Jamshid Karami

Matematik

Jamshid Karami

Jamshid Karami


Mejla Jamshid Karami jamshid.karami@folkuniversitetet.se