Kursbeskrivning

Kursbeskrivningar för yrkeshögskoleutbildningen Visuell Kommunikatör Fotograf.

Kursöversikt

5 yrkeshögskolepoäng (yhp) motsvarar en veckas heltidsstudier.

Obligatoriska kurser

Bildkommunikation 40 yhp
Examensarbete Visuell kommunikatör Fotograf 30 yhp
Fotografisk och rörlig bild A 135 yhp
Företagande 20 yhp
Historiebeskrivningar 20 yhp
Introduktion och yrkesroll 5 yhp
Juridik och etik 10 yhp
LIA 1 - inriktning bildbeställning 30 yhp
LIA 2 - Inriktning visuell produktion 120 yhp
Postproduktion fotografisk och rörlig bild 55 yhp
Projektledning 5 yhp
Storytelling 10 yhp
Summa: 480 yhp

Valbara kurser (20 yrkeshögskolepoäng ska väljas av varje studerande)

Fotografi B 20 yhp
Rörlig bild B 20 yhp

Obligatoriska kurser

Bildkommunikation, 40 yhp
Kursen syftar till att den studerande ska få kunskap, färdighet och kompetens i bildkommunikation.

Kursen innehåller följande moment:

 • Visuell kommunikation
 • Bildteori
 • Bildanalys
 • Bild och budskap
 • Samarbetsövningar med kreativa utbildningar

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskap för att:

 • Kunna tillämpa bildteori, bildkommunikation och visuell kommunikation.
 • Kunna referera till såväl dicipliner inom fotografi och rörlig bild som traditioner inom utvecklingen av fotografi, rörlig bild som olika typer av media.
 • Kunna, med en hög grad av självständighet och i bestämda syften, formulera och omsätta idéer och erfarenheter till en effektiv visuell gestaltning.
 • Kunna formulera, diskutera samt problematisera idéer och erfarenheter vid tolkning av estetisk, teknisk och kommunikativ kvalitet i visuell gestaltning.

Fotografi A, 80 yhp
Kursens syfte är att den studerande ska få kunskap i hur fotografisk bild för olika kommersiella användningsområden skapas, gestaltas, produceras och slutanvänds. Kursen har ett mycket markerat perspektiv av att kunna samverka med bildbeställares önskemål om slutresultatet. Kursen har en inriktning mot kvalificerad fotografi av produkt och design.

Efter godkänd kurs ska den studerande:

 • Kunna utföra kommersiellt inriktad fotografisk bild.
 • Kunna tillämpa teknisk kunskap i samband med visuell produktion.
 • Kunna analysera, utvärdera och utföra bildbeställningar.
 • Kunna produktionskedjans logistik och följa givna ekonomiska samt praktiska ramar i varje arbetssituation.
 • Kunna samarbeta i arbetsgrupper som gruppledare.

Kursen innehåller följande moment:

 • Fotografisk produktion
 • 3D-producerad bild
 • Kalkyl och analys av beställningar
 • Kommersiellt fotografi
 • Arbetsledning och arbete i grupp

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Diskussion kring, analys om och beskrivning av bild och rörlig bild
 • Att beskriva bild/rörlig bild på ett sakligt och begripligt sätt.
 • Att kunna använda och välja tillämplig visuell kommunikation i sin kommande yrkesroll.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Med bildkommunikation som arbetsverktyg, på ett konstruktivt sätt, kunna diskutera, argumentera och identifiera fotografisk och rörlig bild i sin kommande yrkesroll som Visuell kommunikatör Fotograf.

Examensarbete Visuell kommunikatör Fotograf, 30 yhp 
Kursen syftar till att den studerande genom ett självständigt arbete, som ska bygga på en verklig problemställning, ska ges möjlighet att fördjupa sig inom ett valfritt, för utbildningen, relevant kunskapsområde. Arbetet görs med utgångspunkt i all den kunskap, färdighet och kompetens som inhämtats under utbildningens samtliga kurser. Den studerande ska även medverka i utbildningsgruppens gemensamma resultat och arbete genom att opponera på en annan students examensarbete.

Kursen avslutar utbildningen och ges i direkt anslutning till (efter) LIA- period 2 och examensarbetet kan med fördel bestå av ett konkret uppdrag från LIA-företaget. Examensarbetet ska utföras med vetenskaplig och/eller konstnärlig grund. Examensarbetet presenteras som muntlig redovisning och en skriftlig rapport.

