkesrollen bilddesigner.
 • Göra aktiva val av profilkunskaper genom utbildningens valbara kurser och LIA 2, för att kunna nischa sig inom yrkesrollen.
 • Anpassa sin egen arbetsmiljö på bästa sätt.
 • I en framtid kunna arbeta professionellt med fotografi och rörlig bild.

Juridik och etik

Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig avancerade kunskaper kring skyldigheter och rättigheter när det gäller de lagar som påverkar yrkesrollen Kommersiell Fotograf. Kursen innehåller även introduktion kring de etikfrågor som berör yrkesrollen. En god etik och moral rörande arbete med fotografisk och rörlig bild ska initieras hos respektive student med grund i diskussioner under kursen. Kursen är inriktad både mot ett nationellt som internationellt perspektiv.

Kursen innehåller följande moment: upphovsrätt, mediarätt, avtalsrätt, varumärkesrätt, etik- och moralfrågor.

Studieformer: Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, workshops och grupparbeten.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • Upphovsrättslagsstiftning
 • Mediarätt i fråga om yttrande- och tryckfrihet
 • Varumärkeslagstiftning
 • Avtalsrätt
 • Etik och moralfrågor inom yrkesrollen Kommersiell Fotograf

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Ha svar på vissa juridiska frågor i yrkesrelaterade sammanhang och känna till när juridisk expertis bör tillkallas.
 • På ett eget initiativ skapa ett för yrkesrollen gott etiskt förhållningssätt.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Inom yrkesrollen tillämpa aktuella lagstiftningar.
 • Med ett ursprung ur ett eget initiativ ta ställning till och skapa ett personligt förhållningssätt till etik och moralfrågor i yrkesrollen bilddesigner.

LIA 1 - inriktning bildbeställning

Kursen syftar till att ge den studerande ökad arbetslivserfarenhet och praktiska kunskaper inom yrkesområdet. Den studerande får praktisk tillämpa de inför kursen LIA 1, förvärvade teoretiska kunskaperna i en yrkesmiljö. Kursen ger även den studerande en helhetsbild av LIA-företagets verksamhet. Dessutom tränas den studerandes sociala och kommunikativa kompetens för deltagande i en yrkesgemenskap.

LIA-kursen genomförs företrädesvis hos företag som beställer fotografisk och rörlig bild; reklambyrå, inhouseproduktion, marknadsavdelning, redaktion eller liknande. 

Kursen innehåller följande moment: förberedelsearbete och planering av LIA, lärande i arbete under handledning, muntlig och skriftlig utvärdering och redovisning.

Studieformer: Kursen bedrivs genom LIA, handledning och seminarier.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskap för att:

 • Kunna tillämpa beställning av fotografisk och rörlig bild gällande till exempel strategifrågor, planeringsfrågor och prissättning.
 • Ha fått en god orientering om de olika områden som beställning av fotografisk och rörlig bild innebär.
 • Tillämpa, utveckla och träna sina, under utbildningen erhållna praktiska och teoretiska kunskaper, i praktiska yrkessituationer.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Utföra det arbete, som praktiskt kan tillämpas på i utbildningens teoretiskt förvärvade kunskaper, som LIA-företaget tillhandahåller.
 • Tillämpa grundläggande arbetsprocesser som förekommer på LIAföretaget.
 • Presentera LIA-företagets produktion och processer.
 • Känna till hur inköp av fotografisk och rörlig bild går till i terori och praktik.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Delta i LIA-företagets dagliga arbete utifrån den yrkesroll utbildningen ger kompetens för.

LIA-kursen kan genomföras internationellt. Ekonomiskt stöd ges den studerande om utbildningsanordnaren erhåller medel från Erasmus+ varifrån stöd för mobilitetsverksamhet återkommande ansöks om. Om utbildningsanordnaren erhåller ett omfattande ekonomiskt stöd från Erasmus+ så genomförs LIA-kursen uppdelad på en två veckor lång period internationellt med LIA1 på ett företag inom EU samt en fyra veckor lång period med LIA1 på ett företag som beställer fotografisk och rörlig bild i Sverige. Det senare kan då även vara internationellt baserat. Stöd från Erasmus+ söks årligen och vi kan inte förutse beviljandegraden. Kursens namn: LIA 2 - Inriktning visuell produktion.