Kursen innehåller följande moment:

 • Grundläggande vetenskapsteori och forskningsmetoder.
 • Projektplan
 • Genomförande och löpande arbete
 • Rapportskrivande
 • Analys och utvärdering
 • Examination

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • Att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Kunna strukturera och kommunicera en projektidé.
 • Genomföra kritisk granskning och analys samt dra egna slutsatser.
 • Självständigt kunna genomföra ett större självständigt arbete.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Inom ramen för det specifika examensarbetet kunna identifiera frågeställningar rörande främst olika visuella medier, som bildkommunikation, praktiskt arbete med fotografi och rörlig bild samt muntligt och skriftligt kunna redogöra för och diskutera information, problem och lösningar.

Fotografisk och rörlig bild A, 135 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska få kunskap, färdighet och kompetens i hur:

 • Fotografisk bild för olika kommersiella användningsområden skapas, gestaltas, produceras och slutanvänds.
 • Rörlig bild produceras på professionell nivå; planering, produktion, redigering och ljudarbete.

Kursen innehåller följande moment:

 • Fotografisk produktion; studioarbete, ljussättning, location med mera
 • Genomförandet av beställningar av visuell produktion; logistik, planering, genomförande med mera
 • Fotografisk teknik
 • 3D-producerad bild och rörlig bild
 • Teknik inom rörlig bild
 • Utrustning för rörlig bild
 • Ljussättning av rörlig bild
 • Interaktion mellan fotografisk bild och rörlig bild
 • Kalkyl och analys av beställningar

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • Yrkesrollen Visuell kommunikatör Fotograf i olika kontexter.
 • Att kunna arbeta med den teknik som förekommer inom produktion av professionellt fotografi och rörlig bild.
 • Kunna produktionskedjans logistik och följa de givna ekonomiska och praktiska förutsättningarna som ges i varje uppdrag.
 • Förstå förutsättningarna för hur kvalitetsmässig professionellt baserad fotografisk och rörlig bild produceras.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Att utföra kommersiellt inriktad fotografisk och rörlig bild.
 • Att tillämpa en hög nivå av tekniskt kunnande i samband med visuell produktion.
 • Att analysera, utvärdera och utföra bildbeställningar.
 • Kunna samarbeta i arbetsgrupper samt som gruppledare.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Genomföra yrkesmässiga uppdrag inom fotografi och rörlig bild.
 • Välja rätt teknik och produktionsmedel för att kunna genomföra en professionellt baserad leverans i enlighet med beställarens direktiv och önskemål.

Företagande, 20 yhp
Kursen syftar till att studenten ska få kunskap, färdighet och kompetens i att driva ett eget företag, entreprenörskapets grunder samt orientera sig inom den framtida yrkesrollen. Kursen ger även verktyg för att göra analyser av den egna yrkesrollens framtid och olika affärsidéer.

Kursen innehåller följande moment:

 • Entreprenörskap och yrkesroll
 • Självbild
 • Företagande och företagsekonomi
 • Marknadsföring
 • Prissättning av arbete med fotografi och rörlig bild
 • Försäljning
 • Offerter och produktionsbidrag
 • Sociala nätverk och nätverksmarknadsföring

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper om:

 • Grundläggande ekonomisk planering, fakturering, moms och deklarationsarbete.
 • Entreprenörskapets förmåga att skapa och tillvarata resurser.
 • Entreprenörskapet som anställd.
 • Framtidsutsikter för den egna yrkesrollen.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Att prissätta arbetsprocesser inom produktion av fotografi och rörlig bild.
 • Att förmedla strategier för att nå kunder och behålla kundrelationer
 • Entreprenörskapets förmåga att skapa och tillvarata resurser
 • Kunna upprätta enklare marknadsplaner och förmedla strategier för att nå kunder och behålla och vårda kundrelationer.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Kunna skapa och driva ett eget företag.
 • Utveckla eget samt andras entreprenörskap.

Historiebeskrivningar, 20 yhp
Kursen syftar till att den studerande ska få kunskap, färdighet och kompetens om konstens, filmens. designens och reklamens historiebeskrivningar som tillsammans med den fotografiska bildens historiebeskrivning bildar grund för det visuella berättandet både förr, i samtid som i en framtid. Kursen gör anspråk på att beskriva historiska förhållanden ur ett genusperspektiv.