LIA 2

Kursbeskrivning: Kursen syftar till att den studerande ska få yrkesmässig tillämpning av de avancerade kunskaper, färdigheter och kompetenser som den studerande erhållit genom utbildningens kurser. Kursen genomförs hos företag som genomför produktion av fotografi och rörlig bild (som yrkesfotografer filmfotografer, produktionsbolag, inhouse eller liknande.) Den studerandes intresse för profilering inom yrkesrollen styrs upp genom handledning av lärare och utifrån ett nischat intresse för en viss del av yrkesrollen sker ett medvetet val av LIA-plats av den studerande.

Under LIA 2 genomförs självständiga arbetsprojekt under handledning. Den studerande får självständigt och praktiskt tillämpa de tidigare förvärvade teoretiska kunskaperna. Dessutom tränas den studerandes sociala och kommunikativa kompetens i samverkan med medarbetare på LIA-företaget.

Kursen innehåller följande moment: förberedelsearbete och planering inför LIA, lärande i arbete under handledning, muntlig och skriftlig utvärdering samt redovisning.

Studieformer: Kursen bedrivs genom LIA, handledning och seminarier.

Efter godkänd kurs ska de studerande ha avancerade kunskaper om:

 • Det dagliga arbetet på ett företag och beskriva dess verksamhet.
 • LIA-företagets produktion och processer.
 • Planering, genomförande och färdigställande av arbetsuppgifter inom det området som LIA-företaget har tillhandahållit.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Yrkesmässigt och självständigt utföra det arbete som LIA-företaget tillhandahåller
 • Redovisa ett genomfört projekt på LIA-företaget genom en muntlig och skriftlig rapport.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Planera, genomföra och färdigställa arbetsuppgifter inom det område som LIA-företaget tillhandahållit.
 • LIA-kurs 2 kan genomföras internationellt. Den studerande kan ansöka om individuellt stöd till LIA inom EU-området om utbildningsanordnaren erhåller medel från Erasmus+. Medel från Erasmus+ ansöks om fortlöpande.

Postproduktion av fotografisk och rörlig bild

Kursens syfte är att den studerande ska få kunskaper i hur fotografisk och rörlig bild postproduceras för att nå ett professionellt resultat inför leverans till beställare. Kursen är helt digitalt baserad.

Kursen innehåller följande moment: kamerautrustning och produktionsmetoder, DAM - Digital Asset Management, postproduktion av fotografisk bild inkl retusch och digital korrigering, postproduktion av rörlig bild inkl redigering, ljudbehandling och colorgrading, utskriftsteknik av digitala bildfiler, digital leverans inklusive branschstandarder, anpassning mot olika användningsområden.

Studieformer: Undervisningen bedrivs genom seminarier, workshops, enskilt arbete och studiebesök.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskap för att:

 • Kunna hantera digital kamerautrustning för fotografi och rörlig bild för att på bästa sätt möjliggöra effektiv postproduktion.
 • Kunna tillämpa postproduktion av fotografisk bild (bildbehandling).
 • Kunna tillämpa postproduktion av rörlig bild, (redigering, ljudarbete och colorgrading).
 • Kunna utföra utskrifter av bilder.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Kunna välja metod för postproduktion beroende på beställarens krav, ekonomiska förutsättningar och tidsaspekter. 
 • Kunna redogöra för metoder och teknik inom postproduktion av fotografioch rörlig bild.
 • Kunna samverka med postproducenter av fotografisk och rörlig bild.
 • Kunna kvalitetskontrollera material inför leverans till kund.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Med ett professionellt resultat kunna leverera postproduktionstjänster, främst av egenproducerat material, inom fotografisk och rörlig bild.

 Rörlig bild A

Kursens syfte är att den studerande ska få kunskap i hur rörlig bild för olika kommersiella användningsområden skapas, gestaltas, produceras och slutanvänds. I kursen så sker en samordning av rörlig bild och fotografisk bild till ett perspektiv av att kunna genomföra visuell kommunikation praktiskt, med förutsättningslös teknik. Kurserna Rörlig bild A och B och Fotografisk bild A och B integreras med varandra på ett logiskt sätt.

Kursen har ett mycket markerat perspektiv av att kunna samverka med beställare av rörlig bild för ett så bra slutresultat som möjligt. Kursen är tekniskt helt digitalt baserad.