Kursen innehåller följande moment:

 • Konsthistoria
 • Den rörliga bildens historia
 • Designhistoria
 • Reklamhistoria
 • Fotografihistoria

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskap för att:

 • Kunna förstå och beskriva hur konst-, design-, film-, reklam- och fotohistoria påverkar och inspirerar dagens visuella skapande.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Att kunna använda olika skapande dicipliners historia som en aktiv del i sitt eget skapande inom fotografi och rörlig bild.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Söka källor för inspiration till egna och andras kreativa uttryck som skapats både historiskt, i en samtid som i en framtid.

Introduktion och yrkesroll, 5 yhp
Kursens syfte är dels att den studerande dels ska få en grund till utbildningens mål och möjligheter och dels en introduktion till den kommande yrkesrollen. Kursen inleder utbildningen.

Kursen innehåller följande moment:

 • Lokalintroduktion
 • Utrustningsintroduktion
 • Introduktion till utbildningens upplägg och pedagogik.
 • Orientering om yrkesrollen Visuell kommunikatör Fotograf
 • Framtidsdiskussioner

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskap för att:

 • Kunna förstå utbildningens upplägg och pedagogik.
 • På ett tydligare sätt förstå yrkesrollen Visuell Kommunikatör Fotograf i såväl samtid som framtid.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Ökad insikt och förståelse för utbildningens kursinnehåll, mål och pedagogik.
 • En orientering inför den kommande yrkesrollen och dess framtidsmöjligheter.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Genomföra utbildningen på bästa sätt.
 • I en framtid kunna arbeta professionellt med fotografi och rörlig bild.

Juridik och etik, 10 yhp
Kursen syftar till att den studerande ska få kunskap, färdighet och kompetens kring skyldigheter och rättigheter när det gäller de lagar som påverkar yrkesrollen Visuell kommunikatör Fotograf. Kursen innehåller även en introduktion kring etikfrågor som berör yrkesrollen. Kursen har delvis ett internationellt perspektiv.

En god etik och moral rörande arbete med fotografisk och rörlig bild ska initieras hos respektive student med grund i diskussioner under kursen.

Kursen innehåller följande moment:

 • Upphovsrätt, mediarätt, avtalsrätt och varumärkesrätt.
 • Etik- och moralfrågor som yrkesrollen berörs av.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper för att:

 • Kunna tillämpa upphovsrättslagstiftningen inom sin kommande yrkesroll.
 • Kunna mediarätt i fråga om yttrande- och tryckfrihet.
 • Kunna enklare varumärkeslagstiftning.
 • Kunna avtalsrätt tillämplig inom yrkesområdet.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Finna svar på enklare juridiska frågor i yrkesrelaterade sammanhang och känna till när juridisk expertis bör tillkallas.
 • Redogöra för olika moraliska/etiska spörsmål som är aktuella för yrkesrollen, som upphovsrättsfrågor, bildanvändning, med mera.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Tillämpa aktuella lagstiftningar inom yrkesrollen.
 • Med ett ursprung ur ett eget initiativ ta ställning till och skapa ett personligt förhållningssätt till etik och moralfrågor inom yrkesrollen.

LIA 1 - inriktning bildbeställning, 30 yhp
Kursen syftar till att ge den studerande ökad arbetslivserfarenhet och praktiska kunskaper inom yrkesområdet. Den studerande får praktisk tillämpa de inför kursen LIA 1, förvärvade teoretiska kunskaperna i en yrkesmiljö. Kursen ger även en helhetsbild av LIA-företagets verksamhet. Dessutom tränas den studerandes sociala och kommunikativa kompetens för deltagande i en yrkesgemenskap.

LIA-kursen genomförs företrädesvis hos företag som beställer fotografisk och rörlig bild; reklambyrå, inhouseproduktion, redaktion, etc.

LIA-kursen kan genomföras internationellt. Ekonomiskt stöd ges den studerande om utbildningsanordnaren erhåller medel från Erasmus+.

Kursen innehåller följande moment:

 • Förberedelsearbete och planering av LIA.
 • Lärande i arbete under handledning.
 • Muntlig och skriftlig utvärdering och redovisning.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskap för att:

 • Kunna tillämpa beställning av fotografisk och rörlig bild gällande t.ex. strategifrågor, planeringsfrågor och prissättning.
 • Ha fått en god orientering om de olika områden som beställning av fotografisk och rörlig bild innebär.
 • Tillämpa, utveckla och träna sina, under utbildningen erhållna praktiska och teoretiska kunskaper, i praktiska yrkessituationer.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Utföra det arbete, som praktiskt kan tillämpas på i utbildningens teoretiskt förvärvade kunskaper, som LIA-företaget tillhandahåller
 • Tillämpa grundläggande arbetsprocesser som förekommer på LIA- företaget.
 • Presentera LIA-företagets produktion och processer.
 • Känna till hur inköp av fotografisk och rörlig bild går till i terori och praktik.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Delta i LIA-företagets dagliga arbete utifrån den yrkesroll utbildningen ger kompetens för.

LIA 2 - Inriktning visuell produktion, 120 yhp
Kursen syftar till att den studerande ska få yrkesmässig tillämpning av de avancerade kunskaper, färdigheter och kompetenser som den studerande erhållit genom utbildningens kurser. Kursen genomförs inom företag somgenomför produktion av fotografi och rörlig bild (som fotografer, produktionsbolag etc),

Under LIA 2 genomförs självständiga projekt under handledning. Den studerande får självständigt och praktiskt tillämpa de tidigare förvärvade teoretiska kunskaperna. Dessutom tränas den studerandes sociala och kommunikativa kompetens i samverkan med medarbetare på LIA-företaget.

LIA-kursen kan genomföras internationellt. Ekonomiskt stöd ges den studerande om utbildningsanordnaren erhåller medel från Erasmus+.

Kursen innehåller följande moment:

 • Förberedelsearbete och planering inför LIA.
 • Lärande i arbete under handledning.
 • Muntlig och skriftlig utvärdering och redovisning.

Efter godkänd kurs ska de studerande ha avancerade kunskaper om:

 • Det dagliga arbetet på ett företag och beskriva dess verksamhet.
 • LIA-företagets produktion och processer.
 • Metoder och genomförande av projekt inom fotografisk och rörlig bild i enlighet med företagets arbetsflöde.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Yrkesmässigt och självständigt utföra det arbete som LIA-företaget tillhandahåller.
 • Redovisa ett genomfört projekt på LIA-företaget genom en muntlig och skriftlig rapport.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Självständigt och/eller i grupp planera, genomföra och färdigställa arbetsuppgifter inom det område som LIA-företaget tillhandahållit.

Postproduktion fotografisk och rörlig bild, 55 yhp
Kursens syfte är att den studerande ska få kunskap, färdighet och kompetens i hur fotografisk och rörlig bild postproduceras för att nå ett professionellt resultat inför leverans till beställare. Kursen är helt digitalt baserad. I kursen ingår samarbetsövningar med studerande från utbildningar med inriktning yrkesrollerna Bildbehandlare och Redigerare.

Kursen innehåller följande moment:

 • Kamerautrustning och produktionsmetoder.
 • DAM - Digital Asset Management
 • Postproduktion av fotografisk bild inkl retusch och digital korrigering
 • Postproduktion av rörlig bild inkl redigering, ljudbehandling och colorgrading.
 • Utskriftsteknik av digitala bildfiler
 • Digital leverans inklusive branschstandarder
 • Anpassning mot olika användningsområden

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskap för att:

 • Kunna hantera digital kamerautrustning för fotografi och rörlig bild.
 • Kunna tillämpa postproduktion av fotografisk bild (bildbehandling).
 • Kunna tillämpa postproduktion av rörlig bild. (redigering, ljudarbete ochcolorgrading)
 • Kunna utföra utskrifter av bilder.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Välja metod för postproduktion beroende på beställarens krav, ekonomiska förutsättningar, tidsaspekter mm.
 • Kunna redogöra för metoder och teknik inom postproduktion av fotografi och rörlig bild.
 • Kunna samverka med postproducenter av fotografisk och rörlig bild.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Med ett professionellt resultat kunna leverera postproduktionstjänster, främst av egenproducerat material, inom fotografi och rörlig bild.

Projektledning, 5 yhp
Kursen syftar till att ge den studerande ska få kunskap, färdighet och kompetens i initiering, avinitiering, planering, genomförande och uppföljning samt slutfasen av ett projekt. Kompetens i projektledning underlättar i genomförandet av de flesta av utbildningens kurser. Kursen syftar till att ge grunder till hantering av projekt främst inom det kreativa området.

Kursen innehåller följande moment:

 • Initiering och avinitiering av projekt.
 • Projektplan
 • Genomförande av projekt.
 • Analys och utvärdering

Efter godkänd kurs ska de studerande ha kunskaper om:

 • Projektplanering
 • Skriftliga och muntliga rapporter
 • Projektprocesser
 • Grupp-processer
 • Projektmodeller

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Skapa projektplaner och projektutvärderingar
 • Kommunicera och samarbeta utifrån given projektmodell

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Använda projektledning som ett effektiv verktyg i samband med hantering av såväl stora som små projekt i den kommande yrkesrollen.
 • Använda projektledning som ett verktyg i genomförande av utbildningsrelaterade projekt.