Kursen innehåller följande moment:

 • Produktion av rörlig bild; studioarbete, location med mera.
 • Genomförandet av beställningar av rörlig bild; logistik, planering, produktionsledning, med mera.
 • Teknik inom rörlig bild
 • 3D-producerad rörlig bild
 • Motion graphics och stopmotion
 • Arbete med stylist, hår & make, producent, med mera
 • Utrustning för rörlig bild
 • Ljudarbete
 • Ljussättning av rörlig bild
 • Interaktion mellan rörlig bild och fotografisk bild
 • Kalkyl och analys av beställningar
 • Praktiskt utföra olika typer av produktion av rörlig bild

Studieformer: Undervisningen bedrivs genom seminarier, föreläsningar, grupparbeten, workshops och studiebesök.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • Yrkesrollen Kommersiell Fotograf roll i som producent av rörlig bild.
 • Att kunna arbeta med den teknik som förekommer inom produktion av professionell rörlig bild.
 • Kunna produktionskedjans logistik och följa de givna ekonomiska och praktiska förutsättningarna som ges i varje uppdrag.
 • Förstå förutsättningarna för hur kvalitetsmässig professionellt baserad rörlig bild produceras.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Att utföra kommersiellt inriktad rörlig bild.
 • Att tillämpa en hög nivå av tekniskt kunnande i samband med produktion av rörlig bild.
 • Att analysera, utvärdera och utföra beställningar av rörlig bild.
 • Kunna samarbeta i arbetsgrupper samt ta rollen som ledare för arbetsgrupper vid produktioner.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Genomföra yrkesmässiga uppdrag inom rörlig bild.
 • Välja rätt teknik och produktionsmedel för att kunna genomföra en professionellt baserad leverans i enlighet med beställarens direktiv och önskemål.

Rörlig bild B

Kursbeskrivning: Kursens syfte är att den studerande ska få avancerad kunskap i hur rörlig bild för olika kommersiella användningsområden skapas, gestaltas, produceras och slutanvänds. I kursen så sker en samordning av rörlig bild och fotografisk bild till ett perspektiv av att kunna genomföra visuell kommunikation, med en praktiskt förutsättningslös teknik. Kurserna Rörlig bild A och B och Fotografisk bild A och B integreras med varandra på ett logiskt vis.

Kursen har ett mycket markerat perspektiv av att kunna samverka med beställare av rörlig bild för ett så bra slutresultat som möjligt. Kursen är tekniskt helt digitalt baserad.

Kursen innehåller följande moment:

 • Produktion av rörlig bild; studioarbete, location, med mera.
 • Genomförandet av beställningar av rörlig bild; logistik, planering, produktionsledning, med mera.
 • Teknik inom rörlig bild.
 • 3D-producerad rörlig bild.
 • Grunder i Motion graphics och Stopmotion.
 • Arbete med stylist, hår&make och producent.
 • Teknik inom rörlig bild bild.
 • Utrustning för rörlig bild.
 • Ljudarbete.
 • Ljussättning av rörlig bild.
 • Interaktion mellan rörlig bild och fotografisk bild.
 • Kalkyl och analys av beställningar.
 • Praktiskt utföra olika typer av produktion av rörlig bild.

Studieformer: Undervisningen bedrivs genom seminarier, föreläsningar, grupparbeten, workshops och studiebesök.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha avancerade kunskaper om:

 • Yrkesrollen Kommersiell Fotograf roll i som producent av rörlig bild.
 • Att kunna arbeta med den teknik som förekommer inom produktion av professionell rörlig bild.
 • Kunna produktionskedjans logistik och följa de givna ekonomiska och praktiska förutsättningarna som ges i varje uppdrag.
 • Förstå förutsättningarna för hur kvalitetsmässig professionellt baserad rörlig bild produceras.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha avancerade färdigheter i:

 • Att utföra kommersiellt inriktad rörlig bild.
 • Att tillämpa en hög nivå av tekniskt kunnande i samband med produktion av rörlig bild.
 • Att analysera, utvärdera och utföra beställningar av rörlig bild.
 • Kunna samarbeta i arbetsgrupper samt ta rollen som ledare för arbetsgrupper vid produktioner.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Genomföra yrkesmässiga uppdrag inom rörlig bild.
 • Välja rätt teknik och produktionsmedel för att kunna genomföra en professionellt baserad leverans i enlighet med beställarens direktiv och önskemål.

Storytelling

Kursbeskrivning: Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig avancerade kunskaper i storytelling med speciell inriktning mot visuellt berättande. Dramaturgin inom storytelling ligger idag till grund för all kommunikation inom det kommersiella området och därigenom för merparten av de kommunikativa processer som utbildningen omfattar.

Områden och principer för berättande (storytelling) diskuteras och analyseras utifrån teoretiska utgångspunkter och blandas med praktiska övningsuppgifter.

Kursen innehåller följande moment: dramartugi, berättande, storytelling inom visuell kommunikation, upplevelseindustrin och storytelling, emotionella affärsplaner.

Studieformer: Undervisningen bedrivs genom seminarier, grupparbeten, workshops och praktiska övningar.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskap för att:

 • Kunna redovisa teorier och begrepp kring att förstärka och förhöja upplevelsen av ett varumärke med storytelling.
 • Ha kännedom om hur storytelling kan användas inom visuell kommunikation.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Tillämpa storytelling för att kommunicera bättre i visuellt arbete.
 • Analysera olika typer av berättande ur ett kommunikationsperspektiv.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Med ett kritiskt förhållningssätt kunna reflektera över storytelling som ett ledande koncept inom kommunikation utifrån fotografisk och rörlig bild.
 • Kunna skapa visuella delar av en emotionell affärsplan som utifrån mjuka värden visar vägen för berättelsen om till exempel ett varumärke.

Fotografisk bild C

Kursbeskrivning: Den valbara kursens syfte är att den studerande ska få fördjupad kunskap ihur fotografisk bild skapas, gestaltas, produceras och slutanvänds. Kursen är helt inriktad mot att uppnå de krav och önskemål som en beställare av fotografisk bild har om det visuella slutresultatet genom bland annat analys, dialog och slutsatser. Kvalitet och deadline är huvudbegrepp för kursen.

Kursen utgör en möjlighet till att erhålla fördjupade kunskaper inom vald inriktning inför LIA 2 - inriktning visuell produktion och äger rum i direkt anslutning före LIA 2.

Viktigt är att den studerande under kursen tar ett aktivt ansvar som ledare för produktionsgrupper med deltagare inom bland annat: makeup, styling, smink, utrustning och DIT.

Kursen innehåller följande moment: fotografisk produktion, produktionsövningar, samverkan med yrkesgrupper verksamma inom fotografiska produktionsprocesser, storytelling för fotografisk bild, arbete som ansvarig för produktionsgrupper i samband med fotografisk produktion. Undervisningen bedrivs genom workshops.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper på avancerad nivå om:

 • Kvalificerad produktion av fotografisk bild.
 • Bildkomposition, anpassad storytelling, fotografisk teknik och ljus.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Att tillämpa sina kunskaper inom fotografisk produktion på avancerad nivå.
 • Att kunna redovisa teorier och begrepp kring avancerade fotografiska produktioner.
 • Kännedom om situationer och områden inom produktion av fotografisk bild.
 • Analysera och genomföra bildbeställningar på professionell nivå med bästa resultat.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Arbeta med spetskompetens inom produktion av fotografisk bild.
 • Inta arbetsrollen som projekt- och arbetsledare.
 • Ha ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Rörlig bild C

Kursbeskrivning: Den valbara kursens syfte är att den studerande ska få fördjupad kunskap i hur kommersiellt baserad rörlig bild skapas, gestaltas, produceras och slutanvänds. Kursen är helt inriktad mot att uppnå den kravbild som en beställare av rörlig bild har om det givna slutresultatet. Detta genom att före/under/efter produktionen bedriva analys, dialog och slutsatser. Kvalitet och deadline är huvudbegrepp för kursen.

Kursen utgör en möjlighet till att erhålla fördjupade kunskaper inom vald inriktning inför kursen LIA 2 - inriktning visuell produktion och äger rum i direkt anslutning före kursen LIA 2. Viktigt är att den studerande under kursen tar ett aktivt ansvar som ledare för produktionsgrupper med deltagare inom bland annat: makeup, styling, smink, utrustning, belysning och el, hyrservice och DIT.

Kursen innehåller följande moment: produktion av rörlig bild, produktionsövningar, samverkan med yrkesgrupper verksamma inom produktion av rörlig bild, storytelling för rörlig bild, arbete som ansvarig för produktionsgrupper i samband med produktion av rörlig bild.

Undervisningen bedrivs genom workshops.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper på fördjupad nivå om:

 • Kvalificerad produktion av rörlig bild.
 • Dramaturgi, anpassad storytelling, bildkomposition, teknik inom rörlig bild, ljussättning.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Att tillämpa sina kunskaper inom produktion av rörlig bild på avancerad nivå.
 • Att kunna redovisa teorier och begrepp kring avancerad produktion av rörlig bild.
 • Att analysera, genomföra och utföra beställningar av rörlig bild på professionell nivå med bästa resultat.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Arbeta med spetskompetens inom produktion av rörlig bild.
 • Inta en arbetsroll som projekt- och arbetsledare.
 • Ha ett entreprenöriellt förhållningssätt.