Storytelling, 10 yhp
Kursen syftar till att den studerande ska få kunskap, färdighet och kompetens i storytelling främst med inriktning mot visuell kommunikation. Kunskaper i storytelling ligger till grund för de flesta kommunikativa processer som utbildningen omfattar.

Områden och principer för berättande studeras och analyseras utifrån teoretiska utgångspunkter och blandas med praktiska övningsuppgifter. I kursen studeras även hur storytelling används inom ledarskap, marknadsföring och organisationskommunikation.

Kursen innehåller följande moment:

 • Storytelling teori
 • Storytelling visuell kommunikation
 • Storytelling ledarskap, marknadsföring och organisationskommunikation.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskap för att:

 • Kunna redovisa teorier och begrepp kring storytelling.
 • Ha kännedom om situationer och områden där storytelling kan användas.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Tillämpa storytelling för att kommunicera främst visuellt.
 • Analysera olika typer av berättande ur ett kommunikationsperspektiv.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Med ett kritiskt förhållningssätt kunna reflektera över storytelling som ledande koncept inom kommunikation utifrån fotografisk och rörlig bild.

Valbara kurser:

Fotografi B
Den valfria kursens syfte är att studenten ska få fördjupad kunskap, färdighet och kompetens i hur fotografisk bild skapas, gestaltas, produceras och slutanvänds. Kursen är helt inriktad mot att uppnå de krav och önskemål som en beställare av fotografisk bild har om slutresultatet genom analys, dialog och slutsatser.

Kursen har en inriktning mot still life-fotografi samt fotografering av produkt och design. Kursen utgör en möjlighet till profilering inför LIA 2 - inriktning visuell produktion och äger rum i direkt anslutning före LIA 2.

Kursen innehåller följande moment:

 • Fotografisk produktion.
 • Produktionsövningar.
 • Samverkan med yrkesgrupper verksamma inom fotografiska produktionsprocesser, som t.ex. stylister, smink/hår, bildbehandlare och producenter.
 • Storytelling för fotografisk bild.
 • Arbete som ansvarig för produktionsgrupper i samband med fotografisk produktion.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper på avancerad nivå om:

 • Kvalificerad produktion av fotografisk bild.
 • Bildkomposition, anpassad storytelling, fotografisk teknik, ljus

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Att tillämpa sina kunskaper inom fotografisk produktion på avancerad nivå.
 • Att kunna redovisa teorier och begrepp kring avancerade fotografiska produktioner.
 • Kännedom om situationer och områden inom produktion av fotografisk bild.
 • Analysera och genomföra bildbeställningar på professionell nivå med bästa resultat.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Arbeta med spetskompetens inom produktion av fotografisk bild.
 • Inta rollen som projekt- och arbetsledare.
 • Ha ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Rörlig bild B
Den valfbara kursens syfte är att studenten ska få fördjupad kunskap, färdighet och kompetens i hur rörlig bild skapas, gestaltas, produceras och slutanvänds. Kursen är helt inriktad mot att uppnå den kravbild som en beställare av rörlig bild har om slutresultatet genom att före/under/efter produktionen bedriva analys, dialog och slutsatser.

Kursen har en inriktning mot produktion av "content-baserat" material. Den valbara kursens ger en profilerad inriktning inför LIA2 - inriktning visuell produktion och äger rum innan denna kurs.

Kursen innehåller följande moment:

 • Produktion av rörlig bild
 • Produktionsövningar
 • Samverkan med yrkesgrupper verksamma inom produktion av rörlig bild.
 • Storytelling för rörlig bild.
 • Arbete som ansvarig för produktionsgrupper i samband med produktion av rörlig bild.

Efter godkänd kurs ska studenten ha kunskaper på avancerad nivå om:

 • Kvalificerad produktion av rörlig bild.
 • Dramaturgi, anpassad storytelling, bildkomposition, teknik inom rörlig bild, ljussättning.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i:

 • Att tillämpa sina kunskaper inom produktion av rörlig bild på avancerad nivå.
 • Att kunna redovisa teorier och begrepp kring avancerad produktion av rörlig bild.
 • Att analysera, genomföra och utföra beställningar av rörlig bild på professionell nivå med bästa resultat.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Arbeta med spetskompetens inom produktion av rörlig bild.
 • Inta en roll som projekt- och arbetsledare
 • Ha ett entreprenöriellt förhållningssätt